Het ZKN-keurmerk garandeert dat het medisch personeel bevoegd is (BIG-geregistreerd*) om het beroep uit te oefenen. Naast de kwaliteit en professionaliteit van het medisch personeel, worden ook de behandeling, intake, de veiligheid van apparatuur, infectiepreventie, wachttijden, nazorg en klanttevredenheid getoetst. De certificering wordt periodiek herhaald. Kortom het ZKN-keurmerk beoordeelt het gehele functioneren van de kliniek én de kwaliteit van het gehele zorgproces.

ZKN erkent uitsluitend klinieken als leden die een hoog kwaliteitsniveau hebben. Daartoe wordt iedere kliniek die tot ZKN wil toetreden, door een auditor van KIWA getoetst aan strenge normen. Eens per jaar vindt op basis van die normen, hertoetsing plaats van iedere aangesloten kliniek. Op deze wijze kan ZKN garanderen dat de kwaliteit van zijn leden hoog is en blijft. Het doel is om patiënten en cliënten van klinieken die zijn aangesloten bij ZKN, de zekerheid te verschaffen dat zij bij deze klinieken in goede handen zijn.

Binnen het certificatietraject onderscheidt Kiwa een aantal processtappen en fasen:

  • Offerte-aanvraag: Elke geïnteresseerde organisatie kan een offerte aanvragen bij Kiwa voor de beoordeling van het managementsysteem.
  • Contract: Gaat u keuze uit naar Kiwa als partner in uw certificatieproces, dan kunt u het contract afsluiten. Bij de offerte is een overeenkomst gevoegd.
  • Proefaudit : Voorafgaand aan het certificatietraject kunt u een proefaudit laten uitvoeren. De proefaudit is optioneel en geeft u inzicht in hoeverre uw systeem voldoet aan de eisen van de norm.
  • Initieel Bezoek en documentatiebeoordeling: Voordat de eigenlijke certificatie audit plaats vindt, brengen wij een inleidend bezoek aan uw organisatie. Het traject start onder andere met een beoordeling van uw (digitale) documenten op het voldoen aan de eisen van de gekozen certificatienorm(en). De documentatiebeoordeling en het initieel bezoek worden afgesloten met een rapport en het definitieve auditprogramma.
  • Certificatie audit (Initiële Audit): Tijdens deze audit draait alles om de praktische werking van uw managementsysteem. Aan de hand van interviews met managementleden en medewerkers zal KIWA zich tijdens de audit richten op de vooraf vastgestelde aandachtsgebieden, waarbij de eisen van de standaard(en) niet uit het oog worden verloren.
  • Periodieke audits : Nadat het certificaat behaald is, wordt de geldigheid jaarlijks gewaarborgd door het uitvoeren van een audit. Ook deze audits worden uitgevoerd op basis van aandachtsgebieden.
  • Hercertificatie : Ongeveer 4 maanden voor de vervaldatum van het certificaat plant Kiwa met u een hercertificatie audit in om de geldigheid van het certificaat met 3 jaar te kunnen verlengen.