De controle op de randvoorwaarden voor het effectief blussen, waarbinnen de brandblusinstallatie moet kunnen functioneren vallen binnen dit certificatieschema. Verder bevat het proces ook de nazorg van de brandblusinstallaties gebaseerd op droge aërosol.

Een bedrijf dat gecertificeerd is op basis van de ‘Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa productcertificaat voor ontwerp, installatie, oplevering en nazorg van brandblusinstallaties gebaseerd op droge aërosol’ mag een kwaliteitsverklaring / productcertificaat afgeven zodra de brandblusinstallatie voldoet.

Voor wie?

Branddetectiebedrijven en systeembeheerders.

Processtappen

In de BRL K23003-02 staan o.a. de eisen aan het eindproduct omschreven:

 • Functionele eisen
  Essentiële eisen die aan een product gesteld moeten worden om het product door de gebruiker veilig te kunnen gebruiken en functioneel is voor het doel waar het voor bedoeld is.
 • Prestatie-eisen
  In maten of getallen geconcretiseerde eisen die zijn toegespitst op bepaalde
  (functionele) eigenschappen van het onderdeel van het bouwdeel (brand blusinstallatie en randvoorwaarden ) en die een te behalen grenswaarde bevatten die ondubbelzinnig kan worden berekend of gemeten.
 • Producteisen
  In maten of getallen geconcretiseerde eisen die zijn toegespitst op de (identificeerbare) eigenschappen van de in het bouwdeel (brand blusinstallatie en randvoorwaarden ) toegepaste producten en die een te behalen grenswaarde bevatten die ondubbelzinnig kan worden berekend of gemeten.
 • Proceseisen
  Geconcretiseerde eisen waaraan het proces moet voldoen, zonodig met inbegrip van de daarbij aan te houden condities en randvoorwaarden waaronder het proces mag of moet plaats vinden.

Daarnaast zijn in de BRL K23003-02 eisen vastgelegd die aan het bedrijf gesteld worden. Hierbij valt te denken aan eisen aan het kwaliteitssysteem, personeel en organisatie.

Certificatieproces

Certificering van uw bedrijf op basis van de BRL K23003-02 begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa NCP afsluiten. Hierna volgt een onafhankelijke toelatingsaudit waarbij Kiwa NCP beoordeelt of aan de criteria voor certificering op basis van de BRL K23003-02 wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Na de initiële audit worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen voldoen om uw certificering voor het ‘productcertificaat voor ontwerp, installatie, oplevering en nazorg van brandblusinstallaties gebaseerd op droge aërosol’ te behouden.

Gecertificeerde bedrijven

Voor gecertificeerde bedrijven, klik hier.

Waarom Kiwa NCP?

Kiwa NCP is een toonaangevende Certificatie-Instelling voor het certificeren (erkennen) van bedrijven op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging, ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd. 

Kiwa NCP is een onafhankelijke Certificatie-Instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf en haar diensten, zoals keuren, instellen en onderhouden van systemen.