14 lokakuuta 2016

Painelaitteiden valmistaja, maahantuoja tai myyjä, huomasitko uudet velvoitteesi?

painelaitteiden_valmistus_painelaitteet

Painelaitteiden valmistusta säätelee Euroopan unionin painelaitedirektiivi, ns. PED eli Pressure Equipment Directive, joka on ollut voimassa vuodesta 1999. Sitä ennen jokaisessa jäsenmaassa oli omat painelaitteita koskevat kansalliset määräyksensä, mikä vaikeutti painelaitteiden kansainvälistä kauppaa ja aiheutti paljon ylimääräisiä kustannuksia.

Painelaitedirektiivin 97/23/EY myötä Euroopan unioniin saatiin yhteneväiset painelaitteiden valmistusta koskevat määräykset. Painelaite, joka on suunniteltu, valmistettu ja tarkastettu painelaitedirektiivin olennaisten turvallisuusvaatimusten mukaisesti ja CE-merkitty, on vapaasti markkinoitavissa kaikkialla Euroopan unionissa.

19.7.2016 tuli voimaan Euroopan unionin uusi painelaitedirektiivi 2014/68/EU. Uuden direktiivin antamisen pääasiallisena syynä oli tarve sopeuttaa direktiivi eräiden Euroopan parlamentin ja neuvoston jo vuonna 2008 antamien päätösten ja asetusten mukaiseksi.

Uusi direktiivi on pääpiirteiltään samanlainen kuin alkuperäinen mutta uudessa painelaitedirektiivissä 2014/68/EU asetetaan valmistajille ja jakeluketjussa mukana oleville yrityksille uusia velvollisuuksia. Myös painelaitteita tarkastaville ilmoitetuille laitoksille on asetettu tiettyjä lisävelvoitteita.

Lue pähkinänkuoressa mitä velvoitteita uusi direktiivi tuo tullessaan:

Muuttuvatko painelaitteiden tekniset vaatimukset?

Painelaitedirektiivin soveltamisala ei ole muuttunut, ei myöskään painelaitteiden tekniset vaatimukset, luokittelu tai olennaiset turvallisuusvaatimukset. Myös vaatimuksenmukaisuuden arviointilaitoksen direktiivin 97/23/EY nojalla myöntämät todistukset ja päätökset ovat voimassa niihin merkityn ajan, joten käytännön muutokset ovat suhteellisen vähäisiä.

 

Mitä uutta painelaitteiden valmistajilta vaaditaan?

Vastuu painelaitteen tai laitekokonaisuuden vaatimustenmukaisuudesta säilyy edelleen valmistajalla. Valmistajalla tarkoitetaan yritystä, joka valmistaa tai suunnitteluttaa tai valmistuttaa painelaitteen ja markkinoi sitä omalla nimellään tai tavaramerkillään tai käyttää sitä omiin tarkoituksiinsa. Tästä määritelmästä johtuen valmistajalla on täydellinen ja jakamaton vastuu painelaitteen turvallisuudesta ja valmistaja vastaa myös käyttämiensä alihankkijoiden ja suunnittelijoiden toiminnasta.

Painelaitteiden tarkastusmenettelyjen eli moduulien nimikkeet on muutettu ja moduuleissa on jonkin verran muutoksia, jotka valmistajan tulee huomioida. Uusi painelaitedirektiivi painottaa sitä, että valmistajan tulee jo hakemusvaiheessa esittää kirjallisena painelaitetta koskevien riskien analyysi ja arviointi.

Sarjatuotteita valmistettaessa valmistajan tulee huolehtia siitä, että jos tuotteen suunnittelun ja valmistuksen perusteena ollut standardi muuttuu niin tuotettakin tulee tarvittaessa muuttaa uuden standardin mukaiseksi.

Uusi direktiivi edellyttää muutamia muutoksia myös valmistajan laatimiin dokumentteihin. Valmistajan on nimensä lisäksi ilmoitettava postiosoitteensa painelaitteen kilvessä,pakkauksessa ja mukana kulkevissa asiakirjoissa ja EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen mallitekstiin on tullut joitain muutoksia.

Mitä uutta valtuutetuilta edustajilta, maahantuojilta, jakelijoilta ja myyjiltä vaaditaan?

