5 juli 2023

Kiwa ontwikkelt nieuw certificatieschema bouwkundige brandveiligheid

Goede brandveiligheid valt of staat met een goede bouwkundige benadering daarvan. Door bij het ontwerp en de bouw van een gebouw gebruik te maken van brandwerende materialen en compartimentering toe te passen, wordt de verspreiding van vuur, rook en giftige gassen beperkt. Dit geeft mensen meer tijd om te ontsnappen en vergroot de kans op een succesvolle brandbestrijding. Bouwkundige brandveiligheid is dus letterlijk van levensbelang. Toch ontbrak tot dusver een gedegen beoordelingsrichtlijn hiervoor. Daarom ontwikkelden de brandveiligheidsexperts van Kiwa de BRL K21050 Bouwkundige Brandveiligheid.   

Volgens Hendri Beumer, specialist op het gebied van bouwkundige brandveiligheid bij Kiwa, komt er vanuit de markt steeds meer inzicht in de omvang en status van de bouwkundige brandveiligheid. ‘Hierbij wordt vaak teruggekoppeld dat de werkzaamheden soms zijn gebaseerd op “blauwe ogen” en gecertificeerde bedrijven. Als je vervolgens doorvraagt naar de regeling die aan de certificering ten grondslag ligt, dan ontbreekt nogal eens de kennis. En dat is jammer, want de waarde van een certificaat is immers zo goed als de regeling waarop dit gebaseerd is.’

Aantoonbare kwaliteit

Omdat een marktgedragen regeling voor de certificering van bouwkundige brandbeveiliging ontbrak, startte Kiwa Fire Safety & Security (Kiwa FSS) in de zomer van 2020 met de ontwikkeling van een beoordelingsrichtlijn (BRL) voor bouwkundige brandveiligheid. ‘Daarbij hebben we meerdere partijen uit de diverse sectoren van de branche betrokken, bijvoorbeeld eindgebruikers, leveranciers, opleidingsinstituten en bouwkundige brandbeveiligingsbedrijven. Doel van de regeling is het op onafhankelijke wijze aantoonbaar kunnen maken van de geleverde kwaliteit.’

Volgens Beumer zijn bij de ontwikkeling van de BRL K21050 de volgende doelstellingen gehanteerd:

 • Het Kiwa-procescertificaat op basis van de BRL K21050 moet het voor eindgebruikers eenvoudig maken om vakkundige bouwkundige brandbeveiligingsbedrijven te selecteren;
 • Organisaties met een BRL K21050-certificaat kunnen zich in de markt onderscheiden als vakkundig en gecertificeerd bouwkundig brandbeveiligingsbedrijf;
 • Met het BRL K21050-certificaat kan invulling worden gegeven aan bepaalde aspecten van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb);
 • Door het BRL K21050-certificatieschema kan de bouwkundige brandbeveiligingsbranche verder professionaliseren.

Omdat de verschillende aspecten van bouwkundige brandveiligheid bij nieuwbouw vaak door verschillende partijen worden ingevuld, heeft Kiwa de bouwkundige brandveiligheid in de nieuwe beoordelingsrichtlijn in verschillende scopes ingedeeld:

 • A Rook- en brandwerende doorvoeringen, naden en luchtbehandeling;
 • B Sterkte bij brand (zoals brandwerend beschermen constructies);
 • C Wanden, plafonds en daken;
 • D Puiconstructies;
 • E Materialisatie en gevels.

De scopes A (Rook- en brandwerende doorvoeringen) en B (Sterkte bij brand) zijn op dit moment in de BRL K21050 nader uitgewerkt. De overige scopes zullen op termijn aan de BRL worden toegevoegd. Bouwkundige brandbeveiligingsbedrijven kunnen zich op één of meerdere scopes specialiseren en zich hiervoor laten certificeren.

Pre-assessments

Op basis de BRL K21050 d.d. 25 juli 2022 zijn meerdere pre-assessments uitgevoerd bij bouwkundige brandbeveiligingsbedrijven. ‘Doel hiervan was het beoordelen of er issues waren als het gaat om de uitvoering en werkbaarheid en of de richtlijn voldoet aan de marktverwachtingen. Na evaluatie van de issues met alle betrokkenen is de BRL op een aantal kleine punten verfijnd en vervolgens ter goedkeuring aangeboden aan het College van Deskundigen van Kiwa NCP’. Definitieve vaststelling van de BRL K21050 vond plaats op 8 juni 2023.

Opleverbewijzen

Gecertificeerde bouwkundige brandbeveiligingsbedrijven krijgen een Kiwa procescertificaat waarmee ze kunnen aantonen dat de bouwkundige werkzaamheden die ze uitvoeren plaatsvinden conform de BRL en daarmee conform wet- en regelgeving. Het bouwkundige brandbeveiligingsbedrijf kan de uitvoeringskwaliteit vervolgens middels een opleveringsbewijs aan de opdrachtgever bevestigen. Per uitvoeringsscope zijn er twee niveaus van opleverbewijzen:

 1. Een opleverbewijs op gebouwniveau:
  Met een “gebouwcertificaat” verklaart het gecertificeerde bouwkundige brandveiligheidsbedrijf dat de bouwkundige brandveiligheid van het gehele gebouw voldoet aan de eisen uit de BRL.
 2. Een opleverbewijs op geleverd werk:
  Middels een “geleverd werk-verklaring” verklaart het gecertificeerde bouwkundige brandveiligheidsbedrijf dat de volgens de opdrachtdemarcatie uitgevoerde werkzaamheden overeenkomstig zijn aan de eisen uit de BRL.

De twee niveaus in opleverbewijzen zijn volgens Beumer bewust gecreëerd. ‘Bij nieuwbouw is het bijvoorbeeld praktischer te organiseren om alle doorvoeringen van het gebouw door dezelfde partij “gelijktijdig” te laten uitvoeren. Bij bestaande gebouwen of verbouwingen zijn de doorvoeringen vaak door derden uitgevoerd en vraagt de klant bijvoorbeeld alleen om de doorvoeringen van een verbouwing (b.v. recent aangebrachte airco’s) brandwerend uit te voeren. De uitvoerende partij kan op dat moment niet het gehele gebouw van een kwaliteitsverklaring voorzien, maar alleen het geleverde werk. Wil de klant of verzekeraar meer zekerheid over de bouwkundige brandveiligheid, dan kan door het bouwkundige brandbeveiligingsbedrijf een plan worden gemaakt om een gebouwcertificaat af te geven.’

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de BRL K21050 Bouwkundige Brandbeveiligheid? Kijk dan op onze productpagina Certificering BRL K21050 Bouwkundige Brandveiligheid.

Heeft u vragen over de Beoordelingsrichtlijn K21050, neem dan contact op met Hendri Beumer, via email op hendri.beumer@kiwa.com of telefonisch op 06-83293661.