Inhoud beoordelingsrichtlijn

Deze beoordelingsrichtlijn is van toepassing voor de attestering van een combinatie van cement(en) en vulstof(fen) als bindmiddel in beton. Een vulstof is een fijn verdeeld materiaal dat gebruikt wordt in beton op bepaalde eigenschappen te verbeteren of speciale eigenschappen te bereiken. BRL 1802 betreft de vulstoffen poederkoolvliegas, bruinkoolvliegas, gemalen gegranuleerde hoogovenslak en kalksteenmeel.

De af te geven kwaliteitsverklaring wordt aangeduid als KOMO®-attest. In het attest zijn de specificaties opgenomen van de vulstof(fen) en cement(en) en van het daaruit vervaardigd cement/vulstof-beton voor één of meerdere aangegeven samenstellingen die geschikt zijn bevonden voor toepassing in de aangegeven milieuklasse(n).

Uitgangspunt voor het verlenen van een attest voor cement/vulstof-beton is, dat de geattesteerde betonsamenstellingen gelijkwaardig zijn aan betonsamenstellingen die voldoen aan EN 206 en NEN 8005. Dit wordt vastgesteld door de sterkte en duurzaamheid van de te attesteren betonsamenstellingen te vergelijken met een vaste waarde voor de sterkte dan wel de sterkte en duurzaamheid van een referentiebetonsamenstelling.

Voor wie?

  • Producenten en leveranciers van vulstoffen
  • Fabrikanten van betonmortel en betonproducten
  • Aannemers, toezichthouders en adviseurs

Wanneer is het nodig?

Voor het vervaardigen en leveren van betonmortel met vulstof/cement combinaties met KOMO® attest (“attestbeton”).

Processtappen

Aanvraag
De aanvrager geeft aan voor welke vulstof(fen) en cement(en), in welke combinatie en in welke milieuklasse een attest gevraagd wordt.

Attesteringsonderzoek
Het attesteringsonderzoek kent een volledige en een verkorte versie. Het volledig onderzoek is een attesteringsonderzoek, waarbij een cement/vulstof-combinatie wordt onderzocht op voldoen aan de gestelde eisen ten aanzien van sterkte en duurzaamheid voor de gevraagde milieuklasse. Het verkorte onderzoek wordt uitgevoerd op basis van ten minste drie monsters cement en ten minste drie monsters vulstof waarbij uitsluitend op sterkte wordt getoetst.

De attesteringsinstelling onderzoekt tevens of het kwaliteitssysteem van de aanvrager voldoet aan de gestelde eisen.

Afgifte van het attest
De attesteringsinstelling sluit een contract met de attesthouder waarin de voorwaarden zijn opgenomen waaronder het attest mag worden gebruikt. Eisen in verband met het opstellen en de inhoud van het attest zijn eveneens vermeld in de BRL. Het attest wordt afgegeven voor een periode van drie jaar. Per jaar vindt verificatieonderzoek plaats om te beoordelen of het attest nog voldoet.

Uitbreiding attest naar andere milieuklassen
Op basis van de uitgangspunten geformuleerd in de BRL kunnen andere milieuklassen op het attest worden vermeld.