27 september 2019

Innovaties bij asfalt dijkbekledingen

In de komende jaren moeten veel trajecten van de Waddenzeedijken in Noord-Nederland worden versterkt, omdat deze niet meer voldoen aan de veiligheidsnorm. Om die reden zijn Wetterskip Fryslan, Waterschap Noorderzijlvest en Waterschap Hunze en Aa’s de samenwerking aangegaan binnen de Projectoverstijgende Verkenning Waddenzeedijken (POV-W).
Zij voeren de verkenning uit onder de paraplu van het Hoogwaterbeschermingsprogramma van het Rijk. Deze POV bestaat uit twaalf onderzoeken naar innovatieve dijkconcepten langs de Waddenzee. Doel van deze onderzoeken is om de dijkversterkingen goedkoper en sneller te kunnen realiseren. Eén van deze onderzoeken is gericht op innovaties bij asfalt dijkbekledingen. De aandacht richt zich hier vooral op levensduurverlenging door het toepassen van verbeterde uitvoeringstechnieken, door innovatieve asfaltmengsels of door aanpassingen aan de fundering onder de asfaltbekleding.

In het kader van de POV is de markt gevraagd om met innovatieve concepten te komen zodat deze in proefvakken kunnen worden getest. Om dit mogelijk te maken, moesten eerst de spelregels bekend zijn. Kiwa KOAC heeft, in samenwerking met de TU-Delft, een Handreiking opgesteld voor specificatie van de levensduur van asfalt dijkbekledingen. Hiermee kunnen asfaltmengsels zowel in de ontwerpfase als bij de oplevering worden beoordeeld op levensduur. Hiervoor is onder andere een testprotocol ontwikkeld om de water- en vorstgevoeligheid van mengsels te bepalen.
Daarnaast is samen met Deltares een Handreiking opgesteld voor het ontwerpen van asfalt dijkbekledingen op funderingslagen. Tot nu toe zijn asfalt dijkbekledingen bijna altijd direct op een ondergrond van zand aangelegd. Een funderingslaag onder de asfaltbekleding geeft de waterkering veel meer veiligheid terwijl de meerkosten gering zijn of zelfs achterwege blijven, omdat de laagdikte van de asfaltbekleding kan worden gereduceerd. Toepassing van een funderingslaag onder een asfaltbekleding heeft dus meerdere voordelen. Daarom zijn voor dit type constructie ontwerpregels opgesteld.

Met deze twee handreikingen en een beperkt aantal functionele eisen hebben verschillende aannemers ontwerpen ingeleverd. Hiervan zijn zes ontwerpen goedgekeurd. Drie van deze ontwerpen zijn varianten die levensduurverlenging beogen door groot onderhoud. Deze proefvakken worden in september van dit jaar gerealiseerd op de Noorderhavendam in Harlingen. Ook op het dijkvak Westhoek – Zwarte Haan worden drie proefvakken aangelegd. Hier worden de innovatieve ideeën gerealiseerd die bedoeld zijn voor een volledige reconstructie.

Na realisatie van de proefvakken zal Kiwa KOAC een functionele opleveringcontrole uitvoeren; een gedetailleerde beoordeling op golfklappen volgens het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium. Hiervoor worden valgewichtdeflectiemetingen en grondradarmetingen uitgevoerd. Daarnaast worden kernen geboord voor het bepalen van de sterkte en de water- en vorstgevoeligheid. Met alle verkregen gegevens wordt getoetst of de constructie nu én over 50 jaar in staat is om de waterstand en golfhoogte bij de norm te weerstaan. Tenslotte worden de proefvakken de komende vijf jaar gemonitord. Na vijf jaar zullen de eigenschappen opnieuw worden bepaald om inzicht te krijgen in de veranderingen in de tijd.

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met Arjan.de.Looff@kiwa.com