Apmācību grafiks

   Jūnijs
03.06 Atbildīgais specālists par kravas celtņu tehnisko stāvokli un uzraudzību (09:00 -12:30)
03.06 Kravas celtņu ar distances vadību operators (09:00 -12:30)
04.06 Atbildīgais speciālists par cilvēku celšanai paredzētiem pacēlājiem (09:00 - 12:30)
04.06 Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju operatora apmācības (09:00 - 12:30)
04.06 Autoelektroiekrāvēja operators teorētiskās apmācības  (15:00 - 17:00)
09.06 Atbildīgais speciālists par spiedieniekārtu un to kompleksu/ katliekārtu tehniskās apkopes (9:00 - 13:00)
10.06 Atbildīgais specālists par kravas celtņu tehnisko stāvokli un uzraudzību (13:00 - 16:30)
10.06 Kravas celtņu ar distances vadību operators (13:00 - 16:30)
11.06 Atbildīgais speciālists par cilvēku celšanai paredzētiem pacēlājiem, praktiskās nodarbības pacēlāju lietošanā (08:00 - 17:00)
11.06 Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju operatora apmācības, praktiskās nodarbības pacēlāju lietošanā (08:00 - 17:00)
12.06 Stropētājs - teorētiskā apmācība (08:00 - 10:30)
12.06 Autoelektroiekrāvēja operators teorētiskās apmācības  (09:00 - 11:00)
12.06 Atbildīgais speciālists/Apkalpojošais personāls bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru ekspluatācijai un darbu veikšanai (9:00 - 15:00)
15.06 Elektrodrošības konsultācija un eksāmens (A, B, Bz, C grupas) (9:00 - 13:30)
15.06 Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā no 1,5 m līdz 5 m (13:00 - 17:00)
16.06 (VEB) Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšana (15:00 - 17:00)
17.06 (VEB) Individuālo aizsardzības līdzekļu izvēle, prasības. Labā prakse (10:00 - 12:00)
17.06 (VEB) Darba aizsardzības pamatjautājumi uzņēmuma atbildīgajām personām (13:00 - 16:00)
18.06 Atbildīgais speciālists par cilvēku celšanai paredzētiem pacēlājiem, praktiskās nodarbības pacēlāju lietošanā (09:00 - 16:30)
18.06 Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju operatora apmācības, praktiskās nodarbības pacēlāju lietošanā (09:00 - 16:30)
19.06 Stropētājs - teorētiskā apmācība (08:00 - 10:30)
29.06 (VEB) Risku novērtēšanas metodes un pamatprincipi uzņēmumu pārvaldības sistēmās (13:00- 17:00)
29.06- 03.07 Apmācības konstrukciju kokmateriālu vizuālajā šķirošanā pēc stiprības atbilstoši standartam INSTA 142 (RU) (9:00 -16:00)
30.06 (VEB) Energopārvaldības sistēma atbilstoši ISO 50001:2018. Principi, prasības, mērījumi un analīze (13:00- 16:00)
  Jūlijs
02.07 Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā no 1,5 m līdz 5 m (13:00 - 17:00)
06.07 Elektrodrošības konsultācija un eksāmens (A, B, Bz, C grupas) (9:00 - 13:30)
07.07 (VEB) Standarta ISO 45001:2018  “Arodveselības un Darba drošības pārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi” (13:00-16:30)
07.07 Atbildīgais speciālists par degvielas uzpildes staciju tehnoloģisko iekārtu ekspluatāciju (9:00 - 17:00)
08.07 Tērauda konstrukciju skrūvju spriegošanas pamati (9:00 - 16:00)
08.07 (VEB) ISO 50001:2018 "Prasības un lietošanas norādījumi" prasības un to skaidrojums (09:00 -12:30)
09.07 (VEB) Energopārvaldības sistēma atbilstoši ISO 50001:2018. Principi, prasības, mērījumi un analīze (13:00- 16:00)
09.07 Atbildīgais speciālists par cilvēku celšanai paredzētiem pacēlājiem, praktiskās nodarbības pacēlāju lietošanā (09:00 - 16:30)
09.07 Mobilo paceļamo darba platformu operatora (vadītāja) apmācība (platformu tipi: A1, A3, B1, B3) (09:00 - 16:30)
09.07 Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju operatora apmācības, praktiskās nodarbības pacēlāju lietošanā (09:00 - 16:30)
10.07 Stropētājs - teorētiskā apmācība (08:00 - 10:30)
10.07 Autoelektroiekrāvēja operators teorētiskās apmācības  (11:00 - 13:30)
13.07 Atbildīgais speciālists/Apkalpojošais personāls bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru ekspluatācijai un darbu veikšanai (9:00 - 15:00)
14:07 Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā no 1,5 m līdz 5 m (13:00 - 17:00)
15.07 Atbildīgais speciālists par spiedieniekārtu un to kompleksu/ katliekārtu tehniskās apkopes (9:00 - 13:00)
16.07 (VEB) Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšana (15:00 - 17:00)
22.07 Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā no 1,5 m līdz 5 m (13:00 - 17:00)
29.07 Elektrodrošības konsultācija un eksāmens (A, B, Bz, C grupas) (9:00 - 13:30)

Ko Kiwa var darīt jūsu labā

Ko var iemācīt Kiwa?

