13 mei 2024

Certificering en controle: De sleutel tot betrouwbare brandveiligheid in bestaande gebouwen

Met de inwerkingtreding van het Besluit bouwwerken en leefomgeving (Bbl) op 1 januari 2024 zijn de regels voor brandveiligheid in bestaande bouw aangescherpt. Maar hoe zit het met de kwaliteitsborging daarvan? Hieronder gaan we dieper in op de complexiteit van bouwkundige brandveiligheid en de noodzaak van adequate maatregelen.

Het Besluit bouwwerken en leefomgeving (Bbl) bevat regels voor de zorgplicht ten aanzien van de brandveiligheid in constructieonderdelen (art. 6.17), bouwwerkinstallaties (art. 2.6) en brandveilig gebruik (art. 6.4). Volgens de regels is diegene die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat de staat van het bouwwerk tot gevaar voor de gezondheid of veiligheid kan leiden verplicht om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd om dat gevaar te voorkomen of niet te laten voortduren. De hiervoor beschreven maatregelen zijn adequaat beheer, onderhoud en controle.

Eigen inzicht

Maatregelen voor beheer, onderhoud en controle van bijvoorbeeld blusmiddelen en blus-, brandmeld- en ontruimingsinstallaties zijn vaak wel bekend. Dat geldt echter lang niet altijd voor maatregelen ten behoeve van bouwkundige brandveiligheid, zoals (staal)constructieonderdelen, deuren en brandwerende doorvoeringen. Volgens de Bbl moeten deze maatregelen adequaat worden uitgevoerd, maar er zijn geen voorwaarden voor het beheer, onderhoud en de controle beschreven. De gebruiker of eigenaar is vrij om dit naar eigen inzicht in te vullen.

Complexe materie

Hoe weet je als eigenaar of gebruiker dat je voldoet aan de Bbl-eisen? En hoe weet je of je zelf aan de slag kunt met maatregelen of dit wellicht beter kunt uitbesteden? Er zijn diverse opties mogelijk, maar het is goed om te weten dat bouwkundige brandveiligheid een complexe materie kan zijn. Zeker bij gebouwen met een meer dan gemiddeld risico zoals hoogbouw en bijvoorbeeld zorginstellingen en hotels. Vaak wordt er ten onrechte van uit gegaan dat als de doorvoeringen zijn afgedicht alles op orde is. Bouwkundige brandveiligheid bestaat namelijk ook uit vloeren, wanden, plafonds, gevels, doorvoeringen, brandkleppen, etc.

Deuren

Ook bij het onderhouden van deuren is het niet voldoende om slechts op één aspect te letten. Verschillende partijen zijn verantwoordelijk voor het correct functioneren van (brand)deuren, maar tijdens het zogenaamde ‘functionele’ onderhoud wordt vaak minder aandacht besteed aan de brandwerendheid. Veel branddeuren zijn bijvoorbeeld uitgerust met opschuimend materiaal dat bij verhitting de naden tussen de deur en het kozijn bij brand afdicht. Sommige soorten van dit materiaal verliezen in de tijd echter hun werking door verdamping of vochtopname, waardoor ze niet meer voldoen aan de brandeisen.

Onafhankelijke beoordeling

Kiwa Fire Safety & Security biedt diverse oplossingen om zowel eigenaren als uitvoerende partijen te voorzien van een kwaliteitsindicatie. Dit kan rechtstreeks, via een inspectie uitgevoerd door Kiwa, of via een grondige kwaliteitsregeling voor bouwkundige brandveiligheidsbedrijven. De inspectie van bouwkundige brandveiligheid door Kiwa wordt uitgevoerd volgens het inspectieschema Bouwkundige Brandveiligheid van het Vereniging van Inspectie-Instellingen voor Veiligheid en Brandveiligheid (VIVB). Hierbij worden de geldende eisen, uitvoeringsdetails en daadwerkelijke uitvoering getoetst, wat resulteert in een onafhankelijke beoordeling van de werkzaamheden.

Naleving

Het belang van certificaten van erkende bouwkundige brandveiligheidsbedrijven hangt af van de regeling die eraan ten grondslag ligt. Sinds juni 2023 is de BRL K21050 Bouwkundige Brandveiligheid van kracht, waarin voorwaarden worden gesteld voor het afgeven van certificaten door deze bedrijven. De certificering is gebaseerd op naleving van de regelgeving voor bouwkundige brandveiligheid, inclusief vereisten zoals noodzakelijke kennis voor realisatie, onderhoud en controle van.

Meer informatie

Op onze website vindt u meer informatie over certificering conform de BRL K21050 en brandveiligheidsinspecties.