28 juni 2019

Innovatieve waterbergende constructies tegen wateroverlast binnensteden

Kalksteengranulaat onder Miragrid®

Diverse Nederlandse gemeenten hebben problemen met de binnenstedelijke waterhuishouding. Zij proberen dit op te lossen door toepassing van innovatieve waterbergende constructies. Zo ook de gemeente Eindhoven, die samen met het bedrijf AquaBASE en de hoofdaannemer Strabag een mogelijke oplossing realiseert. In de toekomst moet 1800 kuub aan overtollig regenwater uit een deel van de binnenstad via normale straatkolken en geperforeerde infiltratiebuizen tijdelijk worden geborgen in de fundering van de ontsluitingsweg de Vestdijk.

De waterbergende fundering betreft het product AquaBASE, dat in dit project qua dikte varieert tussen de 330 en 700 mm grofkorrelige 8/32 gewassen kalksteengranulaat met geotextiele funderingswapeningen Miragrid® en Accorder®. De grofkorreligheid van het funderingsmateriaal en de afwezigheid van kleine stenen zorgen voor het waterbergend vermogen. De voldoende gerealiseerde verdichting en de hoekigheid van het kalksteengranulaat en daarnaast de aangebrachte funderingswapeningen, zorgen voor de benodigde stabiliteit.

Kiwa KOAC heeft vanuit vele onderzoeken een theoretisch model opgesteld om de draagkracht (uitgedrukt in stijfheid) van een ongebonden funderingsconstructie te voorspellen nadat de weg is afgebouwd. Een fundering die bestaat uit ongebonden granulair materiaal gedraagt zich namelijk spanningsafhankelijk. Dit betekent dat hoe meer gewicht en stijfheid op deze fundering komt te liggen, des te stijver het zich gaat gedragen. Deze theoretische draagkracht is als referentie gebruikt om de gerealiseerde draagkracht te bepalen van de AquaBASE-fundering onder de Vestdijk.

Omdat de Vestdijk een belangrijke ontsluitingsweg is in het centrum van Eindhoven, is het belangrijk om de benodigde asfaltdikte te dimensioneren op basis van de gerealiseerde draagkracht. Een manier om deze draagkracht te bepalen is door valgewichtdeflectiemetingen uit te voeren. Deze zijn op het project uitgevoerd op verschillende verhardingen met verschillende diktes en stijfheden: op de kale hydraulisch menggranulaat-fundering met de AquaBASE als onderfundering en op een afgebouwde relatief dikke en dunne asfaltconstructie op hydraulisch menggranulaat met de AquaBASE als onderfundering.

Op basis van de aangebrachte diktes en asfaltstijfheden en de gemeten deflecties zijn de laagstijfheden van de verschillende verhardingen teruggerekend. De rekenresultaten kwamen overeen met de resultaten uit het theoretisch model van Kiwa KOAC. Hoe meer dikte en stijfheid op de AquaBASE, des te stijver de kalksteenfundering zicht gedraagt. Tenslotte heeft Kiwa KOAC op basis van de gerealiseerde stijfheid van de AquaBASE eenvoudig een bijpassende asfaltconstructie gedimensioneerd.

Kortom Kiwa KOAC zorgt op basis van theorie en praktijkmetingen voor voldoende zekerheid in de wegdimensionering.

Neem voor meer informatie contact op met: Toni.Messinella@kiwa.com of Dennis.van.der.Ven@kiwa.com

Valgewichtdeflectiemeting op asfaltconstructie met fundering en AquaBASE eronder

Grofkorrelige 8/32 gewassen kalksteengranulaat met Accorder® op achtergrond