Op basis van de Beoordelingsrichtlijn "Naleving van de Regeling Kwaliteitsborging Watermeters (RKW)" (BRL-K14017) kunnen door Kiwa certificaten worden afgegeven aan drinkwaterbedrijven. Certificaathouders tonen daarmee aan aan de eisen uit de regeling te voldoen.

Drinkwaterbedrijven in Nederland.

De drinkwaterbedrijven in Nederland zijn in Vewin-verband overeengekomen om via een gezamenlijke regeling de meetnauwkeurigheid van in gebruik zijn de watermeters te borgen. Met het Kiwa-certficaat "Naleving Regeling Kwaliteitsborging Watermeters" tonen zij aan aan de vereisten uit de regeling te voldoen.

De certificering bestaat uit de processtappen “Toelatingsonderzoek” en “Controles”.

Toelatingsonderzoek

Tijdens het toelatingsonderzoek voor het verkrijgen van het Kiwa-certificaat toetsen certificatie-deskundigen van Kiwa de organisatie aan de eisen die zijn gesteld in de beoordelingsrichtlijn BRL-K14017 “Naleving Regeling Kwaliteitsborging Watermeters”.

Het gaat om beoordeling van:
- de processen;

- het kwaliteitssysteem en het IKB-schema;

- de aanwezigheid en het functioneren van de overige vereiste procedures.

Bij succesvolle afronding van het toelatingsonderzoek zal het certificaat worden verstrekt. In het certificaat wordt vermeld dat afgifte ervan mede is gebaseerd op (komende) regelmatige beoordelingen.

Controles

In het certificaat is vastgelegd dat Kiwa beoordelingen zal uitvoeren. Deze beoordelingen worden uitgevoerd om te verifiëren dat de processen blijvend voldoen aan de eisen in de BRL-K14017 en zo een gerechtvaardigd vertrouwen te behouden.