Inhoud beoordelingsrichtlijn

Gevelbekleding met panelen bevestigd aan een achterliggende bouwconstructie met daarin eventueel een thermische en/of akoestische isolatie. De BRL bestaat uit verschillende delen waarbij in deel 1 de algemene eisen zijn vastgelegd en in de diverse opvolgende delen de productspecifieke eisen. Momenteel bestaan de volgende productspecifieke delen:

- Deel 02: Gevelbekleding met panelen. Aanvullende eisen voor panelen van met cellulosevezels versterkte thermohardende kunststof**;

- Deel 03: Gevelbekleding met panelen. Aanvullende eisen voor aluminium cassettepanelen**;

- Deel 04: Gevelbekleding met panelen. Eisen voor decoratieve platen gebaseerd op thermohardende harsen (CE-markering o.b.v. EN 438-7 van toepassing);

- Deel 06: Gevelbekleding met panelen. Aanvullende eisen voor profielen en platen vervaardigd uit geschuimd PVC-UE al dan niet voorzien van een PVC-U deklaag;

- Deel 07: Lijm voor de bevestiging van gevelbeplatingen;

- Deel 08: Gevelbekleding met panelen. Aanvullende eisen voor profielen vervaardigd uit gerecycleerd polyolefine basismateriaal voorzien van een deklaag**;

- Deel 09: Vlakke vezelcementplaten voor gevelbekleding(CE-markering o.b.v. EN 494 van toepassing). Hierbij wordt verder opgemerkt dat de vlakke vezelcementplaten voor gevelbekleding tevens moeten voldoen aan de eisen uit BRL 5071 “Elementen van vezelcement” (Besluit Bodemkwaliteit).

- Deel 10: Gevelbekleding met panelen. Eisen voor gevelpanelen vervaardigd uit Polymeer Composiet voorzien van een deklaag.

- Deel 11: Gevelbekleding met panelen. Eisen voor platen met mineraal gebonden biomassa.

Wanneer een product niet valt onder één van bovenstaande delen, kan een productspecifiek deel worden opgesteld waarmee voor vrijwel elk type gevelbekleding certificatie mogelijk is.

** Momenteel is de BRL ingetrokken. Voor aanvang van een certificatietraject moet de BRL eerst worden geactualiseerd en opnieuw door Stichting KOMO worden aanvaard. Neem voor verdere informatie contact op met Kiwa.

Op 15 oktober 2012 is de vigerende versie van BRL 4101 deel 1 gepubliceerd en op 31 december 2014 het bijbehorende wijzigingsblad. BRL 4101 deel 1 en het wijzigingsblad zijn vrij te downloaden via de downloads in de lichtblauwe, rechterkolom.
Bij de toelichting vindt u verder nog vrij te downloaden, aan BRL 4101 gerelateerde documenten.
De productspecifieke delen, BRL 5071 en daaraan gerelateerde documenten vindt u op de betreffende productpagina’s.

Bij Private Label certificaathouders dient er één maal in de twee jaar een controle plaats te vinden. Hierbij zullen de volgende aspecten worden gecontroleerd:

- Klachten;

- Opslag;

- Ingangs- en uitgangscontrole;

- Merken.

Voor wie?

Architecten, aannemers, vastgoedbeheerders, onderhoudsbedrijven, gemeenten, woningbouwverenigingen, particulieren.

Wanneer is het nodig?

Het Bouwbesluit omvat de Nederlandse bouwregels door het stellen van prestatie-eisen aan gebouwen. Dit gebeurt aan de hand van door het ministerie erkende normen. Het Bouwbesluit bevat de bouwtechnische bepalingen die gehanteerd worden in het kader van het verlenen van een bouwvergunning. De aanvrager van de bouwvergunning moet aantonen dat zijn bouwwerk voldoet c.q. zal voldoen aan het Bouwbesluit. Met het KOMO attest-met-productcertificaat wordt verklaard dat de gevelbekleding, mits de verwerkingsvoorschriften in acht worden genomen, geschikt is om te worden toegepast in een bouwwerk dat moet voldoen aan het Bouwbesluit.
Daarnaast geeft het KOMO attest-met-productcertificaat aan dat de gevelbekleding voldoet aan de overige prestatie-en producteisen zoals in BRL 4101 deel 1 en het betreffende productspecifieke deel zijn vastgelegd.

Processtappen

  • Opvragen BRL 4101 “Gevelbekleding met panelen”, het betreffende productspecifieke deel en eventueel onderliggende (norm)-documenten en zeker stellen dat de producten en de organisatie voldoen aan de hierin opgenomen eisen;
  • Offerte aanvragen bij Kiwa;
  • Uitvoeren toelatingsonderzoek, bestaande uit een beoordeling van het (schriftelijke) kwaliteitssysteem, de productielocatie en de producten (visueel). Naast de visuele beoordeling moeten tevens de in de productspecifieke delen opgenomen eisen door een geaccrediteerd laboratorium worden getest;
  • Na certificaatverlening vindt periodiek een verificatie door Kiwa plaats om vast te stellen dat de certificaathouder en de producten continue voldoen aan de eisen van betreffende productspecifieke deel.

NB: Voor steeds meer bouwproducten worden op Europees niveau eisen gesteld aan de manier waarop prestaties worden bepaald en kenbaar worden gemaakt. Dit betreft de zogenaamde CE-markering. De CE-markering wordt geleidelijk per product ingevoerd. Informeer bij uw aanvraag of op het product uit uw deelgebied CE-markering van toepassing is. Voor verdere informatie aangaande CE-markering kunt u met Kiwa contact opnemen.