Kiwan yleiset myynti- ja sopimusehdot

Kiwa_Inspecta_yleiset_sopimusehdot_2021-09_FI.pdf

Kiwa_Inspecta_Allmänna försäljnings- och avtalsvillkor_2021-09_SV.pdf

Kiwa_Inspecta_General terms of sale and contract_2021-09_EN.pdf

1. Yleistä

Näitä yleisiä myynti- ja sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Kiwa Inspectan tarjoamiin palveluihin ja toimeksiantoihin tällaisten palveluiden suorittamisesta (”toimeksiannot”). Mikäli Kiwa Inspectan hyväksytyksi tulleessa kirjallisessa tarjouksessa on ollut näistä yleisistä ehdoista poikkeavia erityisehtoja tai osapuolet muutoin nimenomaisesti ja selvästi ovat sopineet toimeksiantokohtaisista erityisehdoista, saavat tällaiset erityisehdot etusijan suhteessa näihin yleisiin ehtoihin. Kiwa Inspecta voi myös joissain tilanteissa soveltaa toimeksiantotyypin mukaisia lisäehtoja, jotka myös saavat etusijan suhteessa näihin yleisiin ehtoihin.

Kiwa Inspecta tarkoittaa Inspecta Oy:tä tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvaa suomalaista yhtiötä, jonka kanssa asiakas on sopinut toimeksiannosta.

2. Toimeksiantojen suorittaminen

Toimeksiannon sisällöstä sovitaan tarkemmin. Muutoksista sovitaan samalla tavalla kuin toimeksiannosta alun perin sovittaessa tai kummankin osapuolen allekirjoittamalla muutossopimuksella.

Kiwa Inspecta suorittaa toimeksiannon sovitun mukaisesti ja asianmukaista huolellisuutta ja ammattitaitoa noudattaen. Niiltä osin kuin toimeksiannon tai sen osasuorituksen sisällöstä ei ole sovittu tarkemmin, Kiwa Inspecta suorittaa harkintansa mukaan toimeksiannon hoitamisen kannalta asianmukaiset toimenpiteet. Kiwa Inspectan vastuu on tehdä kohtuudella parhaansa toimeksiannon tavoitteen toteuttamiseksi. Kiwa Inspectalla on erityinen lopputulosvastuu vain, jos tällaisesta nimenomaisesti on sovittu.

Kaikki aikataulut ovat suuntaa antavia arvioita, ellei nimenomaisesti sovita muuta. Jos toimeksianto hoidetaan osissa, Kiwa Inspecta voi edellyttää asiakkaan hyväksyvän tietyn suorituksen ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä.

Kiwa Inspectalla on oikeus käyttää alihankkijoita toimeksiannon suorittamisessa. Kiwa Inspecta vastaa alihankkijoiden suorituksesta kuin omastaan.

3. Asiakkaan vastuut

Asiakkaan tulee myötävaikuttaa toimeksiannon asianmukaiseen, tehokkaaseen ja aikatauluarvion mukaiseen suorittamiseen. Asiakkaan on muun muassa hyvissä ajoin toimitettava Kiwa Inspectalle kaikki Kiwa Inspectan tarvitsema tausta-aineisto, asiakirjat ja muut aineistot sekä tarvittaessa annettava Kiwa Inspectalle esteetön pääsy sen toimitiloihin sekä mahdollistettava työskentely siellä.

Asiakkaan on ennen toimeksiannosta sopimista ja toimeksiannon suorittamisen aikana välittömästi ilmoitettava Kiwa Inspectalle sen tietoon tulevista seikoista, jotka voivat haitata toimeksiannon asianmukaista, tehokasta ja aikatauluarvion mukaista suorittamista.

Jos toimeksianto suoritetaan asiakkaan toimitiloissa, asiakkaan tulee varmistaa, että työympäristö on turvallinen ja soveltuvan lainsäädännön mukainen. Asiakkaan on erikseen ilmoitettava Kiwa Inspectalle mahdollisista turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä ja vaatimuksista.

