Inhoud beoordelingsrichtlijn

De BRL SIKB 7500 beschrijft eisen aan het kwaliteitssysteem, competenties van medewerkers en eisen aan de uitvoering van de werkzaamheden. De BRL maakt hierin onderscheid in 2 verschillende protocollen voor grond en baggerspecie. Hierbij zijn verschillende reinigingtechnieken mogelijk. Een certificaathouder kan voor één of meerdere technieken gecertificeerd zijn.

Protocol 7510: Procesmatige ex situ reiniging en immobilisatie van grond en baggerspecie.

  • thermisch grondreiniging
  • extractieve grondreiniging
  • biologische grondreiniging/landfarming
  • immobilisatie
  • natte en droge zeeftechnieken
  • zandscheiding van baggerspecie

Protocol 7511:  ontwateren en rijpen van baggerspecie.

Voor wie?

Adviesbureaus, aannemers, gemeenten, bevoegd gezag, opdrachtgevers, grondeigenaren, grondbanken, grondreinigers, laboratoria.

Processtappen

Voor het bewerken van verontreinigde grond, baggerspecie en tot grond bewerkbare afvalstoffen in het kader van  Wabo Wbb, Wm en Waterwet. Het Besluit bodemkwaliteit vereist dat het bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie wordt uitgevoerd door een gecertificeerd en erkend bedrijf. Indien de bewerking van grond en baggerspecie niet door een gecertificeerd en erkend bedrijf is uitgevoerd, dan wordt het resultaat van de bewerking niet geaccepteerd door het bevoegd gezag.

  • Offerte verzoek aanvragen bij Kiwa. Bij de offerte aanvraag dient u aan te geven voor welk(e) protocol(len) en welke techniek u gecertificeerd wilt worden en (indien relevant) uit hoeveel vestigingen en/of bewerkingslocaties van uw organisatie de werkzaamheden worden uitgevoerd.
  • Toelatingsonderzoek. Tijdens het toelatingsonderzoek wordt door Kiwa vastgesteld of u voldoet aan de eisen van de BRL SIKB 7500 en protocol(len). Na positief advies ontvangt u het BRL SIKB 7500 certificaat. U mag daadwerkelijk werkzaamheden voor het Besluit bodemkwaliteit gaan uitvoeren, nadat u met het certificaat een erkenning van RWSLeefomgeving heeft ontvangen.
  • Na certificaatverlening vindt er periodiek een verificatie plaats door de certificatie instelling dat de certificaathouder voldoet aan de eisen van de BRL. Jaarlijks vinden er 2 bedrijfsbezoeken plaats en worden de bewerkingslocaties bezocht door Kiwa.

De actuele versie van de BRL SIKB 7500 en de protocollen is te downloaden op de website van SIKB.