3 kesäkuuta 2016

Suomi on jäljessä nostohenkilöstön pätevöinnissä

Jukka Laaksonen, johtava asiantuntija, Inspecta

Nostotöihin liittyy runsaasti vaaratekijöitä. Tästä huolimatta nostotyötä tekevien koulutus on usein puutteellista.

Nosturit ja nostoapuvälineet liittyvät vuosittain noin 600 tapaturmaan, joista joka kolmas johtaa yli kahden viikon sairauslomaan. Inspectan arvion mukaan suurin osa tapauksista olisi vältetty, jos nosturin vaikutusalueella olevat henkilöt olisivat toimineet ohjeiden mukaisesti. Laitevikojen aiheuttamat vahingot ovat huomattavasti harvinaisempia kuin inhimilliset virheet, ja nekin voitaisiin usein välttää huolehtimalla tarkastuksista ja kunnossapidosta säädösten ja ohjeiden mukaisesti. Ohjeistus ja henkilöstön koulutus ovat tärkein yksittäinen tapaturmien torjuntakeino.

"Suomessa on paljon työntekijöitä, jotka tarvitsevat lisäkoulutusta nostoihin. Nostotyön suunnittelijoita ja valvojia on tuhansia, taakankiinnittäjiä puolestaan jopa kymmeniä tuhansia. Suomessa ollaan jälkijunassa muuhun maailmaan nähden – useissa muissa Euroopan maissa nostoihin vaaditaan jo koulutus", arvioi Inspectan johtava asiantuntija Jukka Laaksonen.

Työturvallisuuslaissa säädetään, että tapaturman vaaraa aiheuttavia töitä saa tehdä vain pätevä henkilö. Työntekijä on aina myös perehdytettävä työhön. Lisäksi valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta edellyttää nostojen huolellista suunnittelua sekä riittävää koulutusta ja työnopastusta.

Nostoihin osallistuvien täytyy ymmärtää ja omaksua ohjeet. Työnantajan on puolestaan huolehdittava, että nostoja valvotaan asianmukaisesti ja että nostotyö tehdään turvallisesti ja suunnitellulla tavalla. Säädöksistä huolimatta nostohenkilöiden koulutus on usein puutteellista.


Koulutusohjelmalla varmistetaan pätevyys

Inspecta Tarkastus Oy on aloittanut keväällä 2016 viralliseen pätevöintiin (akkreditointiin) tähtäävän nostotyöhenkilöstön pätevyyskoulutusohjelman. Ohjelma on suunnattu nostotöiden suorittamiseen ja niiden suunnitteluun sekä valvontaan osallistuville ja toiminnasta vastaaville henkilöille.

Koulutus toimii osana työnantajalta edellytettävää työhön perehdyttämistä. Se sisältää teoriakoulutuksen lisäksi käytännön harjoittelua nosturien kanssa sekä pätevyyskokeen.

"Moni asiakkaamme toimii kansainvälisissä projekteissa. Koulutusohjelma on kansainvälisten ISO-standardien mukainen, ja antaa näin ollen tarvittavan osoituksen henkilöstön osaamisesta", Laaksonen kertoo.

"Esimerkiksi Neste Oyj on toiminut koulutuksen suhteen edelläkävijänä. Porvoon ja Naantalin jalostamoiden sekä siellä toimivien alihankkijoiden väkeä on osallistunut koulutusohjelmaan. Jalostamoilla tehdään merkittäviä määriä vaativia nostotöitä, ja työskentely-ympäristö sisältää suuriakin riskejä."

Neste Oyj:n jalostamoilla työskentelevät 40 akkreditoitua taakankiinnittäjää ja merkinantajaa saivat pätevyystodistuksensa huhtikuussa 2016. Toukokuusta alkaen ohjelmaan liittyivät myös nostotyönvalvojat.


Faktaa

Työturvallisuuslaki (738/2002) edellyttää, että työtä, jonka tekemisestä saattaa aiheutua erityistä tapaturman vaaraa, saa tehdä vain siihen pätevä ja henkilökohtaisten edellytystensä puolesta työhön soveltuva työntekijä.

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) edellyttää nostojen huolellista suunnittelua sekä riittävää koulutusta ja työnopastusta sen varmistamiseksi, että kaikki nostoihin osallistuvat ovat ymmärtäneet ja omaksuneet ohjeet.

Nostotyöhenkilöstön pätevyyskoulutusohjelma on kansainvälisten ISO-standardien mukaisesti toteutettava koulutuskokonaisuus nostotöiden suorittamiseen ja niiden suunnitteluun sekä valvontaan osallistuville ja toiminnasta vastaaville henkilöille.


Koulutusohjelmasta on suoritettavissa kaksi osaa

Kunkin osan suorittamisen yhteydessä akkreditointia hakevat osallistujat suorittavat pätevyyskokeet. Pätevyyskokeisiin sisältyvät teoriakoe sekä näyttökoe. Kokeet läpäisseille ja kriteerit täyttäville osallistujille myönnetään standardin SFS-ISO 15513 (2011) mukaisesti akkreditointi ja Inspectan sertifikaatti (pätevyystodistus) osoituksena pätevyydestä.

  • Osa 1: Taakankiinnittäjän ja merkinantajan koulutus (ISO 23853)

o Yksipäiväinen koulutus
o Teoriakoulutuksen lisäksi käytännön harjoittelua nosturien kanssa

  • Osa 2: Nostotyönvalvojan koulutus (ISO 23813).

o Kaksipäiväinen koulutus
o Ensimmäisen päivän sisältö sama kuin taakankiinnittäjän ja merkinantajan koulutus.
o Toisena päivänä perehdytään nostojen suunnitteluun, valvontaan ja lainsäädännön vaatimuksiin.


Lisätiedot: Jukka Laaksonen, puh. +358 400 433 037 tai etunimi.sukunimi@inspecta.com