Kiwa Inspecta ei vastaa viivästyksistä, jotka johtuvat asiakkaan vastuulla olevasta seikasta.

4. Luottamuksellisuus

Osapuolet voivat toimeksiannosta sovittaessa tai sen suorittamisen aikana saada toisiltaan tietoja, jotka on merkitty luottamuksellisiksi tai jotka kohtuudella on ymmärrettävä luottamuksellisiksi (”luottamuksellinen tieto”). Osapuolet voivat myös erikseen sopia jonkin tiedon olevan luottamuksellinen. Ellei muuta ole sovittu, Kiwa Inspectan tarjous ja työmenetelmät katsotaan aina sen luottamuksellisiksi tiedoiksi.

Kumpikin osapuoli sitoutuu pitämään toisen osapuolen luottamukselliset tiedot salassa ja olemaan käyttämättä tällaisia luottamuksellisia tietoja muutoin kuin toimeksiannon mukaisiin tarkoituksiin. Tämä salassapitovelvoite ei kuitenkaan koske tietoa, (a) joka on yleisesti saatavilla tai muutoin julkista, (b) jonka vastanottava osapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta, (c) joka oli vastaanottavan osapuolen hallussa ennen tiedon saamista toiselta osapuolelta, (d) jonka vastaanottava osapuoli on kehittänyt itsenäisesti hyödyntämättä toiselta osapuolelta saamaansa luottamuksellista tietoa, eikä (e) sellaisia tietojen luovutuksia, jotka perustuvat laki- tai viranomaisvelvoitteeseen luovuttaa tiedot, (f) sellaisia tietojen luovutuksia, jotka perustuvat Kiwa Inspectaan kohdistuvaan tarkastus- tai auditointivelvoitteeseen tai -oikeuteen tai (g) sellaisia tietojen luovutuksia, josta osapuolet ovat sopineet.

Tämän kohdan mukaiset velvoitteet eivät estä osapuolta hyödyntämästä toimeksiannon yhteydessä syntyvää yleistä tietotaitoa.

5. Palkkio, kulut ja laskutus

Toimeksiannon palkkiosta voidaan sopia erikseen. Ellei palkkiosta tai kulujen korvaamisesta ole sovittu, Kiwa Inspectalla on oikeus laskuttaa toimeksiannon suorittamisesta sen kulloinkin voimassa olevien hinnastojen mukaiset palkkiot ja kulut. Kiwa Inspectalla on joka tapauksessa myös yli vuoden kestävissä toimeksiannoissa oikeus tarkistaa toimeksiannolle sovittuja hintoja kerran kalenterivuodessa tai jos lainmuutos tai viranomaispäätös merkittävästi vaikuttaa Kiwa Inspectan kuluihin toimeksiannon suorittamisen yhteydessä. Edellisen toimeksiannon yhteydessä annettu tarjous tai hinta-arvio ei ole sitova uusien toimeksiantojen osalta.

Kaikki hinnat ja hinta-arviot ilmoitetaan ilman arvonlisäveron osuutta, ellei muuta todeta.

Asiakas suorittaa palkkion Kiwa Inspectan laskuja vastaan. Maksuehto on 14 päivää netto, ellei muuta sovita. Viivästyneelle maksulle suoritetaan viivästyskorkoa kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaan. Asiakas on velvollinen korvaamaan myös muut viivästyksen aiheuttamat kulut ja vahingot lain edellyttämässä laajuudessa. Jos asiakas riitauttaa laskun tietyn osan, asiakkaan tulee kuitenkin aina maksaa laskun riidaton osuus maksuehdon mukaisesti. Asiakkaalla ei ole oikeutta kuitata maksustaan mahdollisia saataviaan Kiwa Inspectalta.

Ellei maksuaikataulusta ole sovittu muuta, Kiwa Inspectalla on oikeus laskuttaa kuukausittain suoritetun työn suhteellisen arvon mukaan. Alle kuukauden kestävissä toimeksiannoissa Kiwa Inspecta kuitenkin lähtökohtaisesti lähettää vain yhden laskun toimeksiannon päätyttyä.

