Eiendomstjenester

Bygg og anlegg er under stadig utvikling. Krav til kvalitet og gjennomførelse er nøkkelfaktorer for bransjen, også for Kiwa. Å holde en eiendom og anlegg i god stand over flere tiår og samtidig sikre at vedlikehold og levedyktighet opprettholdes, krever god kjennskap hos ansvarlige eiere.

Kiwa tilbyr tjenester og støtte gjennom eiendommens livssyklus, fra den dagen investeringsbeslutningen tas, gjennom driftsfasen og frem til rivning og gjenvinning. Vi tilbyr lovpålagte kontroller som heiskontroll, kontroll av brannsikkerhet, luftkvalitet og annet teknisk utstyr. I tillegg til kurs- og sertifiseringstjenester relatert til bygningskvalitet, HMS, energieffektivitet, miljøstyring med mer. Vi bistår også våre kunder slik at de er oppdatert på bygningsmassens tilstand, sikkerhet og vedlikehold.

  • Tjenester i alle faser av livssyklusen
  • I samsvar med krav og regelverk
  • Kvalitet og sikkerhet
Filter
Tjeneste
Marked
Services (107 results)
Tavlemøte

Tavlemøter er selve nerven i Lean. Bedrifter som lykkes med Lean bruker tavlemøter aktivt som møteplass for daglig styring, planlegging og oppfølging, nøkkeltall (KPI’er) problemløsning og forbedringer på alle nivåer i bedriften

Les mer
Kontroll av heis og rulletrapper i næringsbygg og offentlige bygg

Kiwa utfører periodisk sikkerhetskontroll av heiser og rulletrapper. I tillegg utførerer vi kontroll etter modernisering/endring og ulykkesgransking.

Les mer
Ledelsessystem for arbeidsmiljø iht. ISO 45001

Våre erfarne rådgivere kan gi råd og veilede din bedrift med å utvikle, implementere og vedlikeholde et ledelsessystem for arbeidsmiljø iht. kravene i ISO 45001

Les mer
Lean Sort belte

Etter dette kurset vil du være en sentral ressurs innen Lean, enten som leder eller du har et ansvar som Lean manager. Du skal være i stand til å utarbeide en god plan, lede arbeidet og sikre en god implementering av Lean i bedriften din.

Les mer
Kontinuerlig forbedring av ledelsessystemet

Kontinuerlig forbedring er et viktig prinsipp i ISO 9001 og en forutsetning for at bedrifter i dag skal være konkurransedyktige. Vi hjelper deg med å lykkes!

Les mer
Avviksbehandling og rotårsaksanalyse

I dette kurset får du innsikt i hvordan du kan oppnå bedre resultater for kunder, eiere og medarbeidere ved å utvikle effektiv og lærerik avviksbehandling og rotårsakanalyse.

Les mer
Tilstandskontroll av betong og puss

Vi har instrumentering og kompetanse innen tilstandskontroll og inspeksjon av betong og betongkonstruksjoner. Dette inkluderer analyse av betong, betongkonstruksjoner samt påført maling og puss.

Les mer
Building area workers
ISO 45001 - Sertifisering av ledelsessystem for arbeidsmiljø

ISO 45001 er en anerkjent internasjonal standard for helse og sikkerhet på arbeidsplassen . Kiwa sertifiserer din bedrift i henhold til NS-ISO 45001.

Les mer
Welding Manufacturing
Kvalitetskrav til smeltesveising - ISO 3834-2

Denne delen av NS-EN ISO 3834 definerer omfattende kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer bade i verksteder og på anleggsplasser.

Les mer
Utleie av sertifisert arbeidsmiljøleder

Innleie av en sertifisert arbeidsmiljøleder er en mulighet for din bedrift når dere skal etablere og implementere et ledelsessystem for arbeidsmiljø iht. ISO 45001, eller om dere har ønsker en ny giv i HMS-arbeidet. Kiwa har to sertifiserte arbeidsmiljøledere med lang erfaring innenfor HM, ledelse og arbeidsmiljø.

Les mer
Uavhengig inspeksjonsorgan

Kiwa er akkreditert som uavhengig inspeksjonsorgan type A i henhold til NS-EN 17020 for trykkpåkjent utstyr og annet utstyr som kommer inn under forskrift om farlig stoff. Kiwa foretar konstruksjonskontroll, ferdigkontroll og tilstandskontroll av alle typer anlegg.

Les mer
Oppfriskningskurs for revisorer

Dette kurset gjør deg i stand til å få enda mer ut av revisjoner i din virksomhet.

Les mer
Mikroskopi

Det er ikke alltid mulig å finne årsak til skaden ved det blotte øye. Vårt mikroskopirom er utstyrt med både stereolupe, lysmikroskopi og skanning elektronmikroskop med energidispersivt spektrometer (SEM-EDS).

Les mer
Sertifisering iht. FG 900 – automatiske slokkesystemer

Sertifisering i henhold til FG -900 av personell som jobber med prosjektering, utførelse, kontroll og vedlikehold av automatiske slokkesystemer og sprinkleranlegg.

Les mer
Skadeanalyse

Kiwa utfører havari- og skadeanalyser for å finne rotårsaker til feil og skader som oppstår på produkter og materialer. Våre laboratorier er utstyrt for å gjennomføre avanserte analyser på en rekke materialer. Vi kan også være uavhengig part / sakkyndig ekspert i tvister og reklamasjonssaker.

Les mer
FG-201 Sertifisering - Automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

Kiwa kan bistå med å sertifisere din bedrift i henhold til FG -201 Automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer.

Les mer
Ytre miljø, bærekraftig utvikling og samfunnsansvar (V100)

Du lærer hvordan bedrifter kan redusere sin miljøpåvirkningen for å fremme virksomhetens samfunnsansvar.

Les mer
Kalibrering av elektrisk måleutstyr

Sporbar og akkreditert kalibrering. Kalibrering på en rekke områder.

Les mer
HMS internrevisjon

Trenger du hjelp til å gjennomføre interne HMS-revisjoner? Våre erfarne revisorer kan bistå din bedrift med å planlegge og gjennomføre effektive revisjoner.

Les mer
GDPR i ledelsessystemet

Vi viser hvordan man praktisk kan håndtere de nye personvernreglene i organisasjonens ledelsessystem. Det du trenger å vite på én dag!

Les mer
lighthouse
On-site feltundersøkelse

Kiwa jobber ute i felt og leverer on-site laboratorietjenester for å møte kundenes behov.

Les mer
Varme arbeider kurs

Ta vårt varme arbeider e-læringskurs for å bli sertifisert til arbeid hvor det benyttes åpen ild, oppvarming eller utstyr som lager gnister.

Les mer
Midlertidige gassanlegg del 2

Kompetansekravene er tatt inn i Norsk Gassnorm og omfatter personell som arbeider med midlertidige gassanlegg i utleiefirma, leverandører av gass og leverandører av tørke- /varmeanlegg som ikke settes opp på permanent basis

Les mer
SystemEasy – Raskeste vei til kvalitetssystem

Skal din bedrift sertifiseres eller utvide dagens sertifisering til å omfatte flere standarder? Kom i gang raskt med SystemEasy for små og mellomstore bedrifter

Les mer