Fennovoima: yritysturvallisuuden johtamisen arviointi

Fennovoim_yritusturvallisuuden_johtamisen_arviointiKuva: Fennovoiman kuvapankki, havainnekuvat

Tausta

Miten kuvaisit omin sanoin, mitä tilaamassanne palvelussa tehdään?Kiwa Inspectan yritysturvallisuuden arvioinnissa huomioidaan organisaation turvallisuuden eri alueet kattavasti Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) määrittämiä osa-alueita hyödyntäen. Arviointitulokset kertovat, millä tasolla yritys on kullakin osa-alueella tällä hetkellä, mikä on tavoitetaso sekä mitä tulisi tehdä sinne pääsemiseksi.

Millaiset tarpeet palvelun tilaamisen taustalla olivat? 
Halusimme varmistaa, että Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) yritysturvallisuusmallissa listatut 10 osa-aluetta (henkilö, kiinteistö- ja toimitila, pelastus-, tuotannon ja toiminnan, ympäristö-, tieto- ja työturvallisuus sekä kriisin, väärinkäytösten ja poikkeamien hallinta) ovat riittävällä tasolla implementoituna johtamisjärjestelmäämme. Tarpeena oli siis saada konsultaatiota ihan rakennetasolla kyseisen mallin saamiseksi osaksi johtamisjärjestemä prosessejamme ja muuta ohjausdokumentaatiota.

Miksi valitsitte juuri Kiwa Inspectan? 
Kilpailutimme yhteensä kolme yritystä ja Kiwa Inspectan tarjous ja osaaminen vastasi tarpeitamme parhaiten. Kiwa Inspecta oli konseptoinut arvioinnin sisällön todella hyvin ja perusti sen CMMI-mallin ja EK:n yritysturvallisuusmallin yhdistämiseen. Vaikka Kiwa Inspectan rooli tämän palvelun osalta ei ole konsultoiva, arvioinnista saatavat tulokset olivat juuri sitä, mitä haimme voidaksemme kehittää itse toimintaamme tavoitetasoon saakka.

Palvelun Toimitus

Kuvaile palveluprosessia teidän näkökulmastanne. Miten prosessi eteni ja sujui?
Kiwa Inspectan esittämä konsepti esitettiin tarjouksen jälkeen johdolle, joka edelleen haastoi laatuosastoamme kokonaisuuden määrittelyssä. Tämän myötä teimme siihen pieniä viilauksia ja jatkoimme sitten suunnittelutyötä eri asiantuntijatahojen kanssa. Kiwa Inspectan esityksen mukaisesti osoitimme vastuuhenkilöitä ja asianomaisia arviointia varten tehtäviin haastatteluihin. Sitten sovimme aikatauluista kaikkien kanssa. Kaikki meni oikein sujuvasti ja suunnitelman mukaan.

Liittyikö prosessiin haasteita? Miten ne ratkaistiin? 
Meillä oli aika tiukka haastatteluaikataulu ja massiivinen osallistujamäärä (noin 43 haastateltavaa), joten aikataulutus oli hiukan haasteellinen. Lisäksi moni haastateltava ei alkuun nähnyt asian olennaisuutta roolilleen. Meillä oli kuitenkin johdon tahtotila takanamme, mikä viesti kyllä projektin painoarvon. Lisäksi arviointi oli resurssoitu Kiwa Inspectan osalta niin, että pystyimme pitämään samanaikaisesti useita palavereita/haastatteluja. Tämä antoi hiukan liikkumavaraa kapeassa aika-ikkunassa.

Mihin olette erityisen tyytyväinen? 
Saimme sen, mitä lähdimme hakemaan. Erityisen tyytyväinen olen pääarvioijan ammattitaitoon aina kokemuksesta sosiaalisiin taitoihin ja osaamiseen - joskin tätä löytyi koko arvioijajoukosta. Meille tuli tunne siitä, että asiaamme paneuduttiin aidosti ja antaumuksella, minkä lisäksi toiminta oli joustavaa.

Mitä mieltä olitte yleisesti Kiwa Inspectan toiminnasta?
Kiwa Inspectan toiminta on minulle tuttua vuosien takaa toisista kuvioista. Mielikuvani yrityksestä on yleisesti ottaen ollut ammattitaitoa edustava. Asiakaslähtöisyyden näkemys vahvistui tämänkin kokemuksen myötä.

Lopputulos

Millaista palautetta/kokemuksia organisaatiosta olet kuullut palvelun suorituksesta tai sen tuloksista?
Arviointiin osallistuneista henkilöistä osalla oli sellainen käsitys, että kyseessä on auditointi ja niihin suhtaudutaan usein varauksella tai jännittyneesti. Korjasimme väärinkäsitykset heti alussa, mikä tuntui muuttavan monen suhtautumista. Palaute on ollut positiivista ja etenkin itse olen iloinen siitä, että arvioinnin tärkeys tiedostettiin ja osallistuneet antoivat oman panoksensa innostuneesti.

Ovatko hyödyt näkyneet teille jo jotenkin?
Saimme arviointiprosessin ja arviointiraportin myötä paljon kehitysajatuksia, jotka käytiin läpi eri tiimeissä. Arvioinnin tuloksena saimme tiekartan, jota olemme hyödyntäneet läpikäytyjen kehitysajatusten ja -tulosten synnyttämien toimenpiteiden aikatauluttamisessa. Käsillämme on noin kahden vuoden projekti, johon kuuluvat kerran kuussa kokoontuva ohjausryhmä ja vuoroviikoittain kokoontuva projektiryhmä, joissa seuraamme aktiivisesti näiden asioiden edistymistä. Tiedämme sen, missä olemme nyt, mihin haluamme päästä tulevaisuudessa sekä ennen kaikkea sen, miten kuromme nämä kuilut umpeen.

Mitä teille jäi mieleen tärkeimpinä oppeina tai tärppeinä? 
Varmaankin tärkeimpänä jäi mieleen se, kuinka laajasti turvallisuus kattaa ja koskee koko organisaatiota sekä tarve osallistaa organisaation eri osa-alueet tähän työhön. Yritysturvallisuus ei ole minkään tietyn funktion yksin toteutettavissa. Kaikkien olisi muistettava turvallisuuden käsite ja sen soveltaminen omaan tekemiseensä koko kirjavuudessaan. Organisaatiorajat ylittävä turvallisuusmalli ajatuksena lienee se isoin tärppi.

Millaisin adjektiivein (maks.3) kuvailisit palvelun suorituksen lopputulosta?
Ammattitaitoinen, sujuva ja hyvin konseptoitu.