Inhoud beoordelingsrichtlijn

In Nederland toe te passen houten buitendeuren voor plaatsing in overeenkomstig BRL 0801 geproduceerde kozijnen, voor toepassing in scheidingsconstructies waarbij wordt uitgegaan van een gangbaar binnenklimaat met 35-70% Relatieve Luchtvochtigheid en maximaal 25°C.

De houten buitendeuren kunnen in 3 concepten worden geleverd, te weten:
- Concept III “Industrieel product” : Zowel bij nieuwbouw als renovatie worden de deuren als volledig eindproduct op de bouw aangeleverd en vervolgens afgehangen en beglaasd door gespecialiseerde vakmensen.
- Concept II “Bouwfase bestendig” : Een naald- of loofhouten deur, voorzien van een voorlaksysteem en zodanig geleverd dat er geen bewerkingen meer nodig zijn op de bouwplaats voor het afhangen.
- Concept I “Basisproduct” : Een deur in houtklasse A, voorzien van een grondlaksysteem.

De betreffende kwaliteitsverklaring vermeldt volgens welke concepten de deuren onder het KOMO-merk mogen worden geleverd.

Op 10 juli 2013 is de vigerende versie van BRL 0803 gepubliceerd en op 1 september 2016 het bijbehorende wijzigingsblad. De BRL inclusief erratum is te downloaden via de site van Stichting KOMO:
BRL 0803
Wijzigingsblad 2016

Voor wie?

Timmerfabrikanten, timmerbedrijven, architecten, aannemers, gemeenten, woningbouwverenigingen, particulieren.

Wanneer is het nodig?

Het Bouwbesluit omvat de Nederlandse bouwregels door het stellen van prestatie-eisen aan gebouwen. Dit gebeurt aan de hand van door het ministerie erkende normen. Het Bouwbesluit bevat de bouwtechnische bepalingen die gehanteerd worden in het kader van het verlenen van een bouwvergunning. De aanvrager van de bouwvergunning moet aantonen dat zijn bouwwerk voldoet c.q. zal voldoen aan het Bouwbesluit. Met het kwaliteitsverklaringen wordt verklaard dat de producten, mits de verwerkingsvoorschriften in acht worden genomen, geschikt zijn om te worden toegepast in een bouwwerk dat moet voldoen aan het Bouwbesluit.

De kwaliteitsverklaringen zijn n principe voor onbepaalde duur geldig waarbij na verlening van de kwaliteitsverklaringen periodiek een verificatie door een certificatie-instelling zoals Kiwa plaatsvindt om vast te stellen dat de certificaathouder en de producten continue voldoen aan de eisen van BRL 0803. Hiermee wordt continue de kwaliteit van de houten buitendeuren bewaakt.

Processtappen

  • Opvragen BRL 0803 “Houten buitendeuren” en onderliggende (norm)-documenten en zeker stellen dat de producten en d organisatie voldoen aan de hierin opgenomen eisen;
  • Offerte aanvragen bij Kiwa;
  • Uitvoeren toelatingsonderzoek, bestaande uit een beoordeling van het (schriftelijke) kwaliteitssysteem, de productielocatie en de producten (visueel). Naast de visuele beoordeling moeten tevens enkele deuren worden getest op o.a. weerstand tegen uitbuigen en sterkte;
  • Na certificaatverlening vindt periodiek een verificatie door Kiwa plaats om vast te stellen dat de certificaathouder en de houten buitendeuren continue voldoen aan de eisen van de BRL 0803. Hierbij wordt jaarlijks een deur op een nader te bepalen aspect in een laboratorium getest.


NB: Met ingang van 1 februari 2010 is het verplicht om complete gevelelementen die binnen de EU worden geleverd, te voorzien van CE-markering. De richtlijnen voor CE-markering zijn opgenomen in de Europese norm EN 14351-1 “Ramen en buitendeuren voor voetgangers”. Voor verdere informatie aangaande CE-markering kunt u met Kiwa contact opnemen.