4 tammikuuta 2017

TIEDOTE: Betonirakentamisen laadunvalvonnassa on kaikkien kannettava vastuunsa

Suomalaisessa betoniteollisuudessa ja infrarakentamisessa ilmenneet laatuongelmat ovat osoittautuneet vakaviksi. Suomalaista betonirakentamista valvontaan ja varmennetaan pala kerrallaan ilman, että kokonaisuutta huomioidaan riittävästi. Monimutkaisesta kokonaisuudesta on julkisessa keskustelussa valitettavasti esitetty yksinkertaistettua tai myös virheellistä tietoa.

Laadukasta tuotantoa arvioitaessa on otettava huomioon eri toimijoiden roolit ja vastuut. Viimeksi keskusteluun noussut betonisiltoja koskevat laatuvaatimukset on laatinut Liikennevirasto. Vaatimukset käsittelevät sekä siltoihin käytettävän betonin valmistusta että itse työtä sillanrakennuskohteessa. Myös laadunvalvontaa tehdään sekä betonin valmistuksessa betonitehtaalla että sillanrakennuskohteessa betonin valupaikalla. Betonitehtaalla laatua valvoo betonin valmistaja. Inspectan rooli on varmistaa, että valmistajan laadunvalvontamenettely on laatustandardin vaatimalla tasolla. Kohteessa eli sillanrakennustyömaalla betonityön laadusta vastaa siltaurakoitsija. Tilaaja valitsee työlle parhaaksi katsomansa valvojan.

On selvää, että nyt ilmenevissä vakavissa betonin laatuongelmissa ja infrarakenteiden lujuusongelmissa ongelmakohdat, laatupoikkeamat ja niiden syyt pitää löytää. Virheitä on tapahtunut ja ne tulee korjata, jotta jatkossa jokainen sillan käyttäjä voi luottaa allaan olevan betonin lujuuteen. Haluamme keskeisenä alan toimijana olla vaikuttamassa osaltamme suomalaisen betonirakentamisen laadun kehittymiseen yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa.

Kuka valvoo?

Valmisbetonin laadunvalvonnassa riippumaton osapuoli arvioi miten betoninvalmistaja tekee oman tuotantonsa laadunvalvontaa. Tämä riippumaton osapuoli varmentaa, että betoninvalmistaja suorittaa laadunvalvonnan standardien mukaisesti. Valmisbetonin valmistajien valvontatehtävää hoitaa Suomessa Inspecta Sertifiointi Oy. Inspectan rooli betonintuotannon laadunvalvonnassa ei ole betonin lujuuden arviointi tai tuotannon laadunvalvonta, kuten roolimme on muutamaan otteeseen virheellisesti viitattu. Laadunvalvonnasta, näytteidenotosta ja toimitetun betonin laadusta vastaa betonin valmistaja itse. Inspecta varmentaa valmistajan laadunvalvonnan vaatimusten täyttymisen eli sertifioi betoninvalmistajan laadunvalvontamenettelyjen standardinmukaisuuden.

Miten valvotaan?

Valmisbetonin tuotesertifiointi perustuu tarkastuskäynteihin betonitehtailla, joilla tarkastetaan laadunvalvonnan vaatimusten täyttyminen. Inspectalla on myös oikeus tehdä ylimääräinen tarkastuskäynti tarvittaessa, jos on aihetta epäilyyn. Jos tarkastuksilla havaitaan vakavia poikkeamia, Inspectalla on velvollisuus toimittaa havaitut puutteet viranomaisille. Inspecta on vuosien varrella tarkastuksissaan havainnut jonkin verran poikkeamia betonivalmistajien laadunvalvonnassa ja niitä on pystytty valmistajan kanssa ratkomaan. Mikäli tuotteita on päässyt valmiisiin rakenteisiin, on ongelmatapaukset ratkottu yhdessä tilaajan ja viranomaisten kanssa. Muutamalle valmistajalle vuodessa tehdään ylimääräinen tarkastuskäynti. Lievien poikkeamien korjaaminen vaaditaan valmistajalta itseltään. Myös vakavia poikkeamia on raportoitu viranomaisille eli liikennevirastoon ja rakennusvalvontaan.

Betonirakenteen onnistuminen edellyttää, että prosessin kaikki vaiheet on tehty oikein ja vaatimusten mukaan: alkaen suunnittelusta, betonin valinnasta ja jatkuen betonin valmistukseen, valutapahtumaan ja betonin jälkihoitoon saakka.

Lisätietoja antaa liiketoimintapäällikkö Matti Järvi, Inspecta Sertifiointi Oy, 040 504 6932