28 november 2019

Internationaal ringonderzoek valgewichtdeflectiemetingen

Op 2 oktober 2019 organiseerde Kiwa KOAC weer het tweejaarlijkse internationale ringonderzoek valgewichtdeflectiemeters (VGD’s) voor draagkrachtmetingen van wegen en andere verhardingen. Dit gebeurde in opdracht en onder controle van het Kennisplatform CROW, conform het daarvoor geldende CROW-Protocol. Met dit ringonderzoek wordt geborgd dat VGD’s, die voldoen aan de eisen uit het protocol, binnen strakke grenzen dezelfde meetresultaten leveren. Hierdoor kan de gebruiker van valgewichtdeflectiemetingen vertrouwen op nauwkeurige en correcte resultaten.

Een valgewichtdeflectiemeter meet de tijdelijke doorbuiging (‘deflectie’) van de wegverharding, die optreedt onder de impact van een vallend gewicht. Dit simuleert de passage van een zwaarbelast vrachtwagenwiel. Met de meting wordt informatie verkregen over de draagkracht van de verharding, eventuele fundering en de onderliggende lagen. Hiermee kan o.a. de (rest)levensduur van de verharding worden bepaald en de eventueel benodigde versterkingsdikte. Voor een betrouwbare uitkomst zijn natuurlijk ook betrouwbare en nauwkeurige meetresultaten nodig. Het ringonderzoek borgt deze betrouwbare en nauwkeurige meetresultaten.

Aan het ringonderzoek 2019 deden vijftien valgewichtdeflectiemeters mee. Tien VGD’s kwamen uit Nederland, waarvan drie meetapparaten van Kiwa KOAC zelf. De overige deelnemers kwamen uit Frankrijk (twee), Denemarken, Polen en Hongarije. Alle meetapparaten hebben dezelfde 40 meetpunten gemeten, verdeeld over zeven asfalt wegvakken in Midden-Nederland, met deels een draagkrachtige en deels een slappe ondergrond. Op een drietal meetpunten wordt per VGD gecontroleerd of bij twaalf herhalingen van de meting telkens hetzelfde resultaat wordt verkregen, waarmee de zogeheten herhaalbaarheid wordt bepaald. Op de overige meetpunten wordt gecontroleerd of alle meetapparaten dezelfde resultaten registreren, de zogeheten reproduceerbaarheid.

Op dit moment worden alle meetgegevens verwerkt en wordt statistisch getoetst of de deelnemers aan alle eisen voor juistheid en nauwkeurigheid voldoen. De deelnemers die daaraan voldoen krijgen binnenkort het CROW-certificaat toegekend.

Voor meer informatie over dit ringonderzoek of over valgewichtdeflectiemetingen kunt u contact opnemen met: Jacob.Groenendijk@kiwa.com