Vi har levert korrekte målinger til industrien i mer enn 30 år og er i dag en ledende leverandør av kalibrering i Norge. Industrien stiller stadig økende krav til nøyaktighet, presisjon og rask levering. Kiwa er akkreditert i henhold til ISO 17025 for å utføre kalibrering gitt i akkrediteringsbevis CAL 007, og har levert nøyaktige målinger til industrien over flere tiår.

Under kan du lese mer om våre tjenester innenfor kalibrering. 

Hva er kalibrering?

I teknisk forstand er kalibrering grunnlaget for nøyaktighet, sikkerhet og tillit. Regelmessig kalibrering er med andre ord en investering i kvalitet og konkurransefortrinn. Kalibrering er en sammenligning mellom en kjent sann verdi (referanse) og indikert/avlest verdi av måleutstyret, og sikrer at du til enhver tid kjenner nøyaktigheten til måleutstyret ditt. Ideelt bør nøyaktigheten av referansen være ti ganger nøyaktigheten av måleapparatet som testes.

Kalibrering bidrar også til at arbeidet bak dine produkter og tjenester utføres med høyeste presisjon. Avdekker vår kalibrering avvik fra de standarder og spesifikasjoner vi kalibrerer utstyret ditt opp mot, kan feil korrigeres fortløpende før kontrollprosessen gjentas. Dermed kan din bedrift spare store kostnader knyttet til feilmålinger og feilproduksjon. Et målt avvik har nemlig en tendens til å bli større, jo lengre en enhet er i drift. Etter hvert kan avvikene også bli så store at de ikke lenger er innenfor spesifikasjonene, noe som igjen betyr at kvaliteten ikke lenger er sikret. Ved å kalibrere en enhet kan dette måleavviket bestemmes og dokumenteres, og enheten kan dermed også justeres.

Sporbar kalibrering:

Kalibrering kontrollerer nøyaktigheten av instrumentet og gir sporbarheten til målingen. Sporbarhet kan defineres som en "kjede" av sammenlignende målinger fra grunnenheten som International Bureau of Weights and Measures (BIPM) definerer. For at en kalibrering skal være sporbar, må usikkerheten være oppgitt. Siden man får med usikkerheten fra kalibrering av referansen vil usikkerheten øke for hvert ledd i kjeden.

Hvorfor er kalibrering viktig?

Kalibrering utført av en tredjepart gir blant annet økt tillit og konkurransekraft. Men kalibrering er også viktig av andre grunner, blant annet for å:

  • sikre korrekte og nøyaktig målinger
  • kunne stole på resultatene
  • unngå feil og feilproduksjoner som kan resultere i økonomisk tap eller krav om erstatning
  • kunne ta riktige beslutninger
  • unngå svinn av mat eller tilbereding av bedervet mat
  • sikre at målte mengder er korrekt
  • tilfredsstille krav i standarder
  • og fordi feilmålinger kan utgjøre en sikkerhetsfare og kan gi alvorlige konsekvenser

Nøyaktigheten til måleinstrumentet kan endres over tid som følge av blant annet slitasje, mekanisk støt eller endring som følger av farlig produksjonsmiljø. I vårt moderne samfunn er det viktig at instrumentene vi bruker for å måle fysiske mengder rundt oss er nøyaktige. Fra været til det medisinske feltet og fra bilindustrien til landbruket - det viktig å skaffe nøyaktige målinger for å ta riktige beslutninger og utføre korrekte oppgaver.

Feilmålinger kan utgjøre en sikkerhetsfare. For å gi noen eksempler kan man tenke seg at dersom en komponent på et kjøretøy skulle svikte, vil dette kunne gi alvorlige konsekvenser. Hvis et termometer på kjøleskap ikke er nøyaktig, kan vi risikere å servere bedervet mat. For lav temperatur ved tilberedning av mat kan også utgjøre en risiko.

Kostnaden for en vare er gjerne også bestemt ut ifra en målt mengde. Når vi fyller drivstoff er vi ofte opptatt av prisen som står på pumpen og stoler på at mengden er korrekt. Om pumpen måler feil kan dette resultere i at vi betaler for 50 liter, men får 48 liter. Vi trenger derfor tillitt til at målt kvantum er riktig. Dette oppnår vi kun ved at målerne blir jevnlig kalibrert.
Kalibrering gjør det mulig for brukere og bedrifter å ha tillit til resultatene.

On-site kalibrering

I tillegg til våre store, velutstyrte laboratorier, har vi også mobile laboratorier på veien hele året. Ved å benytte deg av denne tjenesten slipper din bedrift tap av verdifull tid forårsaket av instrumenter og systemer som er nede - samt transportslitasje på utstyret.