17 mei 2021

Toelichting diverse documenten VBB-systemen

In het afgelopen jaar zijn er diverse documenten gepubliceerd die van toepassing zijn op de gecertificeerde bedrijven die vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen (VBB-systemen) leveren en onderhouden. Wat betekenen deze documenten voor u? We vatten deze documenten graag voor u samen.

De volgende documenten worden hieronder toegelicht:

 • Certificatieafspraak 2021-01 Toepassing interpretatiebesluiten
 • Certificatieafspraak 2020-05 Versie onderhoudsnorm
 • Certificatieafspraak 2020-04 Normering sprinklers voor de woonomgeving
 • Interpretatiebesluit componenten sprinklerinstallaties
 • Technisch bulletin 77B voor pompsets
 • Technisch bulletin 65A omvang VBB systemen
 • Inspectieprotocol inwendige leidinginspecties

Als gecertificeerd bedrijf voor VBB-systemen is het van belang dat u de beschikking heeft over deze documenten en dat u ze daar waar nodig verwerkt in uw kwaliteitssysteem.

Certificatieafspraak 2021-01 – Toepassing interpretatiebesluiten
Certificatieafspraak 2021-01 regelt dat de door het CCV gepubliceerde interpretatiebesluiten gebruikt mogen worden voor certificatie.

Wat hier niet mee bedoelt wordt zijn de harmonisatieafspraken. De harmonisatieafspraken gelden uitsluitend voor de Inspectie-Instellingen en mogen niet door de Certificatie-Instelling worden toegepast.

Certificatieafspraak 2020-05 – Versie van de onderhoudsnorm
In de Certificatieafspraak 2020-05 is geregeld dat voor gecertificeerd onderhoud steeds de laatste versie van de onderhoudsnorm (b.v. TB 80 of NFPA 25) moet worden toegepast.

Certificatieafspraak 2020-04 – Normering sprinklers voor de woonomgeving
Certificatieafspraak 2020-04 regelt dat de nieuwe norm NEN-EN 16925 voor woningsprinklers door gecertificeerde sprinklerinstallateurs mag worden toegepast.

Interpretatiebesluit 2020-01 Geschiktheid componenten sprinklerinstallatie
In het Interpretatiebesluit 2020-01 zijn eisen vermeld ten aanzien van de keur van de componenten van sprinklerinstallaties volgens NEN-EN 12845:2015+NEN 1073:2018. Dit is een aangepaste versie van het eerdere besluit 2019-1, dat hiermee is komen te vervallen.

Technisch bulletin 77B Pompsets voor VBB systemen
Dit Technisch Bulletin (TB) 77B is een aangepaste versie van TB 77 A. De inhoud van een aantal Technisch Bulletins gaat over de watervoorziening van sprinklerinstallaties. Het CCV heeft besloten om deze TB’s op te nemen in Technisch Bulletin 77B.

De volgende Technisch Bulletins zijn vervallen voor nieuwe installaties:

 • TB 62 Collectieve Bluswatervoorziening
 • TB 70 Onderwaterpompen in sprinklerinstallaties
 • TB 71A Onderdrukbeveiliging in sprinklerinstallaties
 • TB 74B Toelichting op de voeding van elektrisch aangedreven sprinklerpompen
 • TB 77A Pompsets voor VBB-systemen en Deskundigenrapport bij TB 77A

Daarnaast is een aantal bepalingen voor het onderhoud aan pompsets overgeheveld naar TB 80 Beheer en onderhoud van VBB-systemen.

Technisch bulletin 65A Omvang van VBB-systemen
Technisch Bulletin 65A behandelt de wijze waarop:

 • de begrenzingen tussen beveiligde en onbeveiligde bouwdelen, (brandbare) buitenopslag en/of objecten, of
 • de begrenzingen tussen verschillende VBB-systemen (vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen)

worden beoordeeld en vastgelegd, en op welke wijze dit bij het hanteren van de CCV-Certificatie- en Inspectieschema’s voor brandbeveiligingssystemen moet zijn gepresenteerd.

Het uitgangspunt is dat de vigerende regelgeving, de van toepassing zijnde normatieve referentiekaders en of de uitkomst van een risicoanalyse de basis vormen voor de eisen die gesteld worden.

Dit Technisch Bulletin moet uitsluitend gezien worden als een richtlijn om de gekozen maatregelen op een eenduidige wijze te beoordelen, vast te leggen en te presenteren.

Inspectieprotocol inwendige leidinginspecties versie 1.0
Op 30 september 2020 is het Inspectieprotocol inwendige leidinginspecties goedgekeurd door het CCV. Het inspectieprotocol geeft invulling aan de procedure omtrent inwendige leidinginspecties die wordt gehanteerd door de inspectie-instellingen.

Aangezien er veel overlap is met de procedure zoals omschreven in TB80 is het zinvol om als erkende installateur ook kennis te nemen van dit document om te voorkomen dat in het uitvoeren van deze procedure er geen zaken dubbel worden uitgevoerd. Hiermee kan voorkomen worden dat er meer kosten voor de eindgebruiker worden gemaakt dan nodig is.

Download:
De certificatieafspraken kunt u downloaden van onze productpagina Certificering volgens het Certificatieschema VBB-systemen (Sprinkler) .

Vragen?
Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande toelichting, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088-9985100 of via email bericht op:
NL.info.ncp.fss@kiwa.com (Kiwa NCP voor certificatie)
NL.info.r2b.fss@kiwa.com (Kiwa R2B voor inspectie)