27 lokakuuta 2017

Maailman ensimmäinen kansainvälisesti tunnistettu työterveys ja työturvallisuus -standardi

Tapaturmiin ja tauteihin kuolee vuosittain maailmassa yli kaksi miljoonaa työntekijää. Päivittäin työperäisiin tapaturmiin menehtyy noin 6300 työntekijää. Suomessa työntekijälle kertyy sairauspoissaoloja keskimäärin vajaa 10 päivää vuodessa, mikä on n.5% koko työajasta. Työntekijät maksavat terveydellään mutta myös työnantajille ja yhteiskunnalle lasku on kova. Korvaukset arvioiden mukaan ovat noin 4 miljardia vuosittain (Kela, tapaturmavakuutus ja eläkevakuutusyhtiöt).

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO aloitti syksyllä 2013 mittavan työn, minkä tarkoituksena on määrittää maailmanlaajuisesti tunnistettava työterveys- ja turvallisuusalan standardi organisaatioiden käyttöön, jotka hakevat TTT-järjestelmää strategisista lähtökohdista ja kaipaavat jatkuvalle kehitykselle sopivaa hallintamallia. ISO 45001 –standardiksi nimetty johtamisjärjestelmä yhdistää ennestään tutut OHSAS 18001, OHSAS 18002 ja ILO-OHS 2001 –standardit ja keskittyy työterveys- ja työturvallisuustason parantamiseen. Kiwa Inspectan pääarvioija Arto Nikula vastaa kysymyksiin uudesta standardista:

Mihin uutta ISO 45001-standardia tarvitaan?

ISO 45001 -standardin pyrkii tarjoamaan puitteet ennaltaehkäistä työhön liittyviä kuolemia, tapaturmia ja sairauksia sekä ohjata turvallisen ja terveellisen työympäristön mahdollistamiseen. Uusi standardi yhdistää erilliset mutta jo ennestään yhtenäisluontoiset OHSAS 18001, OHSAS 18002 ja ILO-OHS 2001 -standardit. Standardien hyödyntämiseen tarvittavaa byrokratiaa on haluttu vähentää ja yhteisellä termistöllä ja määritelmillä tukea työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän kytkemistä muihin ISO-standardeihin. Yhtenäistetyn ISO 45001 -standardin keskeisimmät edut ovat johdon sitouttaminen/rooli, riskien ja mahdollisuuksien hallinta sekä standardin integraatiomahdollisuudet:

Johdon sitouttaminen/rooli

Uuden standardin ansiosta organisaatioiden on helpompi sisällyttää OH&S -järjestelmänsä keskeisiin liiketoimintaprosesseihin ja osallistaa ylin johto laadunkehittämisprosesseihin. Ylimmän johdon on huolehdittava siitä, että kaikkien osapuolten on ymmärrettävä tehokkaan OH&S -järjestelmän merkitys ja varmistettava, että johtamisjärjestelmä saavuttaa suunnitellut tavoitteensa.

Riskien ja mahdollisuuksien hallinta

Riskin ja mahdollisuuksien hallinnan ottaminen osaksi standardivaatimuksia vahvistaa sen käyttöä hallintotyökaluna. OH&S-toiminnan suorituskyvyn ja työntekijöiden turvallisuuden parantamista edistävien mahdollisuuksien tunnistamista voidaan näin helpottaa. Lisäksi organisaation parantaessaan kykyään tunnistaa ja hallita riskejä tehokkaammin koko järjestelmässä, joustavuus toiminnassa lisääntyy.

Integraatiomahdollisuudet

ISO / DIS 45001 perustuu ns. SL- liitteeseen, joka määrittelee kaikille ISO-standardeihin perustuville johtamisjärjestelmille yhteiset puitteet. Tämä helpottaa johdonmukaisuuden ylläpitämistä eri ISO-standardien välillä ja auttaa mukauttamaan erilaatuiset johtamisjärjestelmien normit. Lisäksi uusi, yhtenäinen ISO-rakenne tarjoaa vastaavia alaluokkia huipputason rakennetta vasten ja mahdollistaa yhteisen kielen käyttämisen kaikissa standardeissa. Kun organisaatiolla on käytössään ISO 45001, sen on helpompi sisällyttää OH&S-johtamisjärjestelmänsä keskeisiin liiketoimintaprosesseihin ja lisätä ylimmän johdon osallistumista. Laadunkehittämisessä keskeistä Plan-Do-Check-Act (PDCA) -ongelmanratkaisumallia voidaan esimerkiksi soveltaa OH&S-johtamisjärjestelmään kokonaisuutena.

Entä jos meillä on jo OHSAS 18001 tai ILO-OHS 2001?

Uusi ISO 45001 -standardiehdotus on läpikäynyt kaksi lausuntokierrosta. FDIS eli viimeisin versio julkaistaan marraskuussa 2017. ISO:n tavoitteena on julkaista ISO 45001 maaliskuussa 2018. Organisaatioiden, joiden TTT-järjestelmä on jo sertifioitu vastaavaa standardia vasten, tulee tehdä muutokset järjestelmäänsä saadakseen ISO 45001 -sertifiointi. Siirtymäajan pituudesta ei ole vielä päätöstä, mutta sen oletetaan olevan kolme vuotta.

OHSAS 18001 ja ISO 45001 -standien välillä on jonkin verran eroja mutta perusvaatimukset ovat pitkälle samoja, kuten riskien arvioinnit, lakisäteisten vaatimusten seuranta ja noudattaminen, tavoitteiden asettaminen, toimintasuunnitelmat tavoitteiden toteuttamiseksi, henkilöstön koulutus ja osallistuminen, vastuiden ja valtuuksien määrittely, sisäiset auditoinnit ja tarkkailu, johdon sitoutuminen ja katselmoinnit. Koska peruselementit järjestelmissä ovat samoja, ei OHSAS 18001 -sertifioinnin eteen tehty työ mene missään tapauksessa hukkaan, vaan siitä on hyvä ponnistaa vielä ISO 45001 tasolle.

Lisätiedot

Arto Nikula 

Kiwa Inspecta/Inspecta Sertifiointi Oy

040 759 9641

arto.nikula [@] inspecta.com