Wet- en regelgeving

Elk blustoestel dat in Nederland op de Nederlandse markt wordt gebracht moet een Rijkstypekeurnummer hebben. Dit is vastgelegd in het Besluit Draagbare Blustoestellen 1997. Het Ministerie van BZK heeft Kiwa Fire Safety & Security (voorheen NCP Certificatie) gemandateerd om bewijzen van typekeur voor draagbare blustoestellen af te geven.

Het Besluit draagbare blustoestellen 1997 is gebaseerd op artikel 17, eerste lid, van de Brandweerwet 1985. Het besluit en de aangehaalde Europese normen hebben tot doel dat alleen aantoonbaar deugdelijke en veilige draagbare blusapparaten, die voldoen aan de op Europees niveau bepaalde vereisten, op de Nederlandse markt worden gebracht. Zodoende kan de consument/gebruiker van een in Nederland gekocht draagbaar blusapparaat dat is voorzien van een Rijkstypekeur erop vertrouwen dat een dergelijk apparaat bestemd en geschikt is voor het blussen van branden waarvoor het is goedgekeurd. In het besluit is de norm NEN-EN 3 geïmplementeerd. Hierin zijn eisen opgenomen inzake veiligheid en deugdelijkheid van draagbare blustoestellen.

De complete tekst van het besluit draagbare blustoestellen 1997 vindt u op de website van de overheid