De certificatieschema's BORG-B en BORG-E zijn ingegaan op 1 januari 2021. Vanaf deze datum zal Kiwa NCP de initiële en periodieke beoordelingen uitvoeren op basis van de nieuwe schema's. Voor periodieke beoordelingen geldt dat het huidige certificaat omgezet zal worden naar het nieuwe schema zodra de beoordeling hiervoor positief is afgerond.

BRL BORG 2005-2
Voorloper van de hierboven genoemde certificatieschema’s is de Beoordelingsrichtlijn (BRL) BORG 2005-2. Dit schema vervalt op 1 januari 2022. 

De BRL BORG 2005-2 kent de volgende certificatiemogelijkheden:

  • BORG Alarminstallateur 
  • BORG Technisch beveiligingsbedrijf 
  • BORG Bouwkundig beveiligingsbedrijf 

Voor wie?
Certificering als BORG Beveiligingsbedrijf is voor alle inbraakbeveiligingsbedrijven die aantoonbaar kwaliteit willen leveren. Wanneer u beschikt over een BORG erkenning kunt u aan uw klanten aantonen dagelijks met kwaliteit bezig te zijn en dat u ook kwaliteit levert.

Als BORG gecertificeerd bedrijf kunt u een objectcertificaat aan de eindgebruiker overhandigen, na het leveren van bouwkundige inbraakbeveiliging of het leveren van een installatie dat voldoet aan de gestelde eisen.

Wanneer is het nodig?
Veiligheid is in onze maatschappij een groot goed, waar we zuinig op zijn. Inbraak leidt tot vele miljarden euro's aan schade, maar is voor velen óók een traumatische ervaring. Daarom treffen huiseigenaren, bedrijven en de overheid veel maatregelen om zich te beschermen tegen inbraak.

Veiligheid kun je verhogen door technische maatregelen te treffen, zoals goed hang- en sluitwerk of inbraak alarmapparatuur. Maar ook door veiligheid te organiseren, zoals waardevolle spullen minder in het zicht laten liggen. Om de eindgebruiker te helpen is door het CCV het certificatieschema BORG opgesteld waarin de criteria vastliggen om te komen tot een gecertificeerd inbraakbeveiligingssysteem of bouwkundige inbraakbeveiliging.

Processtappen
Het certificatieschema BORG stelt eisen aan de uitvoering en het totstandkomingsproces. Belangrijke documenten, zoals het intakedocument, het ontwerp, het beveiligingsplan, opleveringsrapport en certificaat maken hier ook onderdeel van uit. Daarnaast worden eisen gesteld aan het proces van installatie tot onderhoud en aan het kwaliteitssysteem, zoals o.a. personeel, bedrijfsgebouw, documentenbeheer en procedures / werkinstructies.

Het certificatieproces om een certificering als BORG Beveiligingsbedrijf te behalen begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa NCP afsluiten. Hierna volgt een onafhankelijke toelatingsaudit waarbij Kiwa NCP beoordeelt of aan de criteria voor certificering als BORG bedrijf voor inbraakbeveiliging wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Na de initiële audit worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen voldoen om uw certificering voor BORG te behouden.

VRKI
De Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) is een instrument om het inbraakrisico van woningen en bedrijfspanden te bepalen (deel A). Aan de hand van het inbraakrisico wordt vastgesteld welke beveiligingsmaatregelen (deel B) moeten worden genomen. 

Downloads:

Waarom Kiwa FSS ?
Kiwa Fire Safety & Security (Kiwa FSS) is een toonaangevend TIC-bedrijf voor het Testen, Inspecteren en certificeren van producten, installaties en bedrijven op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging.

Kiwa NCP, onderdeel van Kiwa FSS, is een onafhankelijke certificatie-Instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde BORG-beveiligingsbedrijf en haar diensten, zoals keuren, instellen en onderhouden van systemen.