13 toukokuuta 2020

Ympäristövastuuta ja laatua alihankintaverkostoon

 

Lisää turvallisuutta, ympäristövastuuta ja laatua kaipaa varmasti jokainen yritys omaan alihankintaverkostoonsa. Samalla kun UPM Metsä on kehittänyt omia toimintatapojaan, on myös sen alihankintayritysten toiminta parantunut ja tehostunut. - Todellinen win-win-tilanne, toteaa myös UPM Metsän korjuupäällikkö Tero Anttila.

UPM on jo pitkään toteuttanut vastuullista hankintaa eri puolilla Suomea ja maailmaa. UPM Metsä vastaa yrityksen Suomen puunkorjuun ja -kuljetuksen alihankintaverkostosta. Sen toiminta on yrityksen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Vuonna 2017 UPM Metsä aloitti yhdessä Kiwa Inspectan kanssa alihankintaverkostonsa kehityshankkeen. Alihankintayritysten toiminnassa toiminta alkoi tapahtua muutoksia parempaan heti hankkeen alkuvaiheesta lähtien. Kattavammat välitulokset hankkeesta saatiin vuoden 2020 alussa.

- Alihankintayritystemme kyvyt tunnistaa turvallisuutta, ympäristövastuullisuutta sekä laaduntuottokykyä edistäviä keinoja paranivat hankkeen aikana selvästi. Itsearviointiin ja puhelinkyselyihin perustunut hanke selvitti yritysten vahvuudet ja puutteet.

Yritykset ovat hankkeen aikana parantaneet muun muassa johtamistaan, osaamisensa hallintaa ja varmistaneet, että täyttävät kaikki lakisääteiset velvollisuutensa. Tämä on tuonut paljon hyötyä meille palvelujen tilaajana, mutta uskoakseni vielä enemmän hyötyä yksittäisille alihankintayrityksille, toteaa Anttila.

Arviointikonsepti, joka toimii monella toimialalla

Arviointihanke sai alkunsa, kun UPM Metsällä oli tarve hahmottaa entistä paremmin sen laajan alihankintaverkoston ominaisuudet. Tero Anttila kollegoineen suunnitteli aluksi rakentavansa kehityshankkeen alusta loppuun saakka itse.

- Sitten löysin onneksi netistä tietoa Kiwa Inspectan valmiista toimittaja-arviointikonseptista. Vaikka sitä ei oltu valmiiksi räätälöity juuri meidän toimialalle sopivaksi, se sopi meille ja toimi meillä siitä huolimatta aivan
erinomaisesti. Muilla ei ollut vastaavaa tarjolla, joten valinta oli sikäli hyvin helppo. Eikä onneksi täytynyt itse aloittaa kaikkea aivan alusta alkaen, huokaisee Anttila.

Itsearvioinnista lähdettiin liikkeelle

UPM Metsää tukee noin sadan alihankkijayrityksen verkosto. Näistä valtaosa, eli tarkemmin sanottuna 71, osallistui arviointihankkeeseen. Tämä on Anttilan mukaan erinomainen osallistumisaktiivisuus, joka kertoo paljon arviointiprosessin mutkattomuudesta mutta myös yritysten itse saamasta hyödystä.

- Projekti alkoi itsearvioinnilla, joka teki arvioinnin sisällön tutuksi osallistuville yrityksille ja samalla saimme selville eri yritysten lähtötason. Yrityksille itselleen tämä tarkoitti tasoa, jonka päälle esimerkiksi turvallisuuteen, ympäristöasioihin ja laatuun liittyviä kehitysprojekteja alettiin rakentaa, kuvailee Anttila kehitysprojektin alkuvaiheita.

Itsearvioinnin jälkeen UPM ja Kiwa Inspecta loivat osasta yrityksistä pilottiryhmän. Sen avulla testattiin arvioinnin syventämistä yritysten toimintaan. Kun tämä onnistui hyvin, laajennettiin puhelimitse toteutettu
laajempi kysely kaikkiin alihankintayrityksiin.

Arviointiprosessi on ollut kaikkien etu

Arvioinnin pohjalta saatujen tulosten perusteella UPM:n resurssipäälliköille tarjottiin Kiwa Inspectan suunnasta ohjausta ja käytännön neuvoja. Päälliköt toimittivat neuvojen avulla jokaiselle yritykselle erikseen räätälöidyt ”lääkkeet” perille yrityksiin. Käytännössä tämä on tarkoittanut täsmäkoulutusta ja konsultointia, josta on vastannut sekä UPM itse että Kiwa Inspecta.

Koulutusten jälkeen itsearviointeja jatkettiin uusissa yrityksissä. Viesti haastatteluarvioinneista oli kulkenut jo arvioiduilta yrityksiltä itsearviointeja tekeville yrityksille. Yritykset olivat arviointia odotellessaan mm. laittaneet
lakisääteisiä asioita kuntoon.

- Yrityksissä oli silmin nähden herännyt kiinnostus oman toiminnan kehittämiseen. Tämä muutos on näkynyt alihankintayritysten parempana liiketoimintaosaamisena ja sitä kautta myös parempana meidän kokemana
palveluna. Kaikki ovat siis tämän arviointiprosessin seurauksena voittaneet, tiivistää Anttila.

Mikä yrityksissä muuttui käytännössä?

Mitä kaikkea alihankintayrityksissä muuttui arvioinnin seurauksena? Anttila listaa ainakin seuraavia paranuksia:

  • turvallisuus
  • toimitustäsmällisyys
  • virheiden välttäminen
  • turhien puheluiden ja mutkien välttäminen
  • kaluston kunnossa pysyminen
  • ympäristökuormituksen väheneminen
  • metsänomistajien tyytyväisyys
  • yleinen kannattavuus


Työtavat ovat turvallisempia sekä puunkorjuussa että liikenteessä. Asiakaslähtöisyys näkyy nyt käytännössä kaikkien yritysten toimintatavoissa, listaa Anttila.