Ieguvumi

Izpildītas normatīvo aktu prasības

Objektīvs rezultāts par grunts pamatnes blīvuma vērtībām

Uzticams vērtējums no starptautiski atzīta un pazīstama uzņēmuma

Normatīvās atsauces

LVS EN ISO 17892-2 „Ģeotehniskā izpēte un testēšana. Grunts testēšana laboratorijā. 2. daļa: Tilpummasas noteikšana”

ГОСТ 5180 (sadaļas 1. un 6.) “Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик”/ „Gruntis. Fizikālo raksturlielumu laboratorijas aprēķina metodes”

LVS EN 932-1 „Minerālo materiālu vispārējo īpašību testēšana. 1. daļa. Paraugu ņemšanas metodes”