14 kesäkuuta 2017

Inspectassa uusiin tehtäviin yli 100 henkilöä, tavoitteena erinomainen työntekijäkokemus

Inspectan kasvu jatkuu tasaisena. Vuoden 2016 aikana kasvu näkyi henkilöstömäärän reiluna kasvuna. Tavoitteena on hankkia parhaat asiantuntijat oikeille paikoille, koska erinomaiset palvelukokemukset eivät synny ilman erinomaista työntekijäkokemusta. Tänä vuonna julkaisemme henkilöstötilinpäätöksen aiemmista vuosista poiketen julkisesti.

Inspectan vahva kasvu näkyy henkilöstömäärän kasvuna. Vuoden 2016 lopussa henkilöstömäärämme Suomessa oli 574. Rekrytoimme uusiin tehtäviin vuoden 2016 aikana kaikkiaan 107 henkilöä, joista 40 uutta vakituiseen työsuhteeseen, 57 määräaikaiseen työsuhteeseen sekä 10 sisäistä urapolkua.

Asiantuntijaorganisaatiolle hyvin tyypillisesti keski-ikä oli korkeahko eli 44,5 vuotta, ja yli 45-vuotiaiden osuus henkilöstöstä oli 49 %. Inspectasta eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 64,4 vuotta, kun se Suomessa keskimäärin on 61,1 vuotta.

Keskimääräinen palvelusaika Inspectassa on 11,2 vuotta, ja pysynyt melko samalla tasolla viimeisten vuosien ajan, vaikka viiden viimeisen vuoden aikana tulleiden henkilöiden osuus onkin kasvun vuoksi lähes 36 %. Lähtövaihtuvuus oli vuonna 2016 hyvin maltillista, mitä tavoittelemmekin, jotta korkea osaamistaso säilyy Inspectassa jatkossakin.

Tyypillinen peruskoulutustaso Inspectassa on korkea-asteen tutkinto, ja lisäksi Inspecta panostaa henkilöstön kouluttamiseen, jotta osaamisemme pysyy yllä ja kehittyy edelleen.

Sairauspoissaolojen osuus työajasta oli 2,0 % ja sairauspäiviä oli 5,1 päivää henkilöä kohden. Tapaturmataajuus sairauspoissaoloja aiheuttaneista työssä tapahtuneista tapaturmista miljoonaa työtuntia kohti oli 2,8.

Naisten osuus henkilöstöstä oli 17,2 %. Sukupuolten epätasapaino johtuu teknisestä toimialastamme.


Henkilöstöjohtamisen tavoitteet ja tulevat toimenpiteet

Liiketoimintastrategian toteuttamisen tärkein tekijä Inspectassa ovat ihmiset. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitsemme oikein mitoitetun, joustavasti kohdennetun, osaavan ja motivoituneen henkilöstön. Haluamme, että meillä on alan parhaat osaajat, teknologiat ja palvelutuotteet.Haluamme tarjota asiakkaillemme aina oikean ratkaisun ja alan parhaan palvelukokemuksen. Työpaikkana haluamme olla turvallinen ja kehittyvä.

Henkilöstöjohtamiselle asettamiamme tavoitteita ovat

 • Meillä on oikea määrä tarvittavaa osaamista tulevaisuuden liiketoimintaan
 • Työ ja työyhteisö mahdollistavat huippusuorituksia
 • Meillä on sitoutuneet ja motivoituneet työntekijät
 • Meillä on hyvinvoivat työntekijät ja työyhteisö
 • Toimimme oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti.

  Laadukas esimiestyö ja johtaminen ovat olennainen osa henkilöstöjohtamisen tavoitteiden toteutumista Inspectassa. Olemmekin hiljattain määritelleet, miten laadukas inspectalainen esimies toimii ja mitä häneltä odotetaan. Laadukkaan inspectalaisen esimiehen määrittely tulee jatkossa osaksi esimiestyön onnistumisen arviointia.

  Kasvutarinamme jatkuu edelleen ja ikärakenteen vuoksi meiltä myös poistuu osaamista tulevina vuosina. Rekrytoinnissa on erittäin tärkeää valita tulevaisuuden osaamistarpeen mukaisia ihmisiä uusiksi inspectalaisiksi. Tämä haastaa henkilöstösuunnittelun sekä rekrytointiprosessin laadukkuuden eri yksiköissämme.

  Työkyvyn ylläpitämiseksi kehitämme edelleen varhaisen välittämisen mallia ja työkaluja, jotta kaikki osaaminen on mahdollisimman hyvin asiakkaidemme käytettävissä. Turvallisuuskäytäntöjen kehittäminen on yksi tärkeimpiä toimenpiteitämme tänä vuonna.

  Kuten henkilöstötunnuslukutarkastelukin osoittaa, Inspectassa on moni asia hyvin, ja siitä kannattaa iloita. Kehittämistyö kuitenkin jatkuu, koska uskomme, että hyvä henkilöstökokemus tuottaa yhä paremman palvelukokemuksen asiakkaillemme. Henkilöstöltä tuleva palaute eri muodoissaan ja foorumeilla on tervetullutta kehittämisen välineitä. Myös asiakkailta saamamme palaute on erittäin arvokasta, jotta voimme tulla entistä laadukkaammaksi palvelutaloksi.

  Trust, quality & progress!


  Mikä on henkilöstötilinpäätös?

  Henkilöstötilinpäätös on henkilöstön tilaa ja kehitystä kuvaava raportti ja viestinnän työkalu. Henkilöstötilinpäätöksen tarkoituksena on tuottaa trenditietoa henkilöstön strategisen johtamisen kehittämisen ja päätöksenteon avuksi. Sen avulla kuvataan henkilöstön nykytilaa, minkä perusteella voidaan löytää vahvuuksia ja kehittämiskohteita.

  Inspectassa vahvana asiantuntijaorganisaationa henkilöstö ja sen osaaminen ovat arvokkainta pääomaamme. Henkilöstössä tapahtuvat muutokset vaikuttavat kykyymme uudistua ja sopeutua uusiin tilanteisiin. Henkilöstön osaaminen ja oppiminen merkitsevät yrityksen resurssien kasvua.