Jos maksu on viivästynyt tai Kiwa Inspectalla on perusteltu syy uskoa, että maksu tulee viivästymään, Kiwa Inspecta voi harkintansa mukaan joko keskeyttää toimeksiannon suorittamisen ja/tai olla luovuttamatta sen työn tuloksia asiakkaalle, kunnes asiakas on maksanut velkansa täysimääräisesti ja/tai suorittanut Kiwa Inspectan mahdollisesti vaatimat ennakkomaksut tulevien töiden osalta.

6. Virheet suorituksessa

Kiwa Inspecta korjaa sen vastuulle kuuluvat mahdolliset toimeksiannon suorituksen virheet kohtuullisessa ajassa siitä, kun virhe tuli Kiwa Inspectan tietoon. Kiwa Inspecta ei vastaa puutteista, jotka johtuvat asiakkaan vastuulle kuuluvista seikoista. Jos virheen korjaaminen on mahdotonta tai aiheuttaisi toimeksiannon laajuuteen tai sovittuun palkkioon nähden kohtuuttomia kustannuksia, Kiwa Inspecta voi olla korjaamatta virhettä, jolloin asiakkaalla voi olla oikeus purkaa sopimus.

Asiakkaan on reklamoitava virheestä Kiwa Inspectalle ilman aiheetonta viivästystä siitä, kun asiakas havaitsi tai asiakkaan olisi tullut havaita virhe. Reklamaatio on joka tapauksessa esitettävä kirjallisesti viimeistään kuukauden sisällä siitä, kun toimeksiannon suorittaminen lopetettiin. Rahallista vastuuta tai sopimuksen purkamista koskeva vaatimus on esitettävä kirjallisesti viimeistään kuuden (6) kuukauden sisällä siitä, kun toimeksiannon suorittaminen lopetettiin. Kiwa Inspecta ei vastaa virheestä, jonka osalta ei ole esitetty reklamaatiota ja vaatimusta tämän mukaisesti.

Kiwa Inspecta on velvollinen korvaamaan mahdollisesta viivästyksestä aiheutuvat vahingot vain, jos tästä on sovittu erikseen. Kiwa Inspecta ei vastaa siitä, voiko asiakas käyttää toimeksiannon lopputuloksia loukkaamatta kolmannen osapuolen oikeuksia, ellei muuta nimenomaisesti sovita.

7. Muut vastuunrajoitukset

Kiwa Inspecta ei vastaa välillisistä vahingoista. Välillisenä vahinkona pidetään (a) vahinkoa, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä, (b) muuta vahinkoa, joka johtuu siitä, ettei tavaraa tai tulosta voida käyttää tarkoitetulla tavalla, (c) voittoa, joka on jäänyt saamatta sen vuoksi, että sopimus sivullisen kanssa on rauennut tai jäänyt täyttämättä oikein, (d) vahinkoa, joka johtuu muun omaisuuden kuin myydyn tavaran vahingoittumisesta, (e) vahinkoa, joka johtuu kolmasien osapuolien esittämistä vaatimuksista tai heille maksetuista korvauksista sekä (f) muuta saman kaltaista, vaikeasti ennakoitavaa vahinkoa.

Kiwa Inspectan rahallinen vastuu rajoittuu joka tapauksessa aina enintään kyseisen toimeksiannon palkkion määrää vastaavaan summaan, ellei alemmasta vastuunrajoituksesta ole sovittu. Korkeammasta vastuukatosta voidaan sopia vain kummankin osapuolen allekirjoittamalla kirjallisella sopimuksella. Muu välipuhe korkeammasta vastuukatosta on automaattisesti mitätön. Tämä rajoitus koskee yhtäläisesti kaikkea rahallista vastuuta, mukaan lukien vahingonkorvausvastuuta, hinnanalennusta ja -palautusta, perusteettoman edun palautusta ja muita vastaavia vastuumuotoja.

Vastuunrajoitukset eivät kuitenkaan koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella taikka muuta sellaista vastuuta, jota ei pakottavan lain mukaan voi rajoittaa.