Kiwa var palīdzēt apgūt dažādus mācību priekšmetus, lai attīstītu Jūsu zināšanas, prasmes un spējas. Mūsu pasniedzēji ir pieejami visā pasaulē mūsu speciālajās apmācību vietās, Jūsu objektā vai uzņēmumā, kā arī tiešsaistē ar e-apmācību moduļu palīdzību. Pēc mūsu apmācību kursiem Jūs varēsiet saņemt pasaulē atzītus sertifikātus, vai arī gūt iespēju piedalīties sistēmu un produktu sertifikācijā savā uzņēmumā.

Šeit aprakstīti tikai daži piemēri no mūsu mācību priekšmetiem, sākot ar vienas dienas kursiem un beidzot ar plašām apmācību programmām. Lai skatītu mūsu pilno piedāvājumu, ievadiet meklējamo vārdu meklēšanas lodziņā.

Apmācības pakalpojumi

 • NDT MT2 nesagraujošā testēšana magnētisko daļiņu metodi 2. līmenis kursi (ISO 9712) Mācību kurss: Nesagraujošā testēšana ar magnētisko daļiņu metodi (MT), 2. līmenis Kursa mērķis: Sniegt zināšanas un pilnveidot praktiskās iemaņas nesagraujošajā testēšanā ar magnētisko daļiņu (MT) metodi, lai sagatavotu 2. līmeņa kvalifik
  Parādīt
 • RŪPNIECISKAIS ENERGOAUDITS, TĀ NEPIECIEŠAMĪBA UN IEGUVUMI RESURSU EFEKTĪVĀ IZMANTOŠANĀ Mērķis:Nodrošināt energoefektivitātes uzlabošanas pieejamību industriālajos objektos, kas veicinās energoresursu taupību, izdevumu samazināšanos un efektīvāku ražošanas procesu. Mērķauditorija:Industriālo ēku īpašnieki, pārvaldnieki, g
  Parādīt
 • Drošības diena Papildus teorētiskajām apmācībām darba aizsardzībā un ugunsdrošībā, nepieciešama arī praktisko iemaņu apgūšana, kas neapšaubāmi nostiprina un uzlabo darbinieku zināšanas šajās jomās. Darbiniekiem ir jāpārzina ugunsdrošības prasības un jāspēj reālu ugunsgrēka briesmu gadījumā rīkoties operatīvi un atbilsto
  Parādīt
 • Nesagraujošā testēšana ar vizuālo metodi (VT), 2. līmenis (EN ISO 9712) Nesagraujošā testēšana ar vizuālo metodi (VT), 2. līmenis Kursa mērķis: Sniegt zināšanas un pilnveidot praktiskās iemaņas nesagraujošajā testēšanā ar vizuālo (VT) metodi, lai sagatavotu 2. līmeņa kvalifikācijas eksāmenam un sertifikācijai atbilstoši
  Parādīt
 • Mērķis: Apmācīt nodarbinātos ar darba aizsardzības prasībām un drošiem darbu paņēmieniem, veicot darbu augstumā virs 5 metriem atbilstoši MK noteikumu Nr. 143 “Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” prasībām. Mērķauditorija: Uzņēmuma darba aizsardzības speciālisti; Darbu vadītāji; Darbinieki un to pārstāvji. D
  Parādīt
 • Atbildīgais speciālists par bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru ekspluatāciju un darbu uzraudzību sprādzienbīstamās darba vietās Mērķis:Paaugstināt kvalitātes kontrolē iesaistītā personāla kompetenci un celt nozares speciālistu kvalifikāciju. Mērķauditorija:Ķīmisku vielu produktu nozares uzņēmumos strādājošajiem, kā ar
  Parādīt
 • Autoiekrāvēju/ auto-elektroiekrāvēju operatoru teorētiskā apmācība Mērķis:Pilnveidot kvalifikāciju autoiekrāvēju operatoru atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Mērķauditorija: Darba devēji;Autoiekrāvēju/autoelektroiekrāvēju operatori. Darba valoda: Latviešu un Krievu Semināra saturs:Darba vides bīstamie un kaitīgie faktori;
  Parādīt
 • Energopārvaldības sistēma atbilstoši iso 50001:2018. Definīcijas, principi, prasības, mērījumi un analīze Mērķis: Paaugstināt uzņēmuma vadītāju vai to uzņēmuma pārstāvju zināšanas, kuri ir iesaistīti uzņēmuma Energopārvaldības sistēmas darbībā un uzturēšanā, ne tikai papildinot to teorētiskās zināšanas, bet arī interese
  Parādīt
 • Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšana Mērķis:Sniegt detalizētu informāciju par būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanu atbilstoši  EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 305/2011(2011. gada 9. marts) ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus noteikumiem, LVS standartiem, kā arī būvizstrā
  Parādīt
 • Darba aizsardzības prasības strādājot ar auto-elektroiekrāvējiem un autoiekrāvējiem Mērķis:Pilnveidot auto-elektroiekrāvēju un autoiekrāvēju operatoru zināšanas atbilstoši normatīvo aktu prasībām darba aizsardzības jomā. Mērķauditorija: Darba devēji;Autoiekrāvēju/autoelektroiekrāvēju operatori.
  Parādīt