De volgende vormen van kinderopvang vallen onder de Wet kinderopvang:

 • Dagopvang: opvang in een crèche of kinderdagverblijf, voor kinderen van nul tot vier jaar gedurende één of meer dagdelen per week het hele jaar door;
 • Buitenschoolse opvang: opvang van kinderen in de basisschoolleeftijd vóór en/of na schooltijd, tijdens studie- en adv-dagen van leraren en in de vakanties. Sinds het schooljaar 2007-2008 zijn scholen verplicht om de aansluiting met de buitenschoolse opvang te organiseren als ouders daar om vragen. Meer informatie hierover vindt u onder 'Aansluiting onderwijs en kinderopvang';
 • Gastouderopvang: opvang van kinderen in de woning van de gastouder of de vraagouder. De gastouder mag tegelijkertijd maximaal vier kinderen (exclusief eigen kinderen) onder zijn hoede nemen. Onder de Wet kinderopvang vallen alleen gastouders die zijn aangemeld bij een geregistreerd gastouderbureau;
 • Innovatieve gastouderopvang: een experimentele variant van gastouderopvang. De gastouder mag in dit geval zes ‘niet eigen’ kinderen opvangen.

De basiseisen voor verantwoorde kinderopvang zijn:

 • Er moet aantoonbaar aandacht worden besteed aan het aantal beroepskrachten in relatie tot het aantal kinderen per leeftijdscategorie, de groepsgrootte en de opleidingseisen van de beroepskrachten;
 • De voertaal moet in principe Nederlands zijn;
 • Ouders moeten worden geïnformeerd over het beleid;
 • Er moet een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid zijn;
 • De kinderopvangondernemer moet met de ouders een schriftelijke overeenkomst afsluiten;
 • Kinderopvangorganisaties of gastouderbureaus zijn verplicht een oudercommissie in te stellen.

Stappen naar HKZ-certificering

Binnen het certificatietraject HKZ Kinderopvang onderscheidt Kiwa een aantal processtappen en fasen:

 • Offerte-aanvraag: Elke geïnteresseerde organisatie kan een offerte aanvragen bij Kiwa voor de beoordeling van het managementsysteem.
 • Contract: Kiest u voor Kiwa als partner in uw certificatieproces, dan kunt u het contract afsluiten. Bij de offerte is een overeenkomst gevoegd.
 • Proefaudit : Voorafgaand aan het certificatietraject kunt u een proefaudit laten uitvoeren. De proefaudit is optioneel en geeft u inzicht in hoeverre uw systeem voldoet aan de eisen van de norm.
 • Initieel bezoek en documentatiebeoordeling: Voordat de eigenlijke certificatie audit plaatsvindt, brengen wij een inleidend bezoek aan uw organisatie. Het traject start onder andere met een beoordeling van uw (digitale) documenten. Hierbij wordt gekeken of deze voldoen aan de eisen van de gekozen certificatienorm(en). De documentatiebeoordeling en het initieel bezoek worden afgesloten met een rapport en het definitieve auditprogramma.
 • Certificatie audit (Initiële Audit): Tijdens deze audit draait alles om de praktische werking van uw managementsysteem. Aan de hand van interviews met managementleden en medewerkers richt Kiwa zich tijdens de audit op de vooraf vastgestelde aandachtsgebieden, waarbij de eisen van de standaard(en) niet uit het oog worden verloren.
 • Periodieke audits : Nadat het certificaat behaald is, wordt de geldigheid jaarlijks gewaarborgd door het uitvoeren van een audit. Ook deze audits worden uitgevoerd op basis van aandachtsgebieden.
 • Hercertificatie : Ongeveer 4 maanden voor de vervaldatum van het certificaat plant Kiwa met u een hercertificatie audit in om de geldigheid van het certificaat met 3 jaar te kunnen verlengen.