Kemikaalien teollisessa käsittelyssä ja varastoinnissa on noudatettava huolellisuutta ja varovaisuutta henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkojen estämiseksi. Laitteiden kunnossapidosta on huolehdittava ja varmistettava, että niitä voidaan käyttää turvallisesti, jotta voidaan ennalta ehkäistä onnettomuuksia ja varautua vahinkojen torjuntaan. Kokeneiden asiantuntijoidemme suorittama turvallisuuskatselmus antaa runsaasti tietoa, joka auttaa vähentämään riskejä.

Milloin turvallisuuskatselmusta tarvitaan?

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto sekä pelastuslaitokset valvovat kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia lakisääteisillä määräaikaiskäynneillä. Viranomaistarkastukseen voi valmistautua tilaamalla tilannetta kartoittavan turvallisuuskatselmuksen hyvissä ajoin ennen virallista tarkastusta. Kartoittavan turvallisuuskatselmuksen voi tehdä myös jo tuotantolaitoksen tai varaston suunnitteluvaiheessa. Siitä on hyötyä myös muutostilanteissa sekä aina silloin, kun halutaan ulkopuolisen asiantuntijan arvioi kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin turvallisuudesta. Suunnitteluvaiheen katselmus auttaa hankintasopimusten sisällön laadinnassa ja on tukena lupa-asioiden hoidossa.

Turvallisuuskatselmuksen toteutus

Toteutamme turvallisuuskatselmuksen asiakirjoja katselmoimalla, haastattelemalla yrityksenne johtoa ja henkilöstöä sekä tekemällä laitoskierroksen. Laadimme katselmuksesta aina tarkastuspöytäkirjan ja tarvittaessa myös ehdotuksen korjaaviksi toimenpiteiksi.

Turvallisuuskatselmuksessa käydään läpi mm. seuraavia asioita:

 • kemikaalien määrä ja laatu
 • prosessitiedot ja olosuhteet
 • riskien tunnistaminen ja arviointi
 • onko lakisääteiset vaatimukset toiminnalle tunnistettu ja onko ne täytetty
 • laitteistojen vaatimuksenmukaisuus sekä huolto- ja kunnossapitosuunnitelmat
 • tarvittava dokumentaatio, mm. pelastussuunnitelma ja räjähdyssuojausasiakirja 
 • toiminnan ohjeistus, huomioiden myös alihankkijat
 • poikkeama ja vaaratilanteiden hallinta

Kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuuskatselmuksen edut

 • Vahinkojen riski pienenee
 • Tarkastuksen avulla saadaan runsaasti tietoa, jonka pohjalta turvallisuutta voidaan varmistaa ja kehittää
 • Ulkopuolisen tahon suorittama katselmus tuo esiin asioita, jotka voivat laitoksen sisäisissä tarkastuksissa jäädä huomioimatta
 • Katselmuksessa huomioidaan turvallisuusasiat kokonaisvaltaisesti
 • Katselmuksen avulla voidaan arvioida järjestelmän toimivuutta ja kattavuutta turvallisuusasioiden osalta, jotka ovat olennainen osa yritysten toimintajärjestelmää.

Tyypilliset kohteet

 • Kemikaaleja käsittelevä, varastoiva ja/tai valmistava tuotantolaitos, myymälä, varasto tai jakelija

Säännökset & määräystenmukaisuus

 • Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005
 • Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 685/2015
 • Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista 856/2012
 • Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 59/1999, LUKU 8
 • TUKES Julkaisu: Kemikaalilaitosten hyvät käytännöt
 • TUKES Opas: Vaaralliset kemikaalit teollisuudessa
 • TUKES Opas: Vaarallisten kemikaalien varastointi