11 joulukuuta 2017

Elspecta Oy liittyy Kiwa Inspectaan

Inspecta Oy ja Elspecta Oy ovat sopineet yrityskaupasta, jossa Elspecta Oy:n koko osakekanta siirtyy Inspecta Oy:n omistukseen. Sopimus allekirjoitettiin 1.12.2017. Elspecta on suomalainen tarkastuslaitos, jonka palveluihin kuuluvat mm. hissien, nosto-ovien sekä sähkölaitteistojen tarkastukset ja asiantuntijapalvelut. Asiakkaidemme sopimukset eivät muutu tässä vaiheessa.

”Haluamme vahvistaa osaamistamme ja varmistaa koko maan kattavan laadukkaan palvelukokemuksen parhaiden asiantuntijoiden avulla. Elspectan henkilöstöllä on paljon osaamista ja korkealaatuinen tekemisen meininki, mikä sopii hyvin yrityskulttuuriimme sekä auttaa meitä rakentamaan asiakkaillemme yhä toimivampia palvelukokonaisuuksia. Toivotan johtoryhmämme puolesta kaikki uudet asiantuntijamme tervetulleeksi vakaaseen taloomme.” - kommentoi kauppaa tuoreeltaan liiketoimintajohtaja Jukka Taitto Kiwa Inspectasta.

”Toimialoillamme on viime vuosina tapahtunut isoja muutoksia. Säädökset ja standardit muuttuvat samalla kun laitteet kehittyvät ja teknistyvät. Tarkastuslaitoksille asetetut vaatimukset ovat edellisten johdosta jatkuvasti kasvaneet. Pohdimme miten vastata jatkuvasti muuttuviin ja kasvaviin vaatimuksiin sekä olla mukana kehittämässä ja varmistamassa turvallisuutta. Tähän kysymykseen parhaimman vastauksen ja kehityksen suunnan antoi yhdistyminen toisen tarkastuslaitoksen kanssa. Meillä on yhteiset juuret aina Sähkötarkastuskeskuksesta lähtien ja molemmilla on selkeä käsitys tarkastustoiminnan kehittämisestä. Toteutuneen kaupan myötä asiantuntijamme saavat hyvän ja turvallisen työpaikan ja voivat edelleen osallistua turvallisuuden varmistamiseen. Näin on hyvä suunnata yhdessä eteenpäin.” toteaa Elspecta Oy:n entinen toimitusjohtaja Guy Norrgrann

Kiwa Inspecta on pohjoismaiden johtava tarkastusyritys, jonka palveluihin kuuluvat tarkastus-, testaus-, sertifiointi-, tekninen konsultointi- sekä koulutuspalvelut. Olemme osa maailmanlaajuista Kiwa-konsernia, joka työllistää yli 4600 asiantuntijaa maailmanlaajuisesti.

Elspectan asiakastyö jatkuu toistaiseksi kuten ennenkin. Elspecta Oy sulautuu ensi kevään aikana Inspecta Tarkastus Oy:öön. Palveluiden myynnistä vastaavat sen jälkeen Kiwa Inspectan laitteistotarkastuksen aluepäälliköt. Heiltä voit hankkia hissi- ja sähkötarkastusten lisäksi palo- ja sammutuslaitteistojen tarkastukset ja muita rakennetun ympäristön ja teollisuuden palveluita sekä sertifiointipalveluita. Elspectan brändi tulee ensi kevään aikana vaihtumaan Kiwa Inspectan brändiksi, tarkastusasiakirjoja ja -tarroja myöden.

Elspectan toimiva johto ja hallitus vaihtuvat. Jukka Taitto on jatkossa yrityksen toimitusjohtaja, yhtiön hallitukseen kuuluvat hänen lisäkseen Kiwa Inspectan maajohtaja Topi Saarenhovi ja talousjohtaja Jari Haavisto.

Lisätietoja:
Maajohtaja Topi Saarenhovi, puh. 050 60 118, topi.saarenhovi@inspecta.com
Liiketoimintajohtaja Jukka Taitto, puh. 0500 497 361, jukka.taitto@inspecta.com
Toimialapäällikkö Guy Norrgrann, puh. 040 581 6191, guy.norrgrann@elspecta.fi

Toimialapäällikkö Pertti Kukkonen, puh. 040 531 0691, pertti.kukkonen@elspecta.fi

Median yhteydenotot:
Viestintä- ja markkinointipäällikkö Tuomas Suominen, puh. 0400 835 806, tuomas.suominen@inspecta.com

 

 

 

Oy Elspecta Ab ansluts till Kiwa Inspecta

Inspecta Oy och Oy Elspecta Ab har uppgjort en företagsaffär, där Oy Elspecta Ab:s hela aktiestock övergår i Inspecta Oy:s ägo. Avtalet undertecknades 1.12.2017. Elspecta är ett finskt besiktningsorgan, som erbjuder besiktningar och experttjänster för hissar, lyftdörraroch elanläggningar. Avtalen med våra kunder ändras inte vid detta skede.

”Vi vill förstärka vårt kunnande och säkerställa riksomfattande kvalitativt tjänsteutbud med bästa expertis. Elspectas personal har mycket kunnande och en kvalitativ ”gå-på-anda”, vilket passar bra med vår företagskultur och hjälper till att bygga ett ännu bättre tjänstekoncept för våra kunder. Jag önskar å företagets ledningsgrupps vägnar alla nya experter välkomna till vårt stabila hus”, kommenterar Kiwa Inspectas marknadsföringschef Jukka Taitto den nya affären.

”Våra verksamhetsbranscher har på senaste åren utsatts för stora förändringar. Förordningarna och standarderna har ändrats och anläggningarna har utvecklats och blivit mer komplicerade. Vi har övervägt hur vi kan bemöta dessa föränderliga och växande krav och samtidigt vara med och utveckla och säkerställa tryggheten. Det bästa alternativet ansåg vi vara att förena oss med nåt annat besiktningsorgan. Vi har ju gemensamma rötter ända sen Elinspektionscentralen och båda företagen har en klar vision om utvecklingen av besiktningsverksamheten. Denna affär ger våra experter en bra och trygg arbetsplats där de kan fortsättningsvis delta i säkerställandet av trygghet för våra kunder. Nu kan vi gott sträva framåt tillsammans.” säger Oy Elspecta Ab:s tidigare verkställande direktör Guy Norrgrann.

Kiwa Inspecta är Nordens ledande besiktningsföretag, vars tjänsteutbud består av besiktnings-, provnings-, certifierings-, konsulterings- och utbildningstjänster. Vi är del av den världsomfattande Kiwa-koncernen, som globalt sysselsätter över 4600 experter.

Elspectas kundarbete fortsätter som tidigare tills vidare. Oy Elspecta Ab fusioneras med Inspecta Tarkastus Oy nästa vår. Efter det ansvarar Kiwa Inspectas distriktschefer för försäljning av tjänsterna. De kan erbjuda utöver hiss- och elanläggningsbesiktningar också besiktningar av brand- och släckningsanläggningar samt byggnads- och industribranschens tjänster liksom även certifieringstjänster. Elspectas varumärke kommer nästa vår att utbytas till Kiwa Inspectas varumärke, ända till besiktningsprotokoll och -dekaler.

Elspectas ledning och styrelse byts ut. I fortsättningen verkar Jukka Taitto som verkställande direktör och till styrelsen hör dessutom Kiwa Inspectas landschef Topi Saarenhovi och ekonomichef Jari Haavisto.

Tilläggsuppgifter:

Landschef Topi Saarenhovi, tel. 050 60 118, topi.saarenhovi@inspecta.com

Marknadsföringschef Jukka Taitto, tel. 0500 497 361, jukka.taitto@inspecta.com

Branschchef Guy Norrgrann, tel. 040 581 6191, guy.norrgrann@elspecta.fi

Branschchef Pertti Kukkonen, tel. 040 531 0691, pertti.kukkonen@elspecta.fi

Kontaktuppgifter för media:

Kommunikations- och marknadschef Tuomas Suominen, tel. 0400 835 806, tuomas.suominen@inspecta.com