Intern

Optimalisatie van uw assetmanagement door:

 • Invoering van de risicomanagementcyclus,
 • Betere onderlinge afstemming van cruciale bedrijfsprocessen,
 • Transparant maken van het besluitvormingsproces,
 • Focus op zaken die er echt toe doen.

Verder vormt het een uitstekende basis voor een continu verbeteringsproces.

Extern

 • De toegevoegde waarde van certificering richting de buitenwacht is vooral de aantoonbaarheid van een optimaal georganiseerd en daardoor continu verbeterend assetmanagement en beheer van uw fysieke bedrijfsmiddelen.
 • Toezichthouders accepteren de PAS 55 en NTA 8120 als een geschikte basis voor een risicobeheerssysteem voor uw assets en zij zullen daarom bij gecertificeerde bedrijven het toezicht daarop afstemmenNieuwe regels voor buisleidingexploitanten
 • Het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) legt verplichtingen op aan exploitanten van buisleidingen van gevaarlijke stoffen.
 • De technische en organisatorische zorgplicht wordt in het Bevb expliciet genoemd (art.4).
 • De NTA 8000 maakt duidelijk welk beheer als gangbaar en redelijkerwijs noodzakelijk wordt gezien (toelichting Bevb art.4).
 • De toezichthouder accepteert de methodologie van de NTA 8000, en hanteert deze als toetsingskader.

Gevolgen voor buisleidingexploitanten

 • Buisleidingexploitanten moeten kunnen aantonen dat zij aan hun zorgplicht voldoen.
 • Zij kunnen dit doen aan de hand van de systematiek zoals beschreven in de NTA 8000.
 • Hierin staan de eisen waaraan een risicomanagementsysteem (RMS) aantoonbaar moet voldoen, centraal.

Diensten van Kiwa Technology

 • Adviseren over assetmanagement vraagstukken.
 • Uitvoeren van gap analyses (nulmetingen)
 • Implementeren van Risico Management Systemen.
 • Begeleiden implementatie van NTA 8000.
 • Opstellen risicobeheersplannen.

Doelgroepen

 • Leidingnetbeheerder
 • Buisleidingexploitant
 • Netbeheerder Gas, Elektriciteit of Warmte
 • Installatieverantwoordelijke
 • Afdeling Netbeheer
 • Assetmanager
 • Assetspecialist
 • Risicospecialist
 • HSE manager
 • HSE specialist