8 november 2021

NEN 2535 - Norm voor brandmeldinstallaties herzien

NEN 2535 ‘Brandveiligheid van gebouwen – Brandmeldinstallaties – Systeem en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen’ is volledig herzien. De aanpassing was nodig om aan te sluiten bij de behoeften vanuit de markt, Europese normen en nieuwe inzichten. Op het normontwerp kan tot 1 februari 2022 commentaar worden ingediend.

Een brandmeldinstallatie is belangrijk voor de brandveiligheid van een gebouw en helpt om een begin van brand in een vroeg stadium te ontdekken, lokaliseren en signaleren. Hiermee kan een brand op tijd worden bestreden en kunnen mens, dier, inventaris, gebouw en milieu in veiligheid worden gesteld en ongevallen en/of schade worden beperkt of voorkomen.

Functionele- en prestatie-eisen
De belangrijkste wijziging is de introductie van functionele eisen en prestatie-eisen. In de vorige versies van deze norm stonden eisen of richtlijnen waarbij het doel niet altijd duidelijk werd beschreven en die geen ruimte boden voor alternatieve of innovatieve oplossingen. Door de nieuwe opzet met functionele- en prestatie-eisen is er meer ruimte voor innovatieve oplossingen en maatwerk.

Onterechte brandmeldingen
NEN 2535:2017 specificeerde ongewenste brandmeldingen en onechte brandmeldingen. In de herziene norm zijn deze samengevoegd tot ‘onterechte brandmeldingen’. Daarnaast is het onderscheid tussen interne en externe risicoklasse-indeling komen te vervallen. In plaats daarvan is er één eis die voor alle gebruiksfuncties van toepassing is. Er kan in het Programma van Eisen (PvE) wel voor een zwaardere eis worden gekozen.

Commentaar indienen
Belanghebbende partijen kunnen tot 1 februari 2022 commentaar indienen op het ontwerp via normontwerpen.nen.nl.

Bron: NEN.nl