15 mei 2018

Restlevensduurbepaling Helderse Zeewering

In opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft Kiwa KOAC een onderzoek uitgevoerd op de Helderse Zeewering, de dijk bij Den Helder. Bij een recent opgestelde rapportage in het kader van Continu Inzicht kwam naar voren dat de restlevensduur van de waterbouwasfaltbeton-bekleding op de Helderse Zeewering gering is. Daarom heeft het HHNK besloten nieuw onderzoek uit te laten voeren om beter inzicht te krijgen in de staat van de asfaltbekleding op de dijk.

De staat van een asfaltdijkbekleding wordt niet op dezelfde manier bepaald als als in de wegenbouw. In plaats van te kijken naar het aantal aslasten wordt voor de restlevensduurberekening van dijkbekleding gekeken naar het aantal golfklappen op de bekleding. Een signaleringswaarde van eens per 3.000 jaar wordt gebruikt om de hydraulische randvoorwaarden te bepalen. Er worden ook boorkernen genomen, maar dan met een diameter van 250 mm. De boorgaten worden gevuld met warm gietasfalt, om het gat waterdicht af te sluiten.

Er zijn voor de Helderse Zeewering 32 kernen geboord. Hieruit zijn balkjes gezaagd om buigtreksterkte- en vermoeiingsproeven op uit te voeren. Deze proeven worden gedaan in een driepuntsbuigopstelling. Het verloop van de buigtreksterkte in de tijd wordt voorspeld op basis van de holle ruimte en de leeftijd van de bekleding. De resultaten van het laboratoriumonderzoek, de hydraulische randvoorwaarden en de dijkgeometrie zijn de invoer voor het bepalen van de maximaal toelaatbare minersom. De bij deze maximaal toelaatbare minersom behorende buigtreksterkte is de minimaal vereiste buigtreksterkte w. De restlevensduur wordt bepaald door twee waarden met elkaar te vergelijken:

  • de 5% onderschrijdingswaarde van de geprognosticeerde buigtreksterkte
  • de minimaal vereiste buigtreksterkte

Als deze waarden gelijk zijn, dan wordt dat moment gedefinieerd als het einde van de levensduur van de asfaltdijkbekleding. In de grafiek is het resultaat weergegeven van dijkvak 2 van de Helderse Zeewering. De geprognosticeerde restlevensduur voor dit vak is meer dan 20 jaar.

Naast het bepalen van de restlevensduur van wegen wordt dus ook de asfaltdijkbekleding getoetst door Kiwa KOAC.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Arjan de Looff (adviseur)
088 562 25 94
Arjan.de.Looff@kiwa.com

of:

Simone Dijkhuis (adviseur)
088 562 25 97
Simone.Dijkhuis@kiwa.com