Ieguvumi, ko sniedz bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru pārbaudes

  • Pārliecība par objekta patieso tehnisko stāvokli,
  • Esošo trūkumu un bīstamu defektu identificēšana,
  • Minimāls kaitējums cilvēku dzīvībai, veselībai vai apkārtējai videi.

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, rezervuāram jāveic pirmreizējā, kārtējā un ārpuskārtas tehniskā pārbaude.

Tehniskās pārbaudes jāveic pirms rezervuāru nodošanas ekspluatācijā (pirmreizējā tehniskā pārbaude), kā arī ekspluatācijā jau esošiem rezervuāriem(kārtējās un ārpuskārtas pārbaudes).

Ekspluatācijā esošiem rezervuāriem daļējās tehniskās pārbaudes veic nepārtraucot tā darbību, savukārt par pilnās tehniskās pārbaudes veikšanas procedūru Kiwa vienojas ar klientu atsevišķi.