Kiwa Inspecta ir mūsdienīgs starptautisks uzņēmums. Mūsu neatkarīgie tehniskie speciālisti var veikt ražošanas procesu efektivitātes novērtējumu, apkures, ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu efektivitātes novērtējumu, kopējo ēkas energoefektivitātes stāvokļa izvērtēšanu, kā arī izsniegt tādus LR normatīvajos aktos reglamentētos dokumentus kā lielā uzņēmuma vai lielā elektroenerģijas patērētāja energoaudita ziņojumus, ēku energosertifikātus, apkures katla, apkures sistēmas, gaisa kondicionēšanas sistēmas pārbaudes aktus.

Papildus minētajam, mēs varam piedāvāt veikt specifiskas, tiešu Jums nepieciešamas, ekspertīzes, dažāda veida fizikālos mērījumus un konsultācijas, kas palīdzēs apzināt faktisko situāciju un pieņemt Jūsu uzņēmumam svarīgus lēmumus.

Darbības sfēru reglamentējošie normatīvie akti:

 • Energoefektivitātes likums
 • Ēku energoefektivitātes likums
 • Noteikumi par ēku energosertifikāciju (Ministru kabineta 09.07.2013. noteikumi Nr. 383)

Energoefektivitātes pakalpojumi:

 • Projektējamas ēkas energosertifikāciju veic projektējamai, pārbūvējamai vai atjaunojamai ēkai pēc klienta pasūtījuma un saskaņā ar klienta iesniegto būvprojektu. Sagatavotais dokuments ir viena no būvprojekta sastāvdaļām, taču tas netiek ievadīts ...
  Parādīt
 • AS “Inspecta Latvia” testēšanas laboratorija ir Latvijā pirmā akreditētā institūcija, kas nodrošina ēku norobežojošo konstrukciju termogrāfiju atbilstoši LVS EN 13187 “Ēku termiskā efektivitāte – Kvalitatīva termisko neregularitāšu noteikšana ēkas...
  Parādīt
 • Ekspluatācijā esošas ēkas energoefektivitātes sertifikāts ir nepieciešams, lai fiksētu ēkas energoefektivitātes esošo stāvokli un identificētu energoefektivitātes uzlabošanas potenciālu. Dokuments ir derīgs 10 gadus un tas tiek reģistrēts būvniecī...
  Parādīt
 • Atbilstoši Ēku energoefektivitātes likuma 11. panta prasībām, ēkas energosertifikācijas laikā ir jāveic arī apkures katla, apkures sistēmas, gaisa kondicionēšanas sistēmas pārbaude. Pārbaude tiek veikta atbilstoši piemērojamajiem standartiem un sa...
  Parādīt
 • Uzņēmumu energoaudits ir energoefektivitātes novērtējums un tās paaugstināšanas iespēju analīze. Tā ir sistemātiska procedūra ar mērķi iegūt informāciju par ēkas vai ēku grupas, rūpnieciskās vai komerciālās darbības faktisko enerģijas patēriņu, un...
  Parādīt
 • Ēku energoefektivitātes likuma 7. pantā ir noteikti gadījumi, kad ir nepieciešama ēkas energosertifikācija. projektējamai, pārbūvējamai vai atjaunojamai ēkai, lai to pieņemtu ekspluatācijā vai pārdotu; ēkas daļai projektējamā, pārbūvējamā vai...
  Parādīt
 • Pagaidu energosertifikāts ir nepieciešams, lai ēku nodotu ekspluatācijā. Pagaidu sertifikāts ir derīgs 3 gadus un tas tiek reģistrēts būvniecības informācijas sistēmā. Energosertifikāta pielikumi tiek sagatavoti atbilstoši MK 383 prasībām.
  Parādīt
 • Ja uzņēmums saskaņā ar Energoefektivitātes likuma 12. pantu ir lielais elektroenerģijas patērētājs, bet lielāko daļu no saņemtās elektroenerģijas nodod citiem apakšlietotājiem, tad lielais elektroenerģijas patērētājs var apliecināt konkrētajam apa...
  Parādīt
 • Energoefektivitātes konsultācijas un mērījumi
  Parādīt