Kyselyrekisteri

Rekisterinpitäjä

Inspecta Oy, PL 1000, 00581 Helsinki, p. 010 521 600, fi.asiakaspalvelu@kiwa.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Satu Kantokoski, PL 1000, 00581 Helsinki, p. 010 521 6356, satu.kantokoski@kiwa.com


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteri (Webropol) on perustettu Kiwa Inspectan tuottamia henkilöstö-, asiakas ja sidosryhmäkyselyjä sekä tapahtumailmoittautumisia varten, joita käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin merkitty tietosisältö riippuu aina toteutettavasta kyselystä. Yleisimmin kerättäviä tietoja ovat asiakkaan nimi, sähköpostiosoite, postiosoite, yritystiedot, sukupuoli, allergiatiedot (esim. tapahtumailmoittautumisissa). Näiden tietojen lisäksi voidaan kerätä tietoa rekisteröidyn kokemasta työsuhteeseen tai asiakaspalveluun liittyvistä laatuominaisuuksista. Rekisteriin voidaan myös merkitä asiakkaan itse antamia tietoja ns. avoimella tiedonkeruulomakkeella.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteinä ovat Webropol-kyselytyökalulla toteutettavat kyselylomakkeet ja ilmoittautumiset (sisältö riippuu kyselystä), asiakasrekisteri ja koulutusrekisteri, joihin tiedot on saatu rekisteröidyiltä henkilöiltä tai asiakassopimuksen myötä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Sähköpostiosoitteita voidaan käyttää markkinointiviestintään ja kohdentamaan digitaalista markkinointia.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin kerättyjä tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei synny rekisteristä.

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot

Palautejärjestelmän sisältämät henkilötiedot ovat palvelun tarjoajan Webpropol Oy:n palvelimilla, joiden vartioinnista, valvonnasta ja salauksesta yritys on ilmoittanut sopimuksessaan. Tiedot säilötään EU:n alueelle.

Inspectassa sähköisen kyselyjärjestelmän käyttöoikeuden edellytyksenä on työsuhde Inspecta Group Oy:n tai sen tytäryhtiön kanssa. Kullakin käyttäjällä on henkilökohtainen tunnus ja salasana, jotka annetaan hänen käyttöönsä työsuhteen ajaksi. Käyttäjätunnukseen liitettyjen käyttöoikeuksien laajuus riippuu henkilön tehtävästä organisaatiossa. Käyttöoikeuksia ohjaa ns. minimitiedon periaate ja niiden käyttöä sekä tarvetta tarkkaillaan säännöllisesti. Työsuhteen päättyessä käyttötunnus muutetaan sellaiseen muotoon, ettei käyttäjä pysty sitä enää hyödyntämään.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti  sähköpostiosoitteeseen fi.asiakaspalvelu@kiwa.com.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjausta. Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen fi.asiakaspalvelu@kiwa.com.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tiedotus-, markkinointi- ja muut mahdolliset viestit, joita lähetetään asiakassuhteen ylläpitoa varten. Kieltäminen tapahtuu kirjallisena sähköpostiosoitteeseen fi.asiakaspalvelu@kiwa.com.