Kiwa Inspectan vastuu virheistä ja viivästyksistä toimeksiannon suorittamisen yhteydessä rajoittuu kohdissa 6 ja 7 sanottuun.

8. Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen

Osapuolella on oikeus irtisanoa toimeksiantoa koskeva sopimus päättymään noudattaen 90 päivän irtisanomisaikaa. Kiwa Inspectalla on tällöin oikeus saada suhteellinen korvaus irtisanomisen voimaantuloon asti tekemistään töistä ja investoinneista.

Osapuolella on lisäksi oikeus purkaa toimeksiantoa koskeva sopimus, jos toinen osapuoli syyllistyy olennaiseen sopimusrikkomukseen. Jos sopimusrikkomus on korjattavissa, purkavan osapuolen on ensin varattava sopimusta rikkovalle osapuolelle vähintään 30 päivää aikaa korjata rikkomuksensa. Sopimus voidaan purkaa vasta tämän ajan kuluttua loppuun ilman, että sopimusrikkomus on tullut korjatuksi.

9. Ylivoimainen este

Osapuoli ei vastaa viivästyksestä, virheestä tai vahingosta, joka johtuu osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota osapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia osapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Jos ylivoimainen este on jatkunut yli kuusi (6) kuukautta, kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa toimeksiantoa koskeva sopimus ilman eri vastuuta ja irtisanomisaikaa.

10. Aineistot sekä tekijän- ja teollisoikeudet

Ellei toisin sovita, kaikki tekijän- ja teollisoikeudet sekä muut vastaavat oikeudet toimeksiannon lopputuloksiin ja sen suorittamisen yhteydessä syntyneisiin aineistoihin, teoksiin, tietokantoihin, keksintöihin ja vastaaviin kuuluvat Kiwa Inspectalle tai sen lisenssinantajille. Mikäli sovitaan tällaisten oikeuksien siirtymisestä asiakkaalle, oikeus siirtyy vasta, kun toimeksianto on tullut hyväksytysti suoritetuksi ja asiakas maksanut kaikki toimeksiantoon liittyneet laskut.

Asiakas saa maailmanlaajuisen, rojaltivapaan, ei-yksinomaisen oikeuden hyödyntää toimeksiannon lopputuloksia osana sen tavanomaista liiketoimintaa. Käyttöoikeuden laajuudesta voidaan tarvittaessa sopia tarkemmin erikseen.

Tässä sanottu ei rajoita edellä luottamuksellisen tiedon salassapitovelvoitteesta sanottua.

Kiwa Inspecta säilyttää sille toimitettuja toimeksiannon tausta-aineistoja ja sen lopputuloksena syntyneitä ja/tai asiakkaalle luovutettavia aineistoja ainakin kaksi viikkoa toimeksiannon päättymisen jälkeen, ellei laki edellytä tietojen säilyttämistä pidempään. Tämän jälkeen Kiwa Inspectalla on oikeus harkintansa mukaan tuhota aineistot, ellei niiden palauttamisesta tai toimittamisesta sovita erikseen. Kiwa Inspecta voi kuitenkin säilyttää aineistoa pidempäänkin, vaikkei sillä ole tähän velvollisuutta.

11. Sopimuksen siirtäminen

Kiwa Inspectalla on oikeus siirtää toimeksiantoa koskeva sopimus konserniyhtiölleen. Kiwa Inspectalla on myös oikeus siirtää toimeksiantoa koskeva sopimus kolmannelle osapuolelle liiketoimintakaupan tai vastaavan järjestelyn yhteydessä. Kiwa Inspecta voi myös luovuttaa sopimuksen mukaisia saataviaan kolmannelle osapuolelle. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta.

12. Sovellettava laki ja riidanratkaisumenettely

Toimeksiantoon ja sitä koskevaan sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sellaisia sääntöjä ja periaatteita, jotka johtaisivat muun maan lain soveltumiseen.

Toimeksiannosta tai sitä koskevasta sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki.

Kiwa Inspectalla on kuitenkin myös oikeus velkoa laskusaataviaan Helsingin käräjäoikeudessa tai vastaajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa.