2 juni 2022

Kiwa FSS Certification (Kiwa NCP) behaalt accreditatie K21045 Fire Protection Systems

Vol trots delen wij u mede dat de Raad voor Accreditatie (RvA) aan Kiwa FSS accreditatie heeft verleend, voor de uitvoering van de beoordelingsrichtlijn (BRL) K21045 Fire Protection Systems. Deze unieke BRL voor het testen, inspecteren en certificeren (TIC) van vast opgestelde brandbeveiligingssystemen richt zich op de gehele keten van fabrikanten, installateurs, onderhoudsbedrijven en eindgebruikers zowel nationaal als internationaal.

Het uitbreidingsonderzoek is door de RvA uitgevoerd tegen de vereisten zoals vastgelegd in de norm EN ISO/IEC 17065:2012. Kiwa Nederland, internationaal handelend onder de naam Kiwa FSS Certification en in Nederland onder Kiwa NCP, is bij de RvA geregistreerd onder registratienummer C002. De scope van onze accreditatie is hiermee uitgebreid. Met het behalen van deze accreditatie kan Kiwa u de certificeringen voor de scopes Watermist en Blusgas van de K21045 Fire Protection Systems onder accreditatie aanbieden.

Het schema K21045 Fire Protection Systems

Het schema K21045 Fire Protection Systems biedt partijen de mogelijkheid tot het leveren van producten en diensten met aantoonbaar een hoge mate van kwaliteitsborging voor alle gangbare vast opgestelde brandbeveiligingssystemen.

Generieke eisen aan het kwaliteitssysteem
Bijzonder aan dit schema is dat er op basis van de Europese norm EN 16763 voor het Leveren en Onderhouden van Safety en Security Systems congruente eisen worden gesteld aan de inrichting van het kwaliteitssysteem, voor zowel de levering als ook de onderhoudsprocessen van de certificaathouder. Dit levert certificaathouders standaardisatie op en maakt het internationaal toepasbaar. Waardoor zij in een sterk internationaliserende markt met één certificatieschema kunnen werken in meerdere Europese landen.

Modulaire eisen voor het leveren en onderhouden van een Fire Protection System
Naast de generieke eisen aan het kwaliteitssysteem kunnen certificaathouders afhankelijk van haar type producten en diensten kiezen voor de certificatiescope die past bij haar dienstverlening en product. Hierbij wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de in de branche erkende internationale standaarden voor het leveren en onderhouden van deze systemen. Het schema biedt voor de volgende Fire Protection Systems mogelijkheden voor certificatie:

  • A. Watermist-Systemen;
  • B. Automatische Sprinklerinstallaties;
  • C. Blusgassystemen;
  • D. Zuurstofreductiesystemen;
  • E. Aerosol-Systemen;
  • F. Poederblussystemen;
  • G. Blusschuimsystemen;
  • H. Waternevel-Systemen

Scope A en C kunnen nu door Kiwa onder accreditatie worden aangeboden.
Het leveren en onderhouden van deze systemen onder deze BRL biedt de (internationaal opererende) eindgebruiker het vertrouwen van een op elkaar afgestemd en sluitend kwaliteitssysteem voor het aangeschafte product of dienst.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de BRL K21045 Fire Protection Systems? Bekijk dan eens op onze productpagina K21045 Fire Protection Systems.

Heeft u hierna nog vragen of heeft u vragen over onze accreditatie, neem dan contact met ons op via 088-9985100 of via email op NL.info.ncp.fss@kiwa.com.