21 maart 2024

Nieuwe richtlijn moet zorgen voor betere bouwkundige brandveiligheid

In een wereld waarin brandveiligheid een steeds urgentere kwestie wordt, rijst de vraag: hoe kunnen we vertrouwen op de bouwkundige brandveiligheid van onze gebouwen? Deze vraag vormt de kern van een groeiend bewustzijn in de markt, waar de roep om gecertificeerde bedrijven en duidelijke regelgeving steeds luider klinkt. Ontdek hoe Kiwa FSS, samen met diverse belanghebbenden, een nieuwe beoordelingsrichtlijn ontwikkelt voor bouwkundige brandveiligheid, die niet alleen de kwaliteit waarborgt, maar ook de professionalisering van de branche stimuleert.

Vanuit de markt komt er steeds meer inzicht in de omvang en status van de bouwkundige brandveiligheid. Hierbij wordt vaak teruggekoppeld dat de werkzaamheden veelal zijn gebaseerd op ‘blauwe ogen’ en gecertificeerde bedrijven. Als wordt doorgevraagd naar de regeling die ten grondslag ligt aan de certificering, dan ontbreekt vaak inhoud en kennis. Jammer, want de waarde van een certificaat is zo goed als de regeling die daaraan ten grondslag ligt.

Onafhankelijk aantonen kwaliteit

Door het ontbreken van een door de markt gedragen regeling voor de certificatie van bouwkundige brandbeveiliging is Kiwa FSS sinds medio 2020 bezig met het ontwikkelen van een beoordelingsrichtlijn voor de bouwkundige brandveiligheid. Hierbij zijn meerdere partijen uit de diverse sectoren van de branche betrokken, van eindgebruikers, leveranciers en opleidingsinstituten tot bouwkundige brandbeveiligingsbedrijven. De door de betrokkenen aangegeven doelstelling voor de certificeringsregeling is het op onafhankelijke wijze aantoonbaar kunnen maken van de geleverde kwaliteit. Dit betekent onder meer:

 • Dat eindgebruikers eenvoudiger bouwkundige brandbeveiligingsbedrijven moeten kunnen selecteren;
 • Dat organisaties zich in de markt moeten kunnen onderscheiden als bouwkundig brandbeveiligingsbedrijf;
 • Invulling kunnen geven voor de Wet kwaliteitsborging;
 • Het professionaliseren van de bouwkundige brandbeveiligingsbranche.

Verschillende disciplines

Bouwkundige brandveiligheid is een complex speelveld en met name in de nieuwbouw zijn bij de bouwkundige brandveiligheid vaak veel verschillende partijen betrokken. Om deze partijen te kunnen onderscheiden wordt daarom de bouwkundige brandveiligheid ingedeeld in verschillende disciplines: 

 1. Rook- en brandwerende doorvoeringen, naden en luchtbehandeling;
 2. Sterkte bij brand (onder meer brandwerende beschermende constructies);
 3. Wanden, plafonds en daken;
 4. Puiconstructies;
 5. Materialisatie en gevels.

De scopes ‘Sterkte bij brand’ en ‘Brandwerende doorvoeringen’ zijn op dit moment uitgewerkt in de BRL K21050 Bouwkundige Brandveiligheid. De overige scopes zullen op termijn aan de BRL worden toegevoegd. Bouwkundige brandbeveiligingsbedrijven kunnen zich op één of meerdere scopes specialiseren.

Pre-assessments

Om de inhoud van de BRL te bepalen, zijn met de betrokkenen uitgebreide inputsessies en discussies gevoerd. Tijdens een bijeenkomst op 25 juli 2022 is de beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa-procescertificaat ‘K21050 Bouwkundige Brandveiligheid’ definitief vastgesteld. Op basis van de nieuwe BRL zijn vervolgens meerdere pre-assessments bij bouwkundige brandbeveiligingsbedrijven uitgevoerd. Doel van deze assessments was te beoordelen of er zich issues voordeden met betrekking tot de uitvoering, werkbaarheid en andere marktverwachtingen. Na evaluatie van de issues met alle betrokkenen is de BRL op een aantal kleine punten verfijnd, waarna de richtlijn door het college van deskundigen werd geaccepteerd.

Vereiste vakkennis

Specialisten op het gebied van bouwkundige brandveiligheid die zich met certificering conform de nieuwe richtlijn willen onderscheiden in de markt, zijn vanaf het derde kwartaal van 2023 actief aan de slag met de certificeringsregeling. Kiwa FSS hoort van deze partijen regelmatig dat de vereiste vakkennis nogal hoog is. Met name de vereiste opleidingen voor de bepaling van de wettelijk vereiste posities en classificaties van de brandscheidingen zijn hierbij niet altijd aanwezig. Kiwa is van plan de BRL op dit punt te wijzigen, zodat partijen die nog niet alle onderdelen van de BRL kunnen invullen dit middels aanvullende controles kunnen realiseren.

Opleverbewijzen

Gecertificeerde bouwkundige brandbeveiligingsbedrijven krijgen een Kiwa procescertificaat dat aantoont dat door een onafhankelijke partij is vastgesteld dat de bouwkundige werkzaamheden conform de BRL en daarmee conform wet- en regelgeving worden uitgevoerd. Het bouwkundige brandbeveiligingsbedrijf kan de uitvoeringskwaliteit vervolgens middels een opleveringsbewijs aan de opdrachtgever bevestigen. Per uitvoeringsscope zijn er opleverbewijzen op twee niveaus:

 1. Een opleverbewijs op gebouwniveau
  Met dit ‘gebouwcertificaat’ verklaart het gecertificeerde bouwkundige brandveiligheidsbedrijf dat de bouwkundige brandveiligheid van het gehele gebouw voldoet aan de eisen uit de BRL.
 2. Een opleverbewijs op geleverd werk

Met deze ’geleverd werk-verklaring’ verklaart het gecertificeerde bouwkundige brandveiligheidsbedrijf dat de volgens de opdrachtdemarcatie uitgevoerd werkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig de eisen uit de BRL.

De twee niveaus in opleverbewijzen zijn bewust gecreëerd. Bij nieuwbouw van het gebouw is het praktisch te organiseren om een van de scopes door een zelfde partij ’gelijktijdig’ te laten uitvoeren. Bij bestaande gebouwen en of verbouwingen zijn delen van de scope vaak al door derden brandwerend uitgevoerd en wordt er bijvoorbeeld door de klant enkel gevraagd om de doorvoeringen van bijvoorbeeld de recent aangebrachte airco’s brandwerend te realiseren. De uitvoerende partij kan op dat moment niet het gehele gebouw, maar alleen het geleverde werk van een kwaliteitsverklaring voorzien. Wil men vervolgens meer zekerheid over de bouwkundige brandveiligheid - bijvoorbeeld als gevolg van de Wet kwaliteitsborging, de zorgplicht of vanuit de verzekeraar - dan kan door het bouwkundige brandbeveiligingsbedrijf een plan worden gemaakt voor een gebouwcertificaat.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het schema K21050 Bouwkundige Brandveiligheid of wilt u weten wat Kiwa FSS voor u kan betekenen? Kijk dan op onze productpagina: K21050 Bouwkundige brandveiligheid

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op via email op NL.info.ncp.fss@kiwa.com of 088-9985100.

Afbeelding K21050 met logo.jpg