Väljapool laborit siis sellised mõõtmised:

- kaitse- ja potentsiaaljuhtide katkematuse kontroll,

-  elektripaigaldise isolatsioonitakistuse mõõtmine,

- SELV- ja PELV-kaitseväikepingeahelate ja elektrilise eralduse kontroll,

- põrandate ja seinte isolatsioonitakistuse mõõtmine,

- polaarsuse kontroll,

- rikkesilmuse mõõtmine,

- lisakaitse rikkevoolukaitselüliti ajalise rakendumise kontroll,

- faasijärgnevuse kontroll,

- talitluskatsetused,

- pingekao mõõtmine,

- maa eritakistuse, maandustakistuse ja puutepinge mõõtmine,

- häiringuemissiooni taseme mõõtmine paigaldise juhistikes,

- kiirgusliku häiringuemissiooni taseme mõõtmine paigaldistes,

- seadmete müra helirõhutaseme mõõtmine,

- ehitiste heliisolatsioon katsetus,

- valgustatuse mõõtmine,

- elektrivõrkudes tunnussuuruste mõõtmine (võrgu monitooring).

Taotluste vormid leiate kõrvalmenüüst.Taotluse saate meile edastada:
E-posti aadressile  estonia@kiwa.com;
Saata postiga või tuua meie kontoritesse.