• Darba aizsardzības pakalpojumi

    Darba drošības aspektu un drošības risku apzināšana un vadība ir izaicinājums, ar ko sastopas ikviens uzņēmums.

  • Ugunsdrošības pakalpojumi

    Saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu prasībām un ES Regulu Nr. 305/2011, būvēm kopumā un to atsevišķām daļām ir jāatbilst to paredzētajiem mērķiem, jo īpaši ņemot vērā visā būves ekspluatācijas ciklā iesaistīto personu veselības aizsardzību un drošību.

  • Konsultācijas

    Mēs lieliski izprotam nozari, kurā Jūs strādājat, un tās izaicinājumus, jo tā ir arī mūsu darbības nozare.