9 maart 2020

Inwendige leidingcontroles bij onderhoud VBB

Voor het goed functioneren van Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussystemen (VBB-systemen) is periodiek onderhoud van groot belang. Gecertificeerd onderhoud aan VBB-Systemen wordt sinds 1 augustus 2019 veelal uitgevoerd conform Technisch Bulletin 80.

Overgangsperiode inwendige leidingcontroles
Het uitvoeren van inwendige leidingcontroles in het kader van onderhoud is ook een verplichting, hiervoor geldt een overgangsperiode tot 1 augustus 2021.

Deze overgangsperiode is o.a. afgesproken om eigenaren en beheerders van sprinklersystemen in staat te stellen te inventariseren wanneer hun installatie aan de beurt is om deze werkzaamheden in te plannen. De inwendige leidingcontroles moeten vóór 1 augustus 2021 zijn uitgevoerd.

Tijdig informeren van de klant
Het is van belang dat deze eigenaren en beheerders hier op voorbereid zijn, zij zijn immers verantwoordelijk voor de brandveiligheid van een gebouw.
De inwendige leidingcontroles, in het kader van onderhoud, moeten elke 15 jaar uitgevoerd worden. De onderhoudsbedrijven dienen dit te inventariseren en te communiceren naar de klant. Bij de controles wordt beoordeeld of de inwendige doorlaat van de sprinklerleidingen nog voldoende is. Door corrosie en/of vuil kan het gebeuren dat de leidingen en of sprinklers van het sprinklersysteem geheel of gedeeltelijk verstopt raken. Met behulp van een camera kan er worden beoordeeld of dit in het betreffende sprinklersysteem aanwezig is.

Het inwendig onderzoek kan plaats vinden op de volgende wijze:

  1. Endoscopisch onderzoek met behulp van foto’s en video-opnamen;
  2. Visuele beoordeling na het uitnemen van leidingdelen.

Het gaat om het verkrijgen van een zo representatief mogelijk beeld van de gehele installatie. Met een video-endoscopisch onderzoek kan op een eenvoudige wijze vele meters van een leiding onderzocht worden en het geeft een meer representatief beeld hoe de gehele installatie eruitziet, maar het blijft een indicatie.

Opmerking: Niet alleen installaties die in bedrijf zijn maar ook installaties welke langer dan een jaar buiten bedrijf zijn geweest dienen aan een inwendig onderzoek te worden onderworpen.

De minimale omvang van een controle:
De minimale omvang per sectie, van het inwendig onderzoek, omvat een controle van:

  1. De alarmklep en of terugslagklep;
  2. In een hoofd-/verdeelleiding;
  3. In een hoger gelegen sprinklerleiding. Voor een representatief beeld moet minimaal 20 m onderzocht te worden. Bij uitgebreide installaties (meer dan 250 sprinklers) kan van deze omvang, in overleg met de betrokken partijen, worden afgeweken;
  4. Bij het inwendig onderzoek moeten ten minste 5 sprinklerkoppen worden uitgenomen en visueel gecontroleerd op verontreinigingen en obstructies. Bij aanwezigheid van ernstige obstructie bij één of meer van de sprinklerkoppen moeten de sprinklers getest worden op een correcte werking. Dit beproeven moet gebeuren conform NEN-EN 12259-1. In ons Kiwa FSS Testlab kunnen wij deze beproeving voor u uitvoeren;
  5. Dead-end leidingen, waar geen doorspoeling is en de kans op aangroei van vervuiling het grootst is, moeten ook inwendig worden onderzocht.

De bevindingen uit het onderzoek moeten worden vastgelegd in een rapportage met foto’s en omschrijvingen en moeten een conclusie bevatten over de aannemelijkheid van het correct functioneren van de installatie.

Bij lekkages van het leidingnet, of indien tijdens werkzaamheden (zoals onderhoud, aanpassing aan de installatie of inwendig onderzoek van de installatie) wordt geconstateerd dat er sprake is van ernstige (inwendige) corrosie en of verstoppingen, moeten omvang en mogelijke oorzaken hiervan in kaart worden gebracht. Corrigerende maatregelen om dit op te lossen kunnen zijn: doorspoelen, reinigen, het vervangen van leidingendelen, etc. Een plan van aanpak met corrigerende maatregelen moet worden vastgesteld en uitgevoerd.

Kiwa FSS Testlab
Bij Kiwa FSS hebben we een eigen testlab voor sprinklers. In dit nieuwe testlab kunnen wij de sprinklerkoppen voor u beproeven op basis van de NEN-EN 12259-1.

Wilt u hier meer over weten, mail dan naar NL.testlab.fss@kiwa.com of neem telefonisch contact met ons op 088-9985100.

Meer informatie over certificering:
Wilt u meer weten over certificering voor het onderhouden van VBB-systemen, neemt u dan contact met ons op : 088-9985100 of NL.info.ncp.fss@kiwa.com.

Ook op onze website kunt u meer informatie vinden over certificering voor het Leveren en Onderhouden van VBB-systemen