Uusi direktiivi täsmentää valtuutetun edustajan, maahantuojan ja jakelijan eli myyjän vastuita ja velvollisuuksia. Toimitusketjun toimijoiden vastuut ja velvollisuudet määräytyvät niiden asemasta toimitusketjussa.

Valtuutettu edustaja on EU:n jäsenmaahan sijoittautunut yritys, jolla on valmistajan antama kirjallinen toimeksianto hoitaa valmistajan puolesta tietyt tehtävät kuten teknisten asiakirjojen ja EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen säilyttäminen.

Maahantuoja on EU:n jäsenmaahan sijoittautunut yritys, joka saattaa EU:n ulkopuolelta tuodun painelaitteen tai laitekokonaisuuden unionin markkinoille;

Jakelija on muu toimitusketjuun kuuluva yritys kuin valmistaja tai maahantuoja ja joka asettaa painelaitteen markkinoiden saataville.

Uuden direktiivin mukana maahantuojan ja jakelijan vastuu vaatimuksenmukaisuuden varmistamisesta kasvaa.

Maahantuojien on varmistettava, että heidän unionin markkinoille saattamansa painelaitteet ovat vaatimukset täyttäviä. Heidän on varmistettava, että valmistaja on suorittanut vaatimuksenmukaisuuden arvioinnin ja laatinut tekniset asiakirjat asianmukaisesti, painelaitteessa on CE-merkintä ja vaaditut kilpimerkinnät ja käyttöohjeet ovat kyseisen jäsenvaltion kielellä. Lisäksi maahantuojan on varmistettava, että painelaitteeseen on merkitty valmistajan osoite. Myös maahantuojan on ilmoitettava nimensä ja yhteystietonsa painelaitteessa tai jos se ei ole mahdollista, niin sen mukana seuraavissa asiakirjoissa. Maahantuojan on säilytettävä osto- ja myyntiasiakirjansa ja varmistettava, että tekniset asiakirjat voidaan antaa viranomaisen saataville kymmenen vuoden ajan siitä. kun painelaite on saatettu markkinoille.

Jakelijan eli myyjän tulee varmistautua siitä, että painelaitteessa on määräysten mukaiset merkinnät ja käyttöohjeet on laadittu kyseisen kielialueen kielellä. Jakelijan tulee 10 vuoden ajan säilyttää tiedot siitä mistä painelaitteet on hankittu ja minne niitä on toimitettu.

Mitä uusia velvoitteita ilmoitetuilta tarkastuslaitoksilta vaaditaan?

Tarkastuslaitoksella tarkoitetaan painelaitedirektiivissä ilmoitettua laitosta, pätevöintilaitosta ja käyttäjien tarkastuslaitosta. Näitä tehtäviä saavat suorittaa vain ne laitokset, jotka jäsenvaltio on todennut päteväksi ja ilmoittanut komissiolle ja muille jäsenvaltioille. Näiden tarkastuslaitosten ajan tasalla oleva luettelo esitetään EU:n komission ylläpitämässä Nando-tietojärjestelmässä. Katso lista tästä: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=153841

Painelaitedirektiivi 2014/68/EU ja Suomen lainsäädäntö

Painelaitedirektiivi edellyttää, että jäsenvaltion olisi pitänyt julkaista direktiivin 2014/68/EU edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 18.7.2016. Valitettavasti Suomi ei ole kyennyt tähän. Tätä kirjoitettaessa on uusi painelaitelaki vasta eduskunnan käsittelyssä ja lakia täydentävät valtioneuvoston asetukset ovat vasta valmisteluvaiheessa. Uusien säädösten arvellaan tulevan voimaan vuoden 2016 loppupuolella.

Kun uuden painelaitelain ja -asetusten sanamuodot ovat selvillä, Inspecta tulee pitämään ympäri maata useitakin koulutus- ja tiedotustilaisuuksia. Seuraa sitä varten Inspecta Academyn koulutustarjontaa Inspectan nettisivuilta tai tilaa koulutuskirjeemme osoitteessa http://www.inspecta.com/fi/Palvelut/Koulutus/Kurssit-ja-seminaarit/

Uutta lainsäädäntöä odoteltaessa painelaitteiden valmistajien tulee seurata painelaitedirektiiviä. Direktiivi 2014/68/EU on julkaistu 27.6.2014 ilmestyneessä Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 189, joka on saatavilla useastakin lähteestä, mm. tästä: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0068&qid=1425560009084&from=FI