26 maaliskuuta 2024

Hissien tarkastukset: turvallisuus ja vaatimukset

hissi-painike(1200x630).png

Hissit ovat olennainen osa modernia kaupunkielämää, ja niitä käytetään päivittäin tuhansien ihmisten siirtymiseen eri kerrosten välillä. Hissit tarjoavat tehokasta ja mukavaa liikkumista suurissa rakennuksissa, mutta niiden turvallisuus ja toimivuus ovat ensiarvoisen tärkeitä. Siksi hissien säännölliset tarkastukset ovat välttämättömiä.

Lainsäädäntö

Uusia hissejä ja hissien turvakomponentteja koskee hissidirektiivi 2014/33/EU. Se määrittelee, miten hissi tai hissin turvakomponentti voidaan saattaa markkinoille, eli ottaa käyttöön. Hissiturvallisuuslaki 1134/2016 on omalta osaltaan saattanut hissidirektiivin osaksi kansallista lainsäädäntöämme. Tämän lisäksi hissiturvallisuuslaki määrittelee kansalliset määräykset koskien mm. hissien, liukuportaiden, liukukäytävien, kevythissien, paternosterien ja yli 2,9 metriä nostavien nosto-ovien käytönaikaisia tarkastuksia, huoltoa ja haltijan velvollisuuksia.

Hissit tulee tarkastaa ennen niiden käyttöönottoa ja sen jälkeen määräaikaistarkastus tulee tehdä kahden vuoden syklillä. Määräaikaistarkastuskäytäntö Suomessa on hyvin vastaava kuin muualla Euroopassa.

Hissin markkinoillesaattamiseen liittyviä tarkastuksia tekevät Euroopassa Ilmoitetut laitokset (Notified Bodies). Kansallisia, hissiturvallisuuslain mukaisia käytönaikaisia tarkastuksia, tekevät Tukesin hyväksymät valtuutetut laitokset. Kiwa Inspecta toimii sekä Ilmoitettuna laitoksena että valtuutettuna laitoksena.

Määräaikaistarkastuksilla havaitut puutteet

Kiwa Inspectan tekemissä hissien määräaikaistarkastuksissa vuonna 2022 todettiin noin kolmessa prosentissa tarkastuksia sellainen välittömän vaaran aiheuttava vika, joka korjaamattomana johtaa hissin välittömään käyttökieltoon. Näistä kuitenkin valtaosa saatiin korjattua hissin huoltoliikkeen toimesta jo tarkastuksen aikana, joten käyttökieltoja jouduttiin lopulta antamaan noin yhdessä prosentissa tarkastuksia. Kun muita huomautuksia jouduttiin kirjaamaan noin 50 prosentissa tarkastuksia, niin ilman huomautuksia selvittiin siis noin 47 prosentissa tarkastuksia.

Tilastoimme huomautuksia pääluokittain, jotka edelleen jaetaan osatekijöihin. Tilastojemme perusteella huomautuskirjo oli vuonna 2022 pääluokittainkin varsin laaja, mutta suuri osa huomautuksista kohdistui hissikuiluun, hälytysjärjestelmään, hissikoriin, kannatusköysiin ja nostokoneistoon.

Turvallisuus ennen kaikkea

Hissit ovat käytössä ympäri vuorokauden, ja niiden toiminnallisuus on tärkeää monille kiinteistöille ja kiinteistön käyttäjille. Hissien tarkastaminen ei ole pelkästään velvoite tai muodollisuus. Jatkuva huolenpito sekä säännölliset huoltotoimenpiteet ja tarkastukset ovat avain hissien pitkäaikaiseen ja luotettavaan toimintaan. Ne varmistavat matkustajien turvallisuuden, auttavat noudattamaan lakeja ja määräyksiä, ja pitävät hissit kunnossa ja toimivina. Koska hissien turvallisuusvaatimukset arvioidaan aina hissin valmistumisajankohdan säädösten perusteella, hissitarkastajien tulee työssään hallita ja ymmärtää perusteet ja toiminnot sadan vuoden takaisista, yhä käytössä olevien hissien turvallisuusratkaisuista aina tämän päivän hissien kehittyneeseen turvatekniikkaan.

Tarkastuksissa varmistetaan hissin mekaanisten ja sähköisten turvalaitteiden toiminta, arvioidaan kuluvien osien kuntoa sekä hissin huollon toteutusta. Hyvän huollon ja tarkastusten yhteistyöllä voidaan varmistaa, että hissit ovat turvallisia sekä toimivat asianmukaisesti ja sujuvasti.

Usein kysytään, mitä voi pahimmillaan tapahtua, jos tarkastuksia ei tehdä. Onnettomuuksien suora kuvailu ei mielestäni ole paras tapa avata tätä asiaa. Asian voisi ilmaista myös hissin turvalaitteiden merkityksen kautta. Eri ikäisissä hisseissä on erilaisia turvalaitteita ja -järjestelmiä, joiden tarkoituksena on estää laiterikon sattuessa esimerkiksi avoimin korin ja kuilun ovin tapahtuva hallitsematon liike, ylinopeus ylöspäin tai alaspäin ja hissikorin putoaminen sekä taata turvallinen päätykerrokseen ajo ja kuilun ovien luotettava lukinta. Tällaisten nk. turvakomponenttien lisäksi hisseissä on valvontalaitteita, jotka havaitessaan vaarallisen vikatoiminnon pysäyttävät hissin turvallisesti.

Koska hissiturvallisuuden taso Suomessa on huippuluokkaa ja hisseissä voi matkustaa luottavaisin mielin, voinkin toivottaa kaikille hyviä hissimatkoja maailman turvallisimmalla kulkuvälineellä.

Jukka.Vinnari.png

Jukka Vinnari
Johtava asiantuntija
Kiwa

 

Artikkeli on alun perin julkaistu Lapin kiinteistösanomissa 9.11.2023. Artikkelia on hieman muokattu tämän jälkeen.