Kiwan eettinen ohjeisto ja toimintaperiaatteet

Eettinen ohjeisto

Luomme luottamusta ja läpinäkyvyyttä toiminnallamme. Siksi kellään, myös meillä itsellämme, ei saa olla epäilyksiä rehellisyydestämme, oikeudenmukaisuudestamme, asianmukaisesta käyttäytymisestämme ja riippumattomasta arvioinnistamme.

Laadun ja luotettavuuden johtajana meidän tulee noudattaa sääntöjä sekä korkeaa moraalin tasoa. Siksi työskentelemme eettisten sääntöjen ja vaatimustenmukaisuuden puitteiden mukaisesti. Ne koostuvat toisiinsa liitetyistä säädöksistä ja suuntaviivoista lainopillisten, henkilöstöhallinnon ja laadun aloilla.

8 sääntöä

Eettinen ohjeistomme koostuu kahdeksesta säännöstä, joita kaikkien Kiwan työntekijöiden tulee noudattaa:

Rehellisyys
Kiwa toimii ammattimaisella, riippumattomalla, puolueettomalla ja eettisellä tavalla kaikissa toiminnoissaan. Tämä kattaa työn rehellisen suorittamisen, hyväksyttyjen menetelmien ja käytäntöjen noudattamisen sekä todellisten havaintojen ja ammatillisten mielipiteiden raportoinnin.

Eturistiriidat
Kiwa välttää eturistiriitoja kaikkien siihen liittyvien tahojen kanssa, joihin sillä on taloudellisia tai kaupallisia intressejä ja joille sen on toimitettava palveluita.

Reilu liiketoiminta
Kiwa kunnioittaa liiketoiminnan etiikan, kilpailulainmukaisuuden ja rehellisyyden malleja eikä vaaranna mainettaan millään tavalla.

Lahjonnan ehkäisy
Kiwa kieltää minkäänlaisten lahjusten tarjoamisen, antamisen ja vastaanottamisen, mukaan lukien palkkiot mistään osasta sopimusmaksua. Liiketoimintaa harjoitettaessa ei vastaanoteta tai anneta mitään asiattomia etuja.

Luottamuksellisuus ja tietosuoja
Kiwa kunnioittaa sen kanssa liiketoimintaa harjoittavien yritysten ja henkilöiden sekä Kiwan työntekijöiden tietojen luottamuksellisuutta ja yksityisyyttä ja takaa, että käytössä on prosessit näiden tietojen riittävään suojelemiseen.

Pätevyys
Kiwan työntekijöillä on oikeat taidot ja kyvyt, ja he ovat päteviä suorittamaan työnsä. Tätä tuetaan säännöllisellä koulutuksella.

Reilu työvoima ja eettinen toiminta
Kiwa tiedostaa sosiaalisen vastuunsa työntekijöistään sekä ihmisistä, yhteisöistä ja ympäristöistä, joiden kanssa se työskentelee. Kiwa toimii rehellisesti ja reilusti työntekijöidensä ihmisoikeuksien, tasa-arvon, arvokkuuden ja moninaisuuden suhteen.

Terveys ja turvallisuus
Kiwa tarjoaa turvallisen työympäristön suojellakseen työntekijöiden, asiakkaiden ja kolmansien osapuolten terveyttä ja turvallisuutta.

Lataa eettinen ohjeisto

TIC-neuvosto

Olemme TIC-neuvoston (TIC = Testing, Inspection,Certification) jäsen ja eettinen ohjeistomme perustuu neuvoston vaatimuksiin. TIC-neuvosto on tunnettujen TIC-yritysten kansainvälinen kattojärjestö. Se edustaa parhaita käytäntöjä ja korkeimpia turvallisuus-, laatu-, terveys-, etiikka- ja kestävyysstandardeja. Toimitusjohtajamme Paul Hesselink on TIC-neuvoston globaalin hallituksen jäsen.

Vuotuinen tarkastus

Eettisen ohjeistomme tehokkuuden varmistamiseksi meidät arvioidaan vuosittain. Tulokset raportoidaan Kiwan Compliance Committeelle, Kiwan johdolle ja TIC-neuvostolle, ja niitä käytetään tarvittaessa toimiin.

Toimintaperiaatteet

Kiwa Inspecta on luotettu ja laadukas yhteistyökumppani. Voimme sanoa näin, sillä juuri asiakkaidemme luottamuksen ansiosta olemme ansainneet paikkamme Pohjoismaiden markkinajohtajana.

Kiwa Inspecta on toiminut turvallisuus- ja laatukysymysten parissa eri teollisuudenaloilla yli 40 vuoden ajan. Näinä vuosikymmeninä osaavat työntekijät ovat olleet menestyksemme salaisuus. Sovellamme ammattitaitoamme asiakkaidemme hyödyksi parhaalla mahdollisella tavalla, emmekä pelkää huomauttaa vaatimustenvastaisuuksista tarvittaessa.

Ensisijainen tavoitteemme on asiakkaan toiminnan turvallisuus, käytettävyys ja kannattavuus. Varmistamme, että tilat, laitteet, projektit ja prosessit täyttävät kaikki laki-, laatu-, turvallisuus tai ympäristövaatimukset. Edustamme luotettavuutta, laatua ja kehitystä - kestävämpää yhteiskuntaa.

Puolueettomuus ja riippumattomuus

Kiwa on ehdottoman riippumaton, eikä se ole osallisena valmistuksessa, kaupassa tai muussa toiminnassa, joka saattaisi vaarantaa puolueettomuuttamme Ymmärrämme Kiwassa objektiivisuuden ja puolueettomuuden ratkaisevan merkityksen vaatimustenmukaisuusarvioinneissa. Ulkopuoliset tahot eivät voi vaikuttaa tuottamiimme päätöksiin ja tuloksiin. Analysoimme toimintaamme säännöllisesti tunnistaaksemme mahdolliset eturistiriidat ja varmistaaksemme objektiivisen ja puolueettoman toiminnan. Lisäksi Kiwaa arvioivat läpinäkyvästi useat akkreditointielimet, jotka ovat ulkopuolisten organisaatioiden auditoimia ja valtion elinten hyväksymiä.

Puolueettomuus ohjaa kaikkea toimintaamme. Perustamme työmme tulokset aina työkohdetta koskeviin vaatimuksiin, laadukkaisiin menetelmiin ja päteviin asiantuntijoihin. Riippumattomuudelle asetetaan erityisen korkeat vaatimukset tarkastus- ja sertifiointitoiminnassa, joita ohjaamme alan standardien mukaisilla, akkreditoiduilla toimintajärjestelmillä. Ulkopuolinen riippumaton taho on arvioinut pääosan Kiwa Inspectan tarkastus-, testaus- ja sertifiointitoiminnasta. Siksi meillä on edellytykset toimia puolueettomana ja riippumattomana kolmantena osapuolena, asiakkaidemme tarpeita kunnioittaen.

Tarkastus- ja sertifiointitoiminnan kokonaistaloudellisuutta, markkinakelpoisuutta, luvanmukaisuutta ja henkilöstökehitystä seurataan yllä mainitun lisäksi tähän tarkoitukseen perustettujen, erillisten juridisten yhtiöiden kautta (Inspecta Tarkastus Oy ja Inspecta Sertifiointi Oy). Tarkastus- ja sertifiointitoimeksiannoissa varmistamme aina sen, että asiantuntijamme voivat suorittaa tehtävänsä puolueettomasti ja riippumattomasti.

Myös testaus- ja mittauspalvelumme sekä konsultoivat asiantuntija- ja koulutuspalvelumme ovat luonteeltaan ylläkuvatun mukaisia. Koska näiden palvelujen tuottamia tietoja arvioidaan osassa tarkastus- ja sertifiointitoimeksiantoja, valvomme jatkuvasti johtoryhmätasolla sitä, että operatiivisen toimintamme johtamismalli takaa tarkastus- ja sertifiointitoiminnan riippumattomuusriskien hallinnan.

Kaikki toimintamme tähtää siihen, että asiakkaidemme toiminta ja tuotteet täyttävät niille asetetut vaatimukset, olipa kyseessä arvioitavan kohteen kunto tai käyttövarmuus, laatu tai turvallisuus, ympäristö- tai markkinakelpoisuus. Näin ollen on tulostemme puolueettomuus ja riippumattomuus osa liiketoimintamalliamme. Arvostamme kaikkea asiasta saamaamme palautetta, koska se pitää meidät valppaina.