14 joulukuuta 2017

Hiilivetykamera tunnistaa VOC-vuodot

Hiilivetykuvaus eli optinen kaasu- ja lämpökamerakuvaus paljastaa kaasuvuodot, joita ihminen ei kykene paljaalla silmällä havaitsemaan.

Kaasuvuotojen havaitseminen on kriittisen tärkeää kemianteollisuudessa ja maakaasun käsittelylaitoksilla sekä kaasua käyttävissä kiinteistöissä, jotta laitoksissa ja kohteissa työskentelevien työntekijöiden ja kiinteistöjen asukkaiden turvallisuus voidaan jatkuvasti taata. Kaasuvuotojen paikantamiseen käytettävistä hiilivetykuvauksista on hyötyä myös muilla teollisuudenaloilla.

Hiilivetykuvauksessa käytetään erikoiskameraa, joka osoittaa kameran kuva-alan eli näytöllä näkyvän kohdealueen VOC-päästöt. VOC-päästöt ovat orgaanisia yhdisteitä, joista osa on tai voi olla ihmisten ja eläinten terveydelle haitallisia. Osa VOC-päästöistä on haitallisia myös ympäristölle johtuen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden vesiliukoisuudesta.

EU haluaa kontrolloida vaarallisia VOC-päästöjä ja niinpä EU-direktiivit velvoittavat teollisuusalojen yrityksiä VOC-päästöjen tarkkailuun. Vaarallisia päästöjä aiheuttavia aineita ovat esimerkiksi etanoli, metanoli ja bentseeni.

Hiilivetykuvaus nopeuttaa ja helpottaa tarkastuksia

Kiwa Inspecta aloitti hiilivetykuvaukset ensimmäisenä Suomessa. Mittauksia tekevä toimialapäällikkö Jorma Huttunen kertoo, että hiilivetykuvausten suurimmat edut muihin tutkimusmenetelmiin verrattuna liittyvät kuvauksen nopeuteen ja helppouteen sekä erinomaisiin raportointimahdollisuuksiin.

- Hiilivetykamera täydentää kannettavaa mittaria ja nopeuttaa vuotokohdan löytymistä tuntuvasti. Ajansäästö on tärkeää etenkin, jos vuoto on vaarallinen, ja siihen pitää reagoida nopeasti, Huttunen sanoo.

Hiilivetykameraa käytetään kuten tavallista valokuvaus- tai videokameraa: se viedään kuvauskohteeseen, mutta sillä ei etsitäkään mahdollisimman näyttävää kuvauskohdetta, vaan kameralla tähtäillään potentiaalisia vuotokohtia. Tavallista kameraa hiilivetykamera muistuttaa siinä, että se tallentaa valokuvia ja videotallenteita raportointia varten.

Hiilivetykamera paljastaa metaani- etanoli- ja bentseenivuodot, muttei ammoniakkikaasujen tai muiden kylmäaineiden vuotoja. Se ei kuitenkaan ole tarkat päästömäärät ilmoittava mittalaite, joten tarkempi analysointi vaatii erillisiä mittalaitteita. Hiilivetykameran ensisijainen tehtävä on paikantaa vuotokohta tai -kohdat – tai vastaavasti osoittaa, ettei vuotoja ole.

Vuoto voidaan korjata parhaimmillaan heti

Jos laitoksen oma mittaristo kertoo, että jossain on vuoto, kutsutaan hiilivetykamera paikalle vahvistamaan vuotoepäily. Hiilivetykameroita käytetään paljon myös normaaleissa kunnonvalvontatarkastuksissa. Lisäksi kameran avulla voi tarkastaa esimerkiksi liitosten pitävyyden sovittujen vuosihuoltojen ja huoltoseisakkien jälkeen.

- Jos kuvauksen myötä paljastuu vuoto tai vuotoja, on korjaaja kutsuttava paikalle. Jos vuoto on helppohoitoinen, voidaan korjaus tehdä heti. Helppohoitoisia vuotokohtia ovat esimerkiksi yksinkertaiset laippavuodot, Huttunen sanoo.

Asiakkaalle toimitettavassa kuvausraportissa on sanallinen kuvaus kohteesta, jota täydennetään tarvittaessa tavallisilla valokuvilla sekä kaasukameran kuvamateriaalilla. Sähköinen dokumentaatio sisältää lisäksi videotallenteen, joka osoittaa tarkan vuotopaikan.

Nesteen jalostamolla panostetaan turvallisuuteen

Neste hyödyntää hiilivetykuvausta Porvoon Kilpilahdella sijaitsevalla jalostamollaan. Porvoon jalostamo on yksi Euroopan monipuolisimmista jalostamoista, ja sen tuotanto keskittyy korkealaatuisiin ja puhtaampiin liikenteen polttoaineisiin. Nesteen modernilla jalostamolla myös turvallisuustekijöiden täytyy olla huippuluokkaa.

Neste hyödyntää hiilivetykuvausta laite- ja putkistovuotojen etsimiseen laitosalueella. Laippaliitosten ja varoventtiilien säännöllinen tarkastaminen hiilivetykameralla varmistaa, ettei työntekijöitä joudu työskentelemään riskialueilla ja hiilivetypäästöt ympäristöön minimoituvat. Lisäksi hiilivetykamera on helpottanut tarkastuksia Kilpilahdella, kun tarkastajien ei tarvitse enää rakentaa telineitä tarkastuksia varten, sillä kameran avulla vuototarkistuksen voi suorittaa etäältä.

Hiilivetykameran lisäksi Neste luottaa perinteisiin tekniikoihin, kuten kiinteisiin kaasuilmaisimiin ja monikaasumittareihin, jotka hälyttävät heti vuotoepäilyn sattuessa. Ilman hiilivetykameraa vuotokohdan paikantaminen on kuitenkin haastavaa.

Hiilivetykuvaus parantaa työntekijöiden turvallisuutta kolmella yksinkertaisella tavalla. Ensinnäkin vuodon paikantaminen ei enää vaadi vuotoepäilyn lähelle menemistä, joten terveysriskiä ei altistumisen näkökulmasta synny.

- Aiemmin käytimme nosturia tai telineitä vuotokohdan paikantamiseen, jos vuotoa etsittiin esimerkiksi katonrajan putkisillalta. Nyt voimme kuvata putkisiltaa lattialta käsin, eikä nosturia tarvita, Huttunen kuvailee.

Toisekseen vuotoalueet saattavat olla hankalissa paikoissa ja turvallisuus paranee sen myötä, ettei vuotojen tarkastajien tarvitse kavuta vaikeapääsyisiin kohteisiin ja joutua esimerkiksi putoamisvaaraan. Kolmas hiilivetykameran tarjoama merkittävä turvallisuusetu on se, että vuotojen ennakoiva tarkkailu takaa kaikkien kohteessa työskentelevien turvallisuuden.

Monet teollisuudenalat hyötyisivät hiilivetykaasukuvauksista

Kansainvälisillä markkinoilla hiilikaasukuvausmenetelmä on ollut käytössä muutaman vuoden, mutta Suomessa hiilivetykuvaukset eivät ole vielä kovinkaan yleisiä. Huttusen tiedossa ei ole, että yksikään toinen suomalainen toimija käyttäisi vastaavaa kameraa.

- Suomessa kuvauksia tekevät silloin tällöin myös ulkomaalaiset operaattorit, ja Pohjoismaissa kuvauslaitteita lienee muutamia käytössä, Huttunen kertoo.

Kaasukuvausten kysyntä on ollut vilkasta ja kokemukset ovat olleet positiivisia. Kiwa Inspectan hiilivetykuvauksia tilaavat asiakkaat ovat lähinnä kemianteollisuuden yrityksiä ja biojätelaitoksia.

- Moni teollisuudenala voisi hyötyä hiilivetykamerasta nykyistä enemmän. Suomessa hiilivetykuvauksesta olisi hyötyä muun muassa maakaasun käsittelylaitoksille, petrokemian teollisuudelle sekä biolaitoksille ja muille voimalaitoksille, Huttunen sanoo.

Hiilivetykuvaus: kätevä tapa tarkkailla VOC-päästöjä

Ympäristödirektiivit ja kemianteollisuuden lainsäädäntö määräävät, että laitosten on huolehdittava päästöistä, laitteiden asianmukaisesta kunnosta ja turvallisuudesta. Hiilivetykuvauksilla laitokset voivat varmistaa, että ne noudattavat päästömääräyksiä.

Hiilivetykameramittaus on OGI-menetelmä eli Optical Gas Imaging -menetelmä. EU:n teollisuudenpäästöjä ja ilmastonmuutoksen ehkäisyä käsittelevissä direktiiveissä optinen kaasukameramittaus mainitaan yhtenä kolmesta tekniikasta, joita kaikkia tulisi käyttää VOC-kaasujen havainnointiin.

Hiilivetykameraa voidaan hyödyntää VOC-päästöjen tarkkailussa. Kameraa voidaan käyttää lakisääteisten tarkastusten yhteydessä, jolloin kuvauksesta voidaan laatia raportti silloinkin, kun vuotoja ei ole. Näin voidaan tarpeen vaatiessa todistaa, ettei vuotoja todella ole, ja laitteet tarkastetaan säännöllisesti.

Alkuperäinen uutinen on julkaistu Promaint 5/2017 -lehdessä 13.12.2017. Lue koko lehti tästä.

Teksti: Mia Mäkipää