8 februari 2019

Welke gevolgen hebben de wijzigingen in de RPBR voor Videotoezichtcentrales, Particuliere Alarmcentrale en installateurs?

Zoals u wellicht al in de Staatscourant van 19 december 2018 heeft gelezen zijn de eisen in de Regeling Particuliere beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (RPBR) gewijzigd vanwege een nieuw soort Beveiligingsorganisatie.

In deze nieuwsbrief willen wij ingaan op deze wijzigingen en wat de gevolgen zijn voor Videotoezichtcentrales, Particuliere Alarmcentrales en Installateurs van Videosystemen.

Het betreft beveiligingsbedrijven die door middel van videocamera’s min of meer dezelfde beveiligingswerkzaamheden verrichten als de particuliere alarmcentrales maar door de technische wijze waarop het toezicht plaatsvindt niet onder de wettelijke definitie van particuliere alarmcentrale vallen.

Voorwaarden voor kwaliteit bij de beveiligingsorganisaties
Uit het oogpunt van bescherming van de openbare orde en openbare veiligheid ziet de overheid in algemene zin een taak voorwaarden te scheppen voor de kwaliteit van beveiligingsorganisaties die de burger bij kunnen staan bij het voorkomen van criminaliteit.

De doeltreffendheid van een videotoezichtcentrale wordt in belangrijke mate bepaald door de kwaliteit van de videoapparatuur. Videoapparatuur waarvan videotoezichtcentrales gebruik maken moet zijn gecertificeerd. Een videotoezichtcentrale mag alleen diensten verlenen aan derden die ook van dergelijke videoapparatuur gebruik maken.

Wanneer videotoezichtcentrales, die werken met videoapparatuur, ondeugdelijke apparatuur gebruiken brengt dit risico’s mee voor de openbare orde en veiligheid, bijvoorbeeld als dit videobeelden van onvoldoende kwaliteit betreft, waardoor afbreuk wordt gedaan aan een doeltreffend optreden van bijvoorbeeld de politie.

Eisen aan de videotoezichtcentrales / Particuliere Alarmcentrale (PAC)

  • Videotoezichtcentrales moeten voldoen aan de certificeringseisen voor PAC’s. Deze certificering kan bestaan uit de Europese normering EN50518 met aanvullende eisen of het Nederlandse Certificatieschema Particuliere Alarm Centrales van het CCV;
  • Videotoezichtcentrales dienen evenals de Particuliere Alarmcentrales, de korpschef of de commandant van de marechaussee te informeren over de in artikel 22 van de regeling genoemde informatie;
  • De eisen genoemd onder ‘Opleidingseisen aan de installateur’ voor het aansluiten van camerasystemen.

Opleidingseisen aan de centralist

  • (Camera)centralisten dienen in het bezit te zijn van het certificaat Basis Opleiding Centralist Alarmcentrale van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties of een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties;
  • Beschikken over een Verklaring van Betrouwbaarheid (VvB).

Opleidingseisen aan de installateurs
Cameratoezichtcentrales / PAC’s laten het plan voor de installatie, de installatie en het onderhoud van de videoapparatuur die hij gebruikt, slechts opstellen/uitvoeren door installateurs en personen die aan installateurs assistentie verlenen, die in het bezit zijn van een diploma dat de instemming heeft van de minister.

Instemming hebben zij die in het bezit zijn van:

  • het diploma Projecteringsdeskundige CCTV/VSS; 
  • het diploma Installatiedeskundige CCTV/VSS; 
  • een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties, voor werkzaamheden als alarminstallateur; 
  • een Verklaring van Betrouwbaarheid.

Om hier aan te kunnen voldoen is het mogelijk om je als installateur te laten certificeren conform de BRL Videosystemen. Deze BRL beschrijf een kwaliteitssysteem die ook vereiste uit de RPBR beschrijft. De projecten worden onder certificatie opgeleverd, dit geeft u klant een gerechtvaardigd vertrouwen dat deze installatie is ontworpen, gerealiseerd en worden onderhouden onder begeleiding van vakbekwaam personeel dat onafhankelijk is getoetst.

Inwerkingtreding
De regeling gaat in op 1 april 2019 en kent een overgangstermijn van 8 maanden.

Voor de volledige bekendmaking in de Staatscourant, klik hier.

Vragen:
Wilt u meer informatie over de eisen of certificering als Videotoezichtcentrale, neemt u dan contact op met Jan Bokma, Jan.Bokma@kiwa.nl.

Voor vragen over de eisen of certificering als Installateur Videosystemen, neemt u dan contact op met Leon van Oudenaarden, leon.van.oudenaarden@kiwa.nl.