Technische Adviescommissies

Onder het CWK ressorteert een groot aantal Technische Adviescommissies (TAC’s) die ieder voor hun eigen scope zgn. Beoordelingsrichtlijnen (BRL’s) opstellen en actueel houden. Vaststelling van de BRL’s vindt plaats in het CWK.

Informatie

Rechts op deze pagina vindt u:

  • het recentste Jaarverslag van het College van Deskundigen Waterketen (CWK);
  • de samenstelling van zowel het CWK als alle Technische Adviescommissies, met hun Kiwa-contactpersoon ;
  • een overzicht van de BRL’s die in beheer zijn bij het CWK;

De taken en bevoegdheden van Kiwa-Colleges van Deskundigen staan vermeld in het “Kiwa Reglement voor het Algemeen Beleidscollege, Sectorspecifieke Beleidscolleges en Colleges van Deskundigen”. Dat reglement kunt hier vinden.