21 september 2021

Is uw dijk nog veilig?

Amarok met valgewicht op dijk 960x770.jpg

Beoordeling van asfaltbekledingen op (primaire) waterkeringen

Beheerders van primaire waterkeringen moeten elke twaalf jaar beoordelen of waterkeringen voldoen aan de wettelijke eisen conform het wettelijk beoordelingsinstrumentarium (WBI). Kiwa KOAC beschikt over alle benodigde expertise om deze beoordeling voor asfalt dijkbekledingen uit te voeren.

Dit jaar heeft Kiwa KOAC onder andere gewerkt aan de beoordeling van ruim 22 kilometer asfaltbekleding op dijktraject 6-3 van de Waddenzeedijk in het beheer van Wetterskip Fryslân. Deze beoordeling is grofweg in te delen in vier fases:

Fase1 – Voorbereiding
In de eerste fase wordt aan de hand van gegevens van de opdrachtgever en een korte (literatuur) studie van de waterkering een plan van aanpak gemaakt voor de beoordeling.

Fase 2 – Veldmetingen
In de tweede fase worden de veldmetingen uitgevoerd. Om de eigenschappen van de bekleding te bepalen wordt de stijfheid en de laagdikte bepaald. Ook de beddingsconstante van de ondergrond wordt berekend. Een adviseur zet ter plaatse boorkernen uit voor het laboratoriumonderzoek.

Fase 3 – Laboratoriumonderzoek
In de derde fase worden de geboorde kernen beproefd om de buigtreksterkte, stijfheid en vermoeiingseigenschappen van het asfalt te bepalen. Verder wordt gekeken naar de samenstelling van het asfalt en de eigenschappen van het bitumen. Indien gewenst kan er ook een onderzoek op teerhoudendheid worden uitgevoerd.

Fase 4 – Beoordeling
In de laatste fase wordt de beoordeling uitgevoerd door de dijkbeheerder, in dit geval Wetterskip Fryslân. Bij ingewikkelde beoordelingen kan Kiwa KOAC in de beoordeling assisteren.

Wetterskip Fryslân heeft in het dijktraject 6-3 van de Waddenzeedijk een aantal bijzondere dijkvakken liggen. Zo is er in 2015 een overlaging met open steenasfalt uitgevoerd op de zandasfalt bekleding van de Noorderhavendam. Dit zandasfalt is aangelegd in 1947 en daarmee waarschijnlijk het oudste nog aanwezige asfalt op een dijktalud in Nederland. Ook de Zuiderpier heeft een afwijkende constructie, hier is met een “standaard” wegenbouwasfalt gewerkt. Voor dit soort vakken is een standaard beoordeling niet mogelijk en wordt de toetsingsprocedure beredeneerd aangepast; Hierbij worden de sterkte en stijfheid berekend uit de mengselsamenstelling. Op deze manier zijn veilige en voldoende betrouwbare rekenwaarden voor afwijkende mengsels bepaald.

Voor de toetsing worden alle onderzoeksgegevens vanuit de veldmetingen en laboratoriumonderzoeken ingevoerd in de Basismodule Asfalt-Golfklap. Er wordt een model van de dijk opgesteld waarin alle eigenschappen van het asfalt verwerkt zijn. Vervolgens wordt dit model blootgesteld aan een simulatie van de maatgevende storm wat resulteert in een oordeel met betrekking tot de asfaltbekleding.

Naast het beoordelen op golfklappen kan ook een beoordeling op wateroverdrukken worden uitgevoerd om uit te sluiten dat een hoge grondwaterstand als gevolg van een storm de asfaltbekleding van binnenuit weg kan drukken.
Gedurende het gehele proces wordt nauw samengewerkt met de dijkbeheerder.

Beoordeling open steenasfalt en wegenbouwasfalt op maat

Behalve het beoordelen van dijkbekledingen bestaand uit waterbouwasfaltbeton (WAB) beschikt Kiwa KOAC ook over de expertise om asfaltbekledingen bestaand uit bijvoorbeeld open steenasfalt of “standaard” wegenbouwasfalt op maat te beoordelen. Zo hebben wij het afgelopen jaar beoordelingen uitgevoerd voor de waterschappen in Friesland, Groningen, Zuid-Holland en Zeeland en wordt momenteel gewerkt aan het ontwikkelen van een standaard beoordelingsmethode voor open steenasfalt in samenwerking met waterschap Zuiderzeeland.

Meer weten over de beoordeling van asfaltbekledingen op waterkeringen?
Neem dan contact op via telefoon (+31 (0)88 562 26 72) of e-mail (info@kiwa-koac.com).