Sertifikātu un sertifikācijas logo lietošanas nosacījumi (Produktam)

SERTIFIKĀTA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Izsniegtais sertifikāts norāda normatīvu, pēc kura prasībām ir novērtēts produkts un precīzu produkta identifikāciju. Sertifikāts var tikt izmantots, to attiecinot tikai uz sertificēto produktu. Sertifikātu un atsauci uz sertifikāciju var lietot, ievērojot sekojošos norādījumus:

 • sertifikātu un atsauci uz sertifikāciju var izmantot tikai saistībā ar sertificēto produktu, kā apliecinājumu produkta atbilstībai prasībām,
 • sertifikātu vai tā daļu drīkst izmantot tikai tādā veidā, lai neradītu maldinošu iespaidu,
 • sertifikātu un atsauci uz sertifikāciju var izmantot tādā veidā, kas nepieļauj jebkuru uz sertifikāciju attiecinātu maldinošu paziņojumu,
 • sertifikācijas sfēras sašaurināšanas gadījumā, jāizlabo visas atsauces reklāmas līdzekļos,
 • sertifikātu un atsauci uz sertifikāciju nedrīkst izmantot tādā veidā, kas radītu maldinošu iespaidu,
 • sertifikāts un atsauce uz sertifikāciju nav lietojami laikā, kad tas ir anulēts vai uz laiku ir apturēta tā lietošana, kā arī aizliegts lietot visus reklāmas līdzekļus, kas satur atsauces uz sertifikāciju,
 • sertifikāts un atsauce uz sertifikāciju lietojama tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā attiecīgais sertifikāts,
 • sertifikāts un atsauce uz sertifikāciju nav lietojami tādā veidā, kas sertifikācijas institūcijai un/vai sertifikācijas sistēmai radītu neslavu un sabiedrības uzticības zudumu.

LOGO LIETOŠANAS NOTEIKUMI

 • KIWA sertifikācijas logo tiek izsniegts kopā ar sertifikātu un var tikt izmantots tik ilgi, kamēr attiecīgais sertifikāts ir spēkā.
 • Sertifikācijas logo uzdevums ir uzskatāmi parādīt, ka konkrētais produkts ir sertificēts un atbilstošs sertifikātā norādītajam normatīvam.
 • Sertifikācijas logo var izmantot tikai saistībā ar sertificēto produktu, sertifikāta darbības sfērā. Sertifikācijas logo var tikt ievietots uzņēmuma mājas lapā, attēlots veidlapās, katalogos, reklāmas un citos reprezentatīvos mārketinga materiālos, kā arī uz produktu iepakojuma.
 • Izmantojot sertifikācijas logo ir skaidri jānorāda sertifikāta darbības joma un sertifikāta numurs, lai netiktu maldināts produkta pircējs.
 • Ja sertifikācijas logo tiek izmantots ievērojot KIWA izsniegto paraugu (krāsas, vizuālo attēlojumu, u.tml.) sertificētajā jomā, sertifikāta logo lietojums nav jāsaskaņo. Sertifikācijas logo jāreproducē visā tā pilnībā. Ja sertifikācijas logo jebkādā veidā tiek koriģēts, tad tā izmantošana ir jāsaskaņo ar Inspecta.
 • Sertifikācijas logo lietošana nedrīkst radīt pārpratumus par uzņēmuma darbības jomu vai sertifikāta nozīmi.
 • Sertifikācijas logo nedrīkst tikt izmantoti, lai radītu maldinošu iespaidu. Sertifikācijas logo nedrīkst tikt izmantots tādās proporcijās, kas rada priekšstatu par KIWA kā produkta ražotāju.
 • Sertifikācijas logo ir pieejami šādos formātos: JPG, EPS un IIlustrator.

CE ZĪMES LIETOŠANAS NOTEIKUMI

 • Ja produkta atbilstība apliecināta saskaņā ar normatīvu un attiecīgās normatīvs nosaka, ka produkts marķējams ar CE zīmi, ražotājs produktu marķē ar CE zīmi.
 • CE zīmi izvieto uz produkta etiķetes vai iepakojuma, vai pavaddokumentos viegli saskatāmā, salasāmā un neizdzēšamā veidā. CE zīmi papildina ar informāciju, kas noteikta attiecīgajā normatīvā.
 • Produktu vai tā iepakojumu aizliegts marķēt ar zīmēm, kuras ir līdzīgas CE zīmei. Uz produkta vai tā iepakojuma drīkst būt arī citas zīmes, ja tās vizuāli nevar sajaukt ar CE zīmi un ja tās nemazina CE zīmes nozīmi;
 • Par CE zīmes piestiprināšanu produktam vai tā iepakojumam un norādi uz atbilstības apliecinājumu produkta pavaddokumentos ir atbildīgs ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis.

Gadījumā, ja rodas nepieciešamība precizēt jautājumus attiecībā uz sertifikāta, sertifikācijas logo un/vai CE zīmes korektu izmantošanu, lūdzam sazināties ar KIWA.