Wanneer is het nodig?

In de afgelopen jaren zijn bij tientallen gemetselde kopgevels van flatgebouwen delen van metselwerk ingestort. In de meeste gevallen werd dit veroorzaakt door het doorroesten van de stalen spouwankers. Het Ministerie van IenM (destijds VROM) heeft naar aanleiding van deze incidenten de gemeenten geadviseerd gebouweigenaren en beheerders van risicovolle gebouwen aan te schrijven deze gevels te beoordelen op het risico van het instorten van metselwerk.

In 2012 is in door SBR het protocol‘constructieve veiligheid bestaande metselwerk buitenspouwbladen’ uitgebracht. In dit protocol is aangeven hoe de risico’s kunnen worden geprioriteerd van meerdere gevelconstructies en worden aanbevelingen gedaan voor de wijze van het inspecteren en onderzoeken van de gevelconstructies. Het protocol is opgesteld door TNO. Door BDA Geveladvies zijn de onderzoeksrapporten aangeleverd op basis waarvan de prioriteringsmodellen zijn gemaakt. BDA Geveladvies heeft inmiddels zeer veel ervaring opgedaan met het onderzoeken van gemetselde kopgevels.

Risico’s nemen toe

De risico’s op instorting van kopgevels worden door gebouweigenaren onderschat. Ondanks aanschrijvingen, publicaties en artikelen wordt er nog relatief weinig onderzoek uitgevoerd. Het aantal schades zal hierdoor in de komende jaren toenemen.

Doel

Het doel van het onderzoek is de constructieve veiligheid van de gemetselde gevelconstructies vast te stellen zodat vervolgens een meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) kan worden opgesteld. De strategie hierbij is om herstelwerkzaamheden zo lang mogelijk uit te stellen zodat de jaarlijkse kosten zo laag mogelijk blijven. Hierbij is het van belang dat er goede constructieve kennis aanwezig is bij de geveladviseur. Door het goed in kunnen schatten van de risico’s kan vaak het tijdstip van herstellen verder naar achteren worden geschoven. Het uitstellen van herstelwerkzaamheden zorgt in totaal wel voor hogere kosten, maar het geld wordt echter pas veel later uitgegeven. Door de spreiding kunnen budgeten worden gereserveerd en worden de jaarlijkse herstelkosten minder.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met BDA Geveladvies.