18 maaliskuuta 2022

Betonijäte muuttuu raaka-aineeksi

Rudus-Betoroc-on-hiilinegatiivinen-1.jpg

 

Use – Re-Use – Recycle! Tänään 18.3. vietetään kansainvälistä kierrätyspäivää (International Recycling Day), joka muistuttaa meitä jätteiden hyötykäytöstä ja kierrätyksestä. Myös rakennusteollisuudessa materiaalien kierrätys ja uudelleenkäytön edistäminen on askel vastuulliseen rakentamiseen.

Yksi esimerkki tästä on betonimurskeen hyödyntäminen rakentamisen kierrätysraaka-aineena. Ruduksen Betoroc-murskeella voidaan korvata luonnon sora- ja kalliomurskeita rakenteiden kantavissa ja jakavissa kerroksissa sekä käyttää erilaisissa täyttötöissä. Kohteita ovat esimerkiksi tiepohjat sekä teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteet.

Jäteasetus etenee ja sen myötä uusiokäyttö helpottuu

Kierrätysmurskeen käytöstä maanrakentamisessa tulee tehdä ilmoitus, mutta lainsäädäntötyö on hyvässä vauhdissa niin, että betonimurske voidaan CE-merkitä niin, että siltä poistuu ns. jäteluonne. Vaatimuksena on, että jäte vastaanotetaan ja jalostetaan asianmukaisesti. Lainsäädännön muutoksen myötä siis betonista tehtyä mursketta voidaan tulevaisuudessa käyttää osin kuin neitseellistä materiaalia.

Asetuksen uudistamisessa korostetaan myös kansallisia toimenpiteitä ja vastuunottoa, jotta luodaan menettelyt, joilla hyvälaatuiset jätemateriaalit ja niistä jalostetut tuotteet lakkaisivat olemasta jätettä ja siten niiden hyödyntäminen helpottuisi ja imago tasavertaisina tuotteina markkinoilla paranisi.

Suomessa on tehty myös betonimurskeiden maarakennuskäytön laadunvarmistusta koskeva SFS 5884 -standardi. Standardi on tällä hetkellä päivitystyön alla, jotta se huomioi jatkossa myös voimassa olevan rakennustuoteasetuksen vaatimukset.

Hiilen sidontaa ja kustannussäästöjä

Betonimurske pystyy sitomaan jopa puolet sementin valmistuksessa aiheutuneista hiilidioksidipäästöistä. Murske toimii siis hiilidioksidinieluna. Lisäksi tuotteella on mahdollisuus saavuttaa jopa kolmanneksen kustannushyöty, perinteiseen kiviainekseen verrattuna. Voisi siis sanoa, että betonimurskeen hyödyntämisessä voittavat kaikki.

Rudus Oy on CE-merkinnyt Betoroc -betonimurskeet ja hankkinut myös vapaaehtoisen kolmannen osapuolen sertifioinnin laadunhallintajärjestelmälleen. Sertifioijana toimii Kiwa, joka tekee vuosittain seuranta-arvioinnin, jossa käydään läpi laadunhallintajärjestelmän toteuttaminen ja toimivuus, mukaan lukien teknisten laatuominaisuuksien tutkimustulokset, ympäristökelpoisuuden tutkimustulokset sekä muut oleelliset asiat.

Kiwa on mukana edistämässä turvallista ja vastuullista yhteiskuntaa.

Trust, quality